På sine karakteristiske lange, orangerøde ben holder en rødben opmærksomt udkig over strandengen fra toppen af en gammel hegnspæl. Den lille fugl med det meget beskrivende navn hører med en ynglebestand på 10.000-15.000 par til vores mest almindeligt ynglende vadefugle. Rødben kan bl.a. opleves ved Rands Fjord, hvor karakteristiske kald: "tiuu-huu" genlyder over engene foråret igennem.
.

Fredericia Kommune er forholdsvis vandløbsfattig med en samlet vandløbsstrækning på ca. 95 km. Enkelte vandløb som Mølleå og Øsdals Bæk har både et godt fald og en høj vandkvalitet, men ellers er vandløbene generelt i en ringe miljøtilstand.

Med undtagelse af Rands Fjord på grænsen til Vejle Kommune er også søerne få og små. I alt rummer kommunen 545 søer, som tilsammen dækker 230 ha eller ca. 1,7 % af kommunens areal. Heraf er mange næringsbelastede med et tilsvarende fattigt dyre- og planteliv. I forbindelse med et kommunalt projekt 2013‑17 om genindførelsen af løvfrøen blev der gravet en række nye vandhuller i Kongsted, på Hyby Fælled og på Trelde Næs.

Afvandingen af Taulov Sø

Taulov Sø var en lavvandet sø, som lå i Elbo Dal lidt nord for Taulov. På Videnskabernes Selskabs kort fra 1780 er søen indtegnet som en ca. 1,1 km lang og 250‑300 m bred sø, hvilket giver den et overfladeareal på ca. 30 ha. På den tid blev søen også kaldt Nebel Sø, mens Spang Å, som løb gennem søen, gik under navnet Kongsted Å og senere Bredstrup Å.

Fra midten af 1800-tallet begyndte man at dræne og uddybe vandløbene i Elbo Dal, og på Generalstabens Topografiske Kort fra 1906 er Taulov Søs åbne vandflade reduceret til et ca. 10 ha stort areal mod nord med en blind afsnøring langs kanten af Taulov Skov. Søen blev endelig afvandet ved en uddybning af Spang Å i 1943 efter et projektforslag fra Hedeselskabet. Vanskelige jordbundsforhold med sætninger og meget vand betød dog, at det afvandede areal aldrig blev kultiveret, og den drænede søbund har siden ligget hen som moseagtig eng. I de senere årtier har der været flere forsøg på at få tilslutning til et naturgenopretningsprojekt, men det er hver gang blevet stoppet pga. modstand blandt de mange lodsejere i dalen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande