Befolkningsudviklingen 1971‑2020 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.
Kvarteret omkring Sønderborg Havn er under udvikling, bl.a. er nye ungdomsboliger på vej. Her ses Brogade med de ældre kulørte etageejendomme.
.

Befolkningstallet i Sønderborg Kommune har i 2010’erne været svagt faldende, og tendensen vil ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning fortsætte frem til 2045. Boligpriserne var i 2019 over 20 % lavere end gennemsnittet for Region Syddanmark som helhed.

Befolkningsudviklingen

I første halvdel af 1970’erne voksede befolkningen i en periode markant i det område, der nu udgør Sønderborg Kommune. Udviklingen blev efterfulgt af en nedgang i 1980’erne. I slutningen af 1980’erne begyndte en vækst, som toppede i 2008 med 76.913 borgere. Siden da har befolkningstallet igen været faldende, og i 2020 udgjorde befolkningen 74.220 personer. I fremskrivningen fra Danmarks Statistik forventes et fortsat fald til 71.438 i 2045.

Den samlede udvikling siden 1971 afviger dermed væsentligt fra udviklingen i både regionen og i hele landet. Mens befolkningstallet i Sønderborg Kommune i perioden 1971‑2020 samlet voksede med 1,6 %, var den tilsvarende stigning 14,6 % i regionen og 17,6 % på landsplan. Frem mod 2045 peger fremskrivningen på endnu større forskelle. Fra 2010 til 2019 var der hvert år flere personer, der flyttede fra kommunen, end der flyttede til. I gennemsnit var der en årlig indenlandsk fraflytning på netto 352 personer. Fra 2020 forventes en lille, men voksende nettotilflytning.

Den årlige nettoindvandring til kommunen har fra 2010 til 2019 gennemsnitligt været 289 personer med et maksimum på 461 i 2015. Ud over disse bevægelser påvirkes befolkningsudviklingen også af, om der fødes flere, end der dør. Sønderborg Kommune har i de seneste ti år haft et årligt fødselsunderskud på gennemsnitlig 156. Der forventes i fremskrivningsperioden et voksende fødselsunderskud.

Den samlede fertilitet, der er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var i 2019 en smule lavere i kommunen (1.663) end i regionen (1.734) og hele landet (1.699). I 2019 var kvinder i gennemsnit 28,2 år, når de fik deres første barn, hvilket var lidt lavere end i både regionen (28,5 år) og i hele landet (29,4 år). Mænd i kommunen, der blev fædre for første gang, var ca. 2,5 år ældre.

Næsten en fjerdedel af befolkningen i Sønderborg Kommune var i 2020 65 år eller derover mod en femtedel i hele landet. I fremskrivningsperioden til 2045 forventes ældrekvoten (antallet af borgere på 65 år og derover i forhold til de 15‑64-årige) at stige til 58 % i kommunen mod 49 % i regionen og 43 % på landsplan.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Boligpriserne i kommunen er forholdsvis lave. Mens et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i 2019 kostede 14.000 kr. pr. m2 på landsplan og 10.200 kr. i regionen, kostede det knap 8.000 kr. pr. m2 i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune har en lidt større forekomst af både ejerboliger og almene boliger end landet som helhed. I 2020 udgjorde ejerboliger 63 % og almene boliger 25 %.

Halvdelen af kommunens boliger er parcel- eller stuehuse, omkring 16 % er række- eller kædehuse, og omkring en fjerdedel er etageboliger. Herudover rummer Sønderborg Kommune 7 % fritidsboliger og 3 % kollegieboliger. Størstedelen af boligmassen stammer fra anden halvdel af 1900-tallet. Boliger fra 1960’erne og 1970’erne står alene for 33 %.

På regeringens liste over såkaldt hårde ghettoområder kom et område i Sønderborg i 2020 med blandt i alt 13 boligområder i landet. De havde alle i fire år i træk opfyldt lovens almindelige betingelser for at være et ghettoområde. Det drejede sig i Sønderborg om en række almenenyttige bebyggelser på Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej, Konkylievej, Nørager og Ringbakken, der alle ligger nord for bymidten og ejes af Sønderborg Andelsboligforening. Området var det af de 13 boligområder, hvor kriminaliteten var lavest.

Indvandring

Gruppen af indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 3,8 % af befolkningen i Sønderborg Kommune, hvilket var højere end i regionen (2,1 %) og i landet som helhed (3,0 %). I 2020 var andelen steget til 14,0 %. Det var som på landsplan, men højere end i regionen (11,9 %).

Af indvandrerne kom 4.337 fra ikkevestlige lande. I denne gruppe havde 18 % oprindelse i Syrien, 7 % i Afghanistan og knap 7 % i hhv. Bosnien-Hercegovina og Libanon. Blandt de resterende 3.951 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) havde 40 % oprindelse i Tyskland og 12 % i Rumænien.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger