Tidslinje over middelalderen til nyere tid i Vejen Kommune.

.
Jels Skole blev som mange andre af landets udvidet i 1970'erne. Skoleudvidelsen var nødvendig i den voksende by, hvor mange familier pga. velstandsstigninger havde råd til at bosætte sig i nye parcelhuskvarterer. Foto fra 1990.
.

Udviklingen inden for handel og jobs centraliserede sig i de større byer, mens den øgede privatbilisme muliggjorde pendling fra de mindre byer. Jernbanen havde ikke samme infrastrukturelle betydning som i begyndelsen af århundredet, i stedet var vejtrafikken i stadig fremgang, og i 1990’erne blev Kolding-Esbjerg-motorvejen ført igennem kommunen.

Administrativ inddeling

Efter Kommunalreformen i 1970 fordelte området sig langt overvejende på fire kommuner: Holsted, Brørup, Rødding og Vejen foruden et hjørne af Bramming Kommune i vest. Mens Rødding Kommune lå i Sønderjyllands Amt, lå det resterende område i Ribe Amt. I 1972 skete en mindre gensidig udjævning af den sydlige grænse mellem Brørup og Holsted Kommuner, mens der på Brørup og Bramming Kommuners bekostning i 1973 og 1977 skete en udvidelse af Holsted Kommune mod øst og vest.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1970 var der 36.799 indbyggere i den nuværende Vejen Kommune. De større byer tiltrak bosætning fra de omkringliggende områder. Tydeligst i Holsted med en tilflytning i perioden på omkring 130 %. Tilflytningen i antal var dog fortsat størst i Vejen, uden at der samtidig skete en entydig afvandring fra de nærmestliggende byer. Tværtimod voksede mod øst Andst og Gesten i det første årti, hvor den voksende privatbilisme gjorde det muligt at pendle til både Vejen og Kolding. Samme struktur kan være årsag til, at Skodborg og Jels ligeledes voksede indtil 1980’erne, hvorefter befolkningstallet stagnerede. På kommuneplan ramte stagnationen for alvor fra slutningen af 1980’erne og igennem 1990’erne, hvor befolkningstallet lå omkring 40.000. Efter år 2000 kom der igen gang i væksten, og i 2005 var der 41.350 indbyggere i den nuværende kommune.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Privatbilismen spillede en stadig større rolle fra 1970’erne, mens flere jernbaner blev nedlagt, bl.a. Grindsted-Bramming- banen, der lukkede i 1971, men dog havde godstrafik indtil 2012.

En række nationale trafiksatsninger i 1970’erne fik mange i det syd- og sydvestjyske område til at rette blikket mod det regionale vejnet og infrastruktur, som ansås for at være nedslidt og mangelfuldt. Så det var velkomment, da en firesporet motorvej fra Kolding til Esbjerg igennem Vejen Kommune blev vedtaget i 1989 og strækningerne i kommunen indviet i 1996 og 1997.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Efterkrigstidens udvikling af det nye velfærdssamfund blev for alvor mærkbar fra midten af 1960’erne og igennem 1970’erne. Tydeligst i kraft af de mange nye enfamilieshuse, der i store og små nye kvarterer satte præg på alle områdets byer. Det var karakteristisk for landområderne, at selv om de fleste pendlede til arbejdspladser i større byer og på trods af en generel befolkningstilbagegang, blev der stadig bygget huse i selv mindre landsbyer som Foldingbro, Læborg og Københoved. Flere og flere arbejdspladser og indkøbsmuligheder fandtes dog i de større byer frem for i landsbysamfundene.

Andelen af ansatte i industrien steg fra 19,5 % til 22 % i årene fra 1976 til 2006. Derimod faldt antallet af beskæftigede i landbruget fra ca. 23 % i 1976 til 8 % i samme periode.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Uddannelse, social og sundhedsforhold

I takt med voksende uddannelseskrav blev der også i Vejen Kommune behov for lettere adgang til bl.a. ungdomsuddannelser. I 1981 åbnede Vejen Gymnasium og blev således en del af den gymnasiale udbygning, som fandt sted mange steder i Danmark i årene omkring 1980.

Også sygehusvæsnet blev udbygget i takt med den øgede velfærd, længere levealder og nye behandlingsmetoder. I 1986 blev Brørup Sygehus udvidet, men den øgede centralisering betød allerede få år senere, at afdelinger blev nedlagt. I 1993 blev sygehuset lagt sammen med Grindsted Sygehus, og i 2004 blev Brørup, Grindsted og Esbjerg Sygehuse lagt sammen til Sydvestjysk Sygehus.

Mere om uddannelse, social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Vejen Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007