Om sommeren og ind i efteråret kan man ved bl.a. Hejls Nor og på Stenderup Hage se den op til 60 cm høje strandsalat blomstre med blålilla kurvblomster. Strandsalat stammer fra Sydøsteuropa, Vestasien og Nordamerika, men er blevet indslæbt til Danmark, hvor den i dag spreder sig langs kysterne. Selv om den er nært beslægtet med havesalat, har den kun været udnyttet i meget begrænset omfang, fx har zuni-folket i New Mexico brugt den tørrede pælerod som tyggegummi.
.
Bådene vugger stille i vinden, der blæser over Hejls Nor. På grund af søens betydning for fuglelivet blev den allerede i 194 udlagt som vildtreservat. Det betyder, at al jagt er forbudt, og at sejlads kun er tilladt med en særlig tilladelse. Både med tilladelse er forsynet med et nummer.
.

Det ca. 200 ha store Hejls Nor ligger tæt på kysten i den sydøstlige del af kommunen. I et forsøg på at omdanne noret til en ferskvandssø, hvor der kunne drives fiskeopdræt, blev der allerede i 1580’erne anlagt en dæmning ud mod Lillebælt med sluser i udløbet. Sluserne blev dog ødelagt af både krig og stormfloder, og vandet i noret er derfor brakt. I 1950’erne opstod et ønske om at afvande Hejls Nor, men af økonomiske årsager blev projektet flere gange afvist af Statens Landvindingsudvalg, senest i 1966.

I dag fremstår Hejls Nor som en stor, lavvandet brakvandssø med vidtstrakte strandengsarealer på syd- og vestsiden. Gennemsnitsdybden er under en meter, men varierer i takt med vandstanden i Lillebælt, således at muslingebankerne og mudderbunden ofte blotlægges ved lavvande. Hejls Nor får tilløb af Aller Å og Kær Mølleå, der begge tjener som gydeplads for de havørreder, som i stort antal trækker op gennem noret. I 2018 blev Hejls Nor dog ramt af fiskedød to gange med flere hundrede døde ørreder til følge. Årsagen var ekstremt lavvande hhv. under vinterisen og i den rekordvarme sommer.

Omkring noret findes et varieret planteliv, der bl.a. omfatter flere mere eller mindre sjældne arter som strandsalat, strandkvan, kærfladbælg, krybende kabbeleje, engtroldurt og samel. Hvor den 12 km lange Hejlsminde natursti krydser Aller Å, kan man i forsommeren opleve blomstrende majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt i stort tal lige op ad stien. For at holde tagrørene nede afgræsses en del af strandengene af kvæg.

Hejls Nor er især kendt for sit rige fugleliv, som bedst iagttages fra slusen, langs Mengvej og fra fugletårnet i norets vestlige ende. Der er set over 190 fuglearter i området, hvoraf de fleste er ande- og vadefugle. Havørneparret fra Stenderupskovene ses ofte ved Hejls Nor, og i 2020 fik de selskab af endnu et havørnepar, som slog sig ned tæt ved noret. Isfugl ses især ved slusen og udløbene af Kær Mølleå og Aller Å, mens skægmejser er et stadig mere almindeligt syn i rørskoven. Hejls Nor er udlagt som vildtreservat og indgår desuden i habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet Lillebælt.

Videre læsning

Læs mere om De ferske vande i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande