Furesø Kommune rummer store naturværdier, som skal sikres og forbedres ved at beskytte naturområderne og styrke den biologiske mangfoldighed. Samtidig skal borgerne have gode muligheder for naturoplevelser og motion i det fri. I forbindelse med udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort er der udpeget en række områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Disse områder omfatter hovedsagelig de store skovområder i kommunen samt Furesø, Farum Sø, Søndersø og Præstesø. Områderne bindes sammen af såkaldte økologiske forbindelser. Dette samlede »naturnetværk« skal beskyttes mod byudvikling, vejanlæg og lignende.

En meget stor del af kommunen er allerede dækket af skov, og der er derfor ikke noget ønske om at udvide skovarealet. Til gengæld har kommunen udpeget flere områder, der kan genoprettes som tør eller våd natur, herunder området mellem Bregnerød og Ravnsholt samt områder ved Bringe Mose og Bundsmose. Derudover vil kommunen restaurere strækninger af Tibberup Å, Jonstrup Å og Bundså.

Af hensyn til friluftslivet skal adgangen til søerne, skovene og det åbne land opretholdes og forbedres. Det skal bl.a. ske ved at udbygge det rekreative stinet, så det forbinder byerne med landområderne og giver mulighed for rundture i det åbne land.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Furesø Kommune er 660 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 1.068 ha, hvilket svarer til ca. 19 % af kommunens areal. Heraf udgør de store søer den største andel.

En række naturområder er desuden beskyttet af fredninger. Blandt de største fredede områder er Stavnsholtkilen, dele af Ryget og Ryethøj samt Præstesø, inkl. dele af Søndersø og Flyvestation Værløse. De samlet set største fredninger ligger dog i tilknytning til Mølleådalen. Området blev certificeret som Naturpark Mølleåen under Friluftsrådets mærkningsordning i 2016 og officielt indviet i 2017.

Ud over § 3-områderne og fredningerne gennemskæres midten af Furesø Kommune af det 1.987 ha store Natura 2000-område Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, som strækker sig gennem flere kommuner fra Furesø i øst til Buresø i vest.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Furesø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning