Foråret går på hæld i Yding Skov, sommeren nærmer sig, og bøgetræernes friskgrønne løv begynder så småt at antage en mørkere nuance. Det kuperede skovområde er opdelt i parceller med flere forskellige ejere, hvilket sammen med de varierende jordbundsforhold har skabt en kontrastrig skov. Her møder muldbund morbund, tørre skråninger med bøg og kristtorn rejser sig over fugtige lavninger med elle- og askeskov, mens geledder af slanke rødgraner giver modspil til skovens gamle, statelige bøgetræer.
.

Yding Skov ligger nordøst for Østbirk i Horsens Kommune i bakkelandskabet Ejer Bjerge, som omfatter en række af landets højeste punkter. Ved sydkanten af Yding Skov ligger således Yding Skovhøj, der er Danmarks næsthøjeste punkt. Den ca. 210 ha store Yding Skov er en del af et større sammenhængende skovområde, som fortsætter mod øst i Ejer Skov i Skanderborg Kommune.

Området rummer både mor- og muldbund, og skoven veksler derfor mellem frodig løvskov af især bøg og mere mager nåleskov. I lavningerne findes desuden små skovmoser med aske- og ellebevoksninger. På morbunden vokser bl.a. ørnebregne, bølget bunke, blåbær, majblomst, skovstjerne og liljekonval, mens man på muldbunden kan finde skovstar, miliegræs, blå og hvid anemone, stor fladstjerne og springbalsamin. Desuden huser Yding Skov en række mere eller mindre sjældne plantearter som alm. kambregne, skovrørhvene, rederod, tætblomstret hullæbe, storblomstret kodriver, vårfladbælg og skovvikke.

Fuglelivet er ret dårligt kendt, og der er kun registreret lidt over 30 forskellige arter fra skoven. Ud over en række forskellige småfugle tæller ynglefuglene også musvåge og ravn.

Den nordøstlige del af Yding Skov er sammen med Ejer Skov udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove