.

Der er kendskab til ti middelalderlige voldsteder i Aabenraa Kommune. Heraf er fire endnu tydelige i terrænet, mens fire andre er meget nedpløjede, men dog stadig svagt synlige. Hertil kommer to, der ikke længere kan genfindes i terrænet. De fleste af voldstederne stammer antagelig fra den urolige tid mellem 1286 og 1400 og har i de fleste tilfælde sandsynligvis kun fungeret i en kortere årrække. Herudover er der også kendskab til tre middelalderlige herregårdspladser anlagt i 1400-tallet eller begyndelsen af 1500-tallet, hvoraf to endnu kan ses i terrænet.

De fire herregårde i Aabenraa Kommune placerer sig alle syd for Aabenraa. Fælles for dem er, at selv om mange forskellige slægter gennem tiden har optrådt som ejere, er det slægten Ahlefeldt, der træder frem som den dominerende godsejerslægt på egnen frem til begyndelsen af 1700-tallet. Således har både Skovbølgård, Søgård, Grøngrøft og Årupgård i kortere eller længere perioder hørt til familiens godssamling. Arkitektonisk er Skovbølgård et sent barn af barokken, men mere klassicistisk, mens Årupgård og Grøngrøft fra slutningen af 1800-tallet og Søgård fra 1930’erne bærer historicistiske træk.

Middelalder

Den ældste borg i kommunen er uden tvivl Aabenraahus, sandsynligvis opført i 1260’erne eller 1270’erne af den sønderjyske hertug Erik Abelsen i forbindelse med dennes stridigheder med den danske konge.

Den største borg i kommunen var uden sammenligning Søgård øst for Kliplev. Borgen var anlagt på et naturligt næs, der fra syd skyder sig ud i Store Søgård Sø.

På Løjt Land findes to til dels velbevarede middelalderlige voldsteder. På sydsiden af Elssø ligger Elsholm, der består af en 50 x 35 m stor oval tårnbanke, der er omgivet af et engområde, der tidligere var en del af søen. På spidsen af en tange, der fra øst går ud i den nu udtørrede Oversø (Avsø) sydøst for Løjt Skovby, ligger Avsøholm, der var Slesvigbispens hovedgård på Løjt Land.

I bunden af Varnæs Vig ligger voldstedet Vold. Det består af en rund banke med en diameter på 85 m, der på alle sider er omgivet af en op til 11 m bred delvis vandfyldt voldgrav.

Andre til dels ret nedpløjede middelalderlige voldsteder i kommunen er Rørholm nord for Gammel Skovbøl, den mulige forgænger til Skovbølgård, voldstedet Elbjerg mellem Løjt Kirkeby og Barsmark, Risborg sydøst for Rise Kirke samt Æ Slå (Slotspold) i en dalsænkning syd for Slyngstengård ved Svejrup.

Renæssance

Vest for den nuværende Vilbygård, nord for Kassø, er der bevaret sænkninger efter Sønderjyllands yngste voldsted, Vilbygård. Det består af voldgrave omkring en lille firsidet herregårdsplads, der blev anlagt i 1639 af hertug Frederik af Gottorp til fordel for amtmanden i Aabenraa Amt, Joachim Danckwerth. Han døde allerede i 1656, og i 1662 beordrede hertug Christian Albrecht herregården nedbrudt. Den lille herregård fik således kun lov at eksistere i 23 år.

Klassicisme

Skovbølgård er en tydelig klassicistisk bygning med en karakteristisk gennemgående toetagers midtrisalit og en høj trekantfronton. Med sin gule facade og rødt valmtag fremstår Skovbølgård som et helstøbt symmetrisk anlæg.

Skovbølgård ligger syd for Aabenraa Fjord på et middelalderligt voldsted, der består af en 120 x 80 m stor, nærmest oval banke, der på alle sider er omgivet af op til 15 m brede voldgrave. Den klassicistiske hovedbygning fra 1765 består af en hovedfløj i én etage samt to fritstående sidefløje.

Historicisme

De to historicistiske herregårde, Grøngrøft og Årupgård, viser Sønderjyllands omskiftelige historie med stor tydelighed. Mens Grøngrøft fik sit nuværende udseende i 1890’erne under en tysk ejer, som hentede inspiration fra tysk middelalder, trækker Årupgård på en dansk herregårdsstil.

På en grøn baggrund af store træer, i et stort mosedrag ligger herregården Grøngrøft på et dobbelt voldsted mellem Gråsten og Aabenraa. Voldstedet består af en 180 x 90 m stor gårdbanke med største udstrækning i østvest. Den nuværende hvidpudsede og villalignende historicistiske hovedbygning er opført i 1890’erne af den daværende ejer, Victor Ludwig Siemers. Grøngrøft er i to etager over en høj kampestenskælder og med højt og halvt afvalmet tag. Bygningens indgang er placeret i det nordvestlige hjørne i en tårnagtig karnap.

Årupgård ligger syd for Aabenraa med Årup Skov mod nord og med åbne marker mod syd. Årupgårds enkle, grundmurede hovedbygning fra 1874 blev opført ved murermester Johann Heinrich Callesen med gennemgående frontspids. Den er i dag kalket gul med hvide liséner på midtrisalitten og ved bygningens hjørner.

Nyere tid

På trods af Søgårds lange historie fremstår bygningerne i dag som et historicistisk byggeri. Hovedbygningen blev bygget i 1930’erne med lån fra renæssancen og klassicismen.

Herregården Søgård er i dag placeret på nordsiden af en lille sø nord for Lundtoft. Herregården kendes allerede fra midten af 1300-tallet, hvor den var i slægten Limbeks eje. Den nuværende hovedbygning, der er tegnet af J.K. Jepsen, blev opført 1936‑39, delvis på de ældre fundamenter. Bygningen består af en hovedfløj i to etager samt to gennemgående tværfløje, der hver er udstyret med kamtakkede gavle.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Aabenraa Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder