I bunden af Haderslev Tunneldal lige vest for Haderslev har der formentlig ligget vidtstrakte, våde enge, som blev gennemløbet af åer og bække. Allerede i begyndelsen af 1400-tallet blev der dog anlagt en dæmning i tilknytning til Slotsvandmøllen ved Sønderbro i den sydlige del af Haderslev, så det opstemmede vand kunne udnyttes til at drive vandmøllen og til at anlægge en forsvarsgrav nord om byen. Det skabte Haderslev Dam, som strækker sig ca. 6 km sydvest fra Haderslev og med et areal på 260 ha udgør Sønderjyllands største sø. I forbindelse med afvandingen af Hindemade i 1936 blev der etableret yderligere en dæmning i søens sydvestligste ende.

Haderslev Dam fremstår i dag som en lavvandet langsø med en dybde på 2‑2,5 m. De to dæmninger adskiller søen fra hhv. Hindemade i sydvest og Inderdam i nordøst. Søen får tilløb af Tørning Å og Ny Koldbæk i sydvest og fra Skallebæk i nord, mens den har udløb til Haderslev Fjord gennem Møllestrøm i nordøst. Midt i søen, ud for sygehuset, ligger øerne Granø og Mågeø.

Det meste af søen omkranses af landbrugsarealer og skove med moser og overdrev langs bredden. Flere steder er der ellesump, og især i den vestlige del præges søen af rørskov og åkander. I nordøst når søen helt op til Haderslev.

Fiskebestanden består af fredfisk som skalle, brasen, suder og karpe. Dertil kommer bl.a. gedde, sandart og aborre, som ofte når ganske anseelige størrelser. Haderslev Dam er især af betydning for fuglelivet og fungerer bl.a. som overvintringsplads for stor skallesluger, troldand, taffeland og gråand. Blandt de mange ynglefugle er grågås, toppet lappedykker, blishøne og hættemåge nogle af de talrigeste. Mere sjældne arter som bramgås og fjordterne yngler også ved søen, og siden 2010 har sorthovedet måge ynglet i hættemågekolonien på den græsklædte Mågeø. Den sydvestligste spids af Haderslev Dam indgår i habitat- og fuglebeskyttelsesområdet Pamhule Skov og Stevning Dam.

Ulykken på Haderslev Dam

Den 8. juli 1959 blev en tragisk dag, da en bådulykke førte til, at 57 personer mellem 1 og 78 år omkom på Haderslev Dam.

Ulykken ramte båden Turisten, som sejlede på sin faste rute mellem Bispebroen og Restaurant Damende, hvor Hans Otto Georg Riistofte drev restaurant og skibsfart. Turisten var godkendt til 35 passagerer, men den dag var der 93 ombord. Undervejs havde båden flere motorstop, som Riistofte løste ved at forbinde motoren og en benzindunk med en gummislange. Slangen sluttede dog ikke tæt, og da benzinen løb ved siden af og ramte den varme motor, udbrød der brand, som hurtigt bredte sig.

Ulykken skete på 2‑3 m dybt vand ca. 140 m fra land. Folk svømmede og sejlede ud for at hjælpe, ligesom redningsmyndighederne ankom, men dog uden slukningsudstyr. Mange af passagererne gik i panik, og selv om vandet var lavt, druknede 37 personer, mens 20 døde af forbrændinger. Riistofte erklærede sig skyldig i sikkerhedsbrud og fik i 1960 otte måneders fængsel for uagtsomt manddrab. Samme år blev 23 frivillige tildelt Carnegies belønningsmedalje.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande