»Her er de vide Udsigters Skønhed – vel nok lavere end Himmelbjergets, men langt mere afvekslende, frodigere, fyldigere, storartet og gribende.« Sådan beskrives Munkebjerg Skovene i Vejle Amt. En hjemstavnsbog fra 1934, og ved bakken Munkens Hjerte, der lige nord for Munkebjerg Hotel rejser sig 82 m.o.h., antager det kuperede skovlandskab da også ganske dramatiske proportioner. Skoven har dog bredt sig op ad bakkerne og med tiden taget en del af udsigten
.

I det stærkt kuperede landskab på sydsiden af Vejle Fjord ligger Vinding Skov, Strandskov og Sellerup Skov, som tilsammen danner det ca. 1.000 ha store skovområde Munkebjerg Skovene. Her gennemskæres landskabet af dybe, snævre smeltevandsslugter, som munder ud på de stejle skrænter ved fjorden, og man fristes næsten til at kalde Munkebjerg Skovene for en dansk »bjergskov«. Størstedelen af skovområdet er privatejet, men Vejle Kommune ejer dog ca. 140 ha, der fordeler sig på flere større og mindre skovparceller ind mod Vejle samt området omkring Munkebjerg Hotel.

Skovene er blandskove med løvskov, der helt domineres af bøg. I de fugtige områder i bunden af kløfterne og dalene findes også en del aske- og elleskov. Underskoven består bl.a. af kristtorn, som netop er kendt fra de østjyske bøgeskove, og taks, der i Munkebjerg Skovene har sin formentlig eneste oprindelige danske forekomst. For at beskytte taksene mod hugst og anden beskadigelse blev de fredet i 1933. I dag trives de i skovene og kan bl.a. opleves i området omkring Ibæk, som snor sig ned gennem en stejl kløft i Strandskov på sin vej mod udløbet i Vejle Fjord.

De betydelige højdeforskelle giver en stor variation i jordbunden, som veksler mellem morbund på skrænterne og muldbund i de lavereliggende områder. Det skaber en tilsvarende stor mangfoldighed i plantelivet, der ud over en række almindelige arter også omfatter mere eller mindre sjældne arter som otteradet ulvefod, kambregne, bjergmangeløv, stor frytle og kæmpestar samt orkidéerne ægbladet fliglæbe, skovgøgelilje og skovhullæbe. Skovene er desuden rige på spisesvampe som spiselig rørhat, alm. kantarel, trompetsvamp, tragtkantarel og forskellige pigsvampe, hvilket gør dem populære blandt svampesamlere.

Der er set knap 70 forskellige fuglearter i Munkebjerg Skovene, heriblandt ynglende huldue og sortspætte. Tidligere fandtes også den sjældne hasselmus i skovene, men i dag er den formentlig forsvundet fra området. For bl.a. at bevare den højstammede bøgeskov blev to små skovområder ud mod Andkær Vig fredet sammen med Holtserhage i hhv. 1963 og 1979. Det meste af Strandskov er desuden udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove