Strandparken, Brøndbyskoven, Vestvolden og Den Grønne Kile mellem Brøndby Strand og Brøndbyvester udgør kommunen største grønne områder. De er en del af de storkøbenhavnske indre kiler og er omfattet af regionale natur- og friluftsinteresser. Både Brøndbyskoven, Vestvolden og Strandparken er desuden udpeget som økologiske forbindelser, der giver dyr og planter mulighed for at sprede sig mellem naturområder i og uden for kommunen. Der må ikke foretages ændringer, som forringer forbindelsernes biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger.

Mulighederne for at øge det beskedne skovareal er begrænset af den tætte bebyggelse, ligesom man ønsker at friholde både Strandparken og Den Grønne Kile for yderligere skov. Mellem Brøndbyskoven og Holbækmotorvejen er der dog udpeget et mindre skovrejsningsområde.

Af hensyn til friluftslivet ønsker kommunen at opretholde og forbedre borgernes adgang til naturområderne. Det skal bl.a. ske ved anlæg af stier og etablering af forskellige støttepunkter, hvor man kan kombinere friluftsliv med naturoplevelser.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Brøndby Kommune er 25 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Alle områderne er søer. Dertil kommer kommunens andel af den ca. 14 km lange Vestvolden, som udgør Brøndby Kommunes eneste fredede naturområde. Ud over selve fæstningsanlægget omfatter fredningen også den vestlige del af Brøndbyskoven samt de åbne arealer lige nord for hhv. Roskildevej og Holbækmotorvejen. Der er ingen Natura 2000-områder i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Brøndby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning