I sommeren 1941 godkendte Statens Landvindingsudvalg et afvandingsprojekt for Vejle-Skibet Enge i Vejle Ådal. Projektet skulle forbedre afvandingsforholdene for 211 ha lavtliggende arealer langs åen. Den bløde bund og de humusholdige engjorder sank dog sammen i takt med udtørringen, og holdbarheden af afvandingsarbejdet blev derfor ret begrænset; drænrørene blev ødelagt, og våde pletter begyndte at brede sig, så markerne ikke længere kunne bære en traktor. Op gennem 1960’erne blev engene dyrket med stigende besvær, og ved udgangen af 1990’erne var dyrkningen opgivet i hele den centrale del af den afvandede ådal.

Mens landbrugsinteresserne for området hastigt svandt, voksede ønsket om flere rekreative arealer samt muligheden for at genetablere dele af de ferske enge for på den måde at fjerne kvælstof fra åvandet og dermed mindske næringsbelastningen af Vejle Fjord. Resultatet blev anlæggelsen af den 26 ha store Knabberup Sø samt 14 ha omkringliggende engarealer med naturpræg.

Søen formåede dog ikke at dække behovet for rekreative arealer eller for fjernelsen af næringsstoffer fra Vejle Å, inden de nåede fjorden. I 2009 stoppede man derfor de pumper, som i årevis havde afvandet engene lige vest for Vejle, for at skabe endnu et bynært vådområde en smule længere nede ad åen. Det blev til Kongens Kær, som i dag består af en 25‑30 ha stor, lavvandet sø med to fugleøer på hhv. 1.300 og 3.500 m2. Søen omgives af mosearealer, og der er anlagt flere stier i området, som også kan overskues fra et fugletårn ved Ribe Landevej i sydvest samt fra en række små udsigtsplatforme.

Efter etableringen indtog naturen hurtigt sø- og moseområdet, som i løbet af få år blev et yndet tilholds og ynglested for en række forskellige fuglearter. Allerede det første år slog en større gruppe af hættemåger sig ned på en lille ø, der er anlagt i søen. I de følgende år voksede kolonien støt, og med mere end tusind par hættemåger er den i dag en af landets største. Sorthalset lappedykker begyndte snart at yngle på søens flydende øer af vandpileurt, mens den sjældne sorthovedet måge siden 2013 har ynglet uregelmæssigt inde mellem hættemågerne, fx i 2020. På søbredden har grågæs slået sig ned i stort tal, og hvert år kan man følge gæslingernes opvækst helt tæt på.

Af de mere end 200 fuglearter, som er iagttaget i det bynære vådområde, er det dog havørnene, der har fået den største opmærksomhed. Vejle Kommune har i årevis kunnet bryste sig af et havørnepar ved Rands Fjord, og i 2018 fik det selskab af endnu et par ved Kongens Kær. Det unge havørnepar har bygget rede i et nærliggende skovområde, hvor de fik unger på vingerne i både 2019 og 2020.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande