Rimfrost dækker det ujævne, åbne landskab i den lergrav, hvor både Allerød og Blovstrød Teglværker indvandt teglværksler 1870‑1970. Lergraven ligger i den nordlige del af Stavnsholtkilen og blev fredet i 2016. Ud over en næringsrig sø omfatter den tidligere lergrav også overdrev med et karakteristisk planteliv.
.

Stavnsholtkilen er et bakket morænelandskab, som strækker sig fra Kattehale Mose, Lynge Overdrev, Ravnsholt og Høveltsvang i nord og ned mellem Farum og Birkerød til Furesø i syd. Den største del af området ligger i Furesø Kommune, om end en mindre del strækker sig ind i Rudersdal Kommune. Landskabet domineres af landbrugsarealer, levende hegn og et stort antal småsøer og vandhuller. Lille og gråstrubet lappedykker yngler i enkelte af småsøerne, mens nattergal og kærsanger yngler i de omkringliggende krat.

I nord omfatter Stavnsholtkilen desuden fattigkær i Sønderskov med bl.a. rundbladet soldug samt Allerød Teglværks lergrav, hvis kalkoverdrev er voksested for arter som marktusindgylden, vild hør, alm. mælkeurt, knoldet mjødurt, kort øjentrøst og vårvikke. Mod syd findes partier med skov, og op mod Bistrup ligger resterne af engområdet Enghave. Her består plantelivet af både overdrevsarter som kantet perikon og forskelligfarvet forglemmigej, skovarter som skælrod, tandrod og fladkravet kodriver samt engarter som vinget perikon og kødfarvet gøgeurt.

Omkring 480 ha af Stavnsholtkilen blev fredet i 2016. Derudover indgår den allersydligste del i habitatområdet Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov og i fuglebeskyttelsesområdet Furesø med Vaserne og Farum Sø.

Vandreruten Nordsjællandsruten går gennem Stavnsholtkilen.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Furesø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land