Danish Crown i Blans er et af koncernens største svineslagterier. Det blev indviet i 1977 og er siden blevet udvidet i flere etaper, senest i 2018. På grund af den store produktion af eksportvaren bacon er Blans blevet omtalt som Danmarks baconhovedstad.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2018.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Sønderborg Kommune og hele landet i 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Sønderborg Kommune i november 2018. *Tal for grænsependling er skøn fra organisationen Region Sønderjylland-Schleswig.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.

Sønderborg Kommunes erhvervsstruktur adskiller sig væsentligt fra de fleste andre kommuner i Danmark. Hvor handel og service er den største private sektor i de fleste kommuner, er industrien størst i Sønderborg Kommune. Målt på antal ansatte i industrien er kommunen kun overgået af Aarhus, Aalborg, København og Gladsaxe Kommuner.

Det skyldes primært de tre industrivirksomheder Danfoss, LINAK og Danish Crown, der står for over en tredjedel af den private beskæftigelse i Sønderborg Kommune (2018).

Den bemærkelsesværdige erhvervsstruktur skyldes ikke, at kommunen har været begunstiget af en særlig god infrastruktur. Derimod har det været en vigtig faktor, at ejerne af Danfoss og LINAK under virksomhedernes internationale ekspansion har valgt at fastholde mange aktiviteter på Als.

Bedre infrastruktur er et centralt emne for erhvervslivet i Sønderborg Kommune. Et gennembrud var Sønderborgmotorvejen fra Sønderborg til E45, der med en oprindelig medfinansiering fra det daværende Sønderjyllands Amt blev etableret af staten. Den 26 km lange motorvej blev taget i brug i 2012.

Sønderborg Kommune blev særlig hårdt ramt af finanskrisen i 2008. I kølvandet på krisen mistede kommunen ca. 5.500 arbejdspladser, svarende til ca. 15 % af beskæftigelsen. Beskæftigelsen gik tilbage både i den offentlige og den private sektor. Den offentlig beskæftigelse faldt frem til 2016 med ca. 1.110 personer, den private med ca. 4.400. Først i 2017 var den samlede beskæftigelse så småt begyndt at stige igen, men stadig i november 2018 var der omkring 4.000 færre arbejdspladser i kommunen end ti år før.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2018 var der 31.521 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 3.100 arbejdssteder i Sønderborg Kommune. Industriens store andel af beskæftigelsen modsvares af, at de øvrige private erhvervs andel ligger under andelen såvel på regions- som på landsplan. Den offentlige beskæftigelse er på niveau med regionen og landet som helhed.

Primære erhverv

Med 2,3 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv i 2018 er denne sektors andel noget mindre end i Region Syddanmark som helhed. Landbruget har en betydelig animalsk produktion, hvor der i august 2020 var ca. 370.000 produktionssvin, omkring 650.000 slagtekyllinger og over 200.000 høns til æglægning. Minkbestanden på op mod 100.000 dyr blev aflivet i november 2020 pga. udbredt smitte med covid-19.

Industrien

Industrien tegnede sig i 2018 for 27,9 % af den samlede beskæftigelse i Sønderborg Kommune. Det er næsten dobbelt så meget som andelen for Region Syddanmark og næsten tre gange så meget som andelen for hele landet. Danfoss, LINAK og Danish Crown tegner sig for den største del af beskæftigelsen. Danfoss er langt størst, mens LINAK er næststørst.

Kødkoncernen Danish Crown har en afdeling i Blans, der i 2019 beskæftigede ca. 900 medarbejdere med udbening og opskæring af grise. Kommunen har samtidig en stor underskov af mindre og mellemstore industrivirksomheder, der omfatter fremstilling af elektronisk og elteknisk udstyr, maskiner og metalforarbejdning.

Fremstilling af mursten og anden tegl har en lang tradition i Sønderborgområdet, hvor der er adgang til ler af høj kvalitet. Kommunen husede i 2020 tre teglværksvirksomheder, der ejer i alt seks teglværker omkring Nybøl Nor med tilsammen omkring 230 ansatte. Teglværksproduktionen foregår i tunnelovne, der er dyre at anlægge, men kan drives med ret få ansatte.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

I modsætning til nabokommunen Aabenraa ligger Sønderborg Kommune ikke særlig gunstigt i forhold til det danske og europæiske motorvejsnet. Transportbranchen udgør kun 2,5 % af den samlede beskæftigelse, og den største virksomhed er flyselskabet Air Alsie A/S, der før coronakrisen i 2020 beskæftigede omkring 160 medarbejdere. Air Alsie har specialiseret sig i privat business-flyvning og driver samtidig ruteflyvning mellem Sønderborg Lufthavn og København. I sommerperioden flyves også på Bornholm og flere britiske destinationer. Coronakrisen betød i 2020, at en planlagt udvidelse af den kommunalt ejede lufthavn blev udsat. Samtidig søger kommunen private partnere til den fortsatte drift.

Bygge- og anlægsbranchen er også en del mindre end i de øvrige sydjyske kommuner. Den udgør 4,5 % af beskæftigelsen og består hovedsagelig af mindre virksomheder, mens forsyning tegner sig for 0,4 % af beskæftigelsen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 24,4 % af beskæftigelsen inden for handel, service og oplevelseserhverv ligger andelen noget under andelen for Region Syddanmark. Handel tegner sig for 12,9 %, service for 6,6 %, og oplevelseserhvervene som restauranter, hoteller, kultur og fritid tegner sig for 4,9 %. Den største detailhandel er varehuset Bilka. Blandt de andre større er supermarkederne føtex og Kvickly og byggemarkederne Stark og Bygma.

Den største engrosvirksomhed er BHJ A/S, der både producerer og sælger dyrefoder. BHJ er til stede i 13 lande og beskæftiger ca. 900 medarbejdere globalt. Helsekostkæden Helsam A/S har sit hovedkontor og engroslager i Ragebøl, hvor man beskæftiger ca. 220 medarbejdere. Den store virksomhed inden for oplevelseserhvervene er Universe Science Park ved Nordborg, der drives med støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 6,6 % af beskæftigelsen, hvilket er en hel del under andelen for regionen som helhed. Brancherne består af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener lokalområdet. Den største virksomhed er en afdeling af telekommunikationsvirksomheden Stofa A/S.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 31,5 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor på niveau med andelen for regionen som helhed. Den største offentlige arbejdsplads er sygehuset i Sønderborg, der er en del af Sygehus Sønderjylland. I Sønderborg har sygehuset ca. 1.200 medarbejdere. En anden stor offentlig arbejdsplads er en afdeling under Landbrugsstyrelsen, hvor ca. 350 medarbejdere holder til i nyindrettede kontorlokaler på Augustenborg Slot.

Kommunen er den største offentlige arbejdsgiver, men beskæftigelsen er fordelt på mange arbejdspladser. Størst er socialsektoren med 12,7 % af den samlede beskæftigelse, fulgt af undervisning og sundhed med hhv. 7,8 % og 7,4 %.

Pendling

I forhold til de øvrige kommuner i Sydjylland har Sønderborg en forholdsvis lille pendling over kommunegrænsen. I november 2018 pendlede 5.506 af kommunens indbyggere til arbejde i andre danske kommuner, svarende til 17,4 % af arbejdsstyrken. Flest pendlede til Aabenraa Kommune (3.113). Omvendt var der 4.942 personer, der pendlede fra andre danske kommuner til arbejdspladser i Sønderborg Kommune, svarende til 15,7 % af de beskæftigede.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

47,4 % af befolkningen i Sønderborg Kommune er i arbejdsstyrken. Det er mindre end gennemsnittet for regionen og landet som helhed. De øvrige 52,6 % er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 15‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 75,3 %, hvilket er tæt på niveauet for regionen og landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 303.000 kr. i 2018 ligger Sønderborgborgerne noget under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2018 1.684.000 kr., og den var dermed under landsgennemsnittet på 1.997.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten på 25,9 (2018), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet på 29,1.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked