Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 28,25 m; højde: 5,33 m (opmålt i 1900)

Undersøgelseshistorie

1850: Udgravning foretaget af en privatperson

På foranledning af amtsforvalter Paulsen blev der omkring 1850 foretaget en udgravning af gravhøjen "Bagnhøi". Fra øst førtes der en bred og dyb grøft ind mod midten, hvorved højens centralgrav, en mandslang stenkiste, nåedes. Der fandtes ingen oldsager heri.

1880: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1880 Fanefjord sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.77) således:

""Bagnhøj" en meget anselig Høj, afskaaren fra Syd, udgr. i Midten for over 50 Aar siden af Amtsforvalter Poulsen. Man traf da paa Bunden en stensat Kiste, hvis Ende endnu rager frem. Over den fandtes Stenkiler. I den bortgravede Del af Højen mod S. er fundet en "Potte og en Bronzenaal"."

1900: Fund gjort i forbindelse med landbrug, skovbrug e.l.

Ved bortgravning af den sydlige del af Bagnhøj var gårdejer Chr. Albrechtsen stødt på to grave fra yngre bronzealder. Den ene grav, som indeholdt et miniaturesværd, en pincet og en ragekniv, alt sammen af bronze og med bevikling af guldtråd, var af mandslængde, NØ-SV-orienteret og bestod af større og mindre kampesten, uden at de dannede en egentlig stenkiste. Den anden grav, hvori der fandtes en bronzearmring, lå ca. 4 fod fra den førstnævnte og var antagelig af samme type. Begge grave var anlagt 6-8 fod over højbunden. Gårdejeren foreviste i marts 1900 bronzesagerne for dyrlægen, som indberettede fundet til Nationalmuseet. Genstandene indsendtes kort efter som danefæ.

1900: Lokaliteten blev besigtiget af C. Neergaard, Nationalmuseet

I sommeren 1900 foretog museumsinspektør Neergaard en besigtigelse af Bagnhøj for at undersøge, om der var grundlag for en udgravning af den. Næsten hele højens sydlige halvdel var da bortgravet og brugt til opfyldning, og Neergaard skønnede, at der ikke var væsentligt mere at finde. Hvis gårdejeren stødte på flere grave, skulle han dog straks give Nationalmuseet besked.

1936: Lokaliteten blev besigtiget af T. Mathiassen, Nationalmuseet

"Helt ødelagt ved afgravning og moderne stensætninger."

1968: Udjævning af fortidsminde

Højen nu fuldstændig udslettet ved planering.

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Yngre stenalder eller bronzealder

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Brandgrav. Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links