Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 31,38 m; højde: 3,13 m (opmålt i 1879)

Højde: 4,39 m (opmålt i 1883)

Diameter: 13 m; højde: 2,2 m (opmålt i 1940)

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

Plan over Klokkerhøj, tegnet af A.P. Madsen ved udgravningen i 1883, hvor det vinkelformede område mod nordvest blev undersøgt. Her fandtes en stor stendynge, som dækkede flere grave. Ved "g" blev halskraven og ved "h" snoreskørtrørene fundet. De øvrige grave på planen, hvoraf nogle i forvejen var udgravet i 1879, stammer både fra stenalderens slutning og fra ældre og yngre bronzealder.

.

Klokkerhøj skåret igennem fra nordvest til sydøst. Kun den skraverede del af højen er tilbage, og heri ses stendyngen med bronzealdergravene. Ved "g" er halskraven og ved "h" er snoreskørtrørene fundet. Under overfladen ved "i" fandtes en stensat grav med tre skeletter fra stenalderens slutning og ved "a" en stenkiste fra samme periode. Under højens overflade ved "f" var der senere nedsat en urne fra yngre bronzealder.

.

Stendyngen med bronzealdergravene; skeletresterne er markeret med rødt og bronzefundene ("g" og "h") med grønt.

.

Højresten med stendyngen skåret igennem. Nederst i dyngen er skeletfundene markeret med rødt. Over stendyngen, ved "f", ses en urnegrav fra yngre bronzalder.

.

1879: Fund foræret til Nationalmuseet

Fra udgravningen af den oprindelig meget store Klokkerhøj indsendte amtmand E. Vedel i Sorø en pilespids af flint og nogle bronzegenstande. Under bortgravningen af højen var der seks steder lokaliseret grave fra sten- eller bronzealderen.

Amtmand Vedels tegning af Klokkerhøj med angivelse af, hvor der i 1879 var fundet grave. Den nordlige del af højen var på daværende tidspunkt intakt.

.

1883: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1883 Kværkeby sogn og beskrev lokaliteten således: "Rest af en anselig 6-7 Al. høj Gravhøj. Den bortgravede Del (Midten er ikke naaet), har indeholdt et større Antal Grave. I Bunden mod S. ses en stensat Kiste 7'5" i NV.- SØ. 2' br. Den havde haft 4-5 Stene til Dæk, klinede til med Ler. I Kisten var fundet et Skelet med Hovedet i N.V., men ingen Oldsager. Kisten var ompakket med Flint o.a. Smaasten. I Nærheden af Kisten mod V. havde man i 2' Dybde under Højens Bund truffet 1-2 Menneskeskeletter. Ligefor Kistens Ø. Ende et Par Alen derfra havde staaet en Par Al. høj, paa Enden rejst Sten, ompakket med mindre Stene. Oftere havde man i Højen truffet Menneskeskeletter; ved et saadant var den til Museet modtagne Flintlandsespids fundet. Bronzekniven, der samtidigt erholdtes, var fundet i den udkjørte Jord. Af Urner var truffet 3 staaende ovenpaa hinanden."

Tegning: H. Petersen, Nationalmuseet, 1883.

.

1883: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved H. Petersen og A.P. Madsen

I efteråret 1883 bad gårdejer Jens Hansen om assistance fra Museet for de Nordiske Oldsager til en fortsættelse af udgravningen af Klokkerhøj. Arkæologen Henry Petersen og kaptajn A.P. Madsen undersøgte derpå et parti midt i højen og fandt på bunden en stor stendynge, som dækkede flere begravelser fra bronzealderen. Af oldsager fandtes her en bronzehalskrave og nogle bronzerør til et snoreskørt, formentlig resterne af to kvindegrave fra ældre bronzealder.

1940: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1940 var H. Norling-Christensen i Kværkeby sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev fredet med følgende beskrivelse: "Høj, "Klokkehøj", 2,2 x 9 x 13 (NV-SØ). Kun Midterpartiet af Højen staar nu tilbage, men Knolden er græsgroet og beplantet med smaa Graner. Kun mod NV. er der til 1.7 m.s Højde et større utilgroet Stykke."

Foto: U.F. Rasmussen, Skov- og Naturstyrelsen, 1983.
.

Gravhøjen indeholder

2 jordfæstegrave. Yngre stenalder eller bronzealder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Stenkiste. Yngre stenalder eller bronzealder

Længde: 2,32 m; bredde: 0,62 m (opmålt i 1883)

Jordfæstegrav. Yngre stenalder, dolktid (ca. 2400-1700 f.Kr.)

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

2 stenkister. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

2 fund fra grav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

5 brandgrave. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Formentlig Bautasten. Yngre stenalder eller bronzealder

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links