Tidstavle over oldtiden.
/Nationalmuseet.
Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 15,5 m; højde: 0,85 m (opmålt i 1910)

Diameter: 12 m; højde: 0,75 m (opmålt i 1931)

Diameter: 15 m; højde: 0,5 m (opmålt i 1943)

Noteret som overpløjet i 1910.

Undersøgelseshistorie

Gravene efter åbningen, bagest den mandslange stenkiste, og i baggrunden nabohøjen, som er formentlig er den fredede sb.nr. 26.

.

Helleristningsstenen, der var anbragt som dæksten over en stenkiste fra ældre bronzealder.

.

Ud over talrige skåltegn er stenen også dekoreret med furer og et hjulkors (nederst).

.

1871: H.C. Strandgaard udarbejdede på eget initiativ en antikvarisk beskrivelse af fortidsminder og fund i Fur sogn

"Nord for disse og endnu noget høiere ligge Bakkehøiene en Gruppe af 5 Høie, hvoraf de 4 østligste ligge aldeles i lige Linie og ikke i større Afstand fra hinanden end en almindelig Landeveis Brede."

1910: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte Aa. Brusendorff i 1910 Fur sogn og beskrev lokaliteten således: "Udpløjet Høj, c. 15.50 i Tværm., c. 0.85 h. K 1870: Udgravet tilligemed af mig 1861. Midt gjennem Højene førtes et Spor fra Ø. mod V. lige til Bunden. En Del af Høj 24 tidligere bortført. Midt paa Bunden et 1' tykt Jordlag med Kulstumper; heri Brudstykker af Pilespids. Ved Siden enkelte Haandstene."

Kommentar i forb. m. EDB-registrering:

"K 1870" henviser til en beretning, som R.H. Kruse indsendte til Museet i 1870.

1930: Udgravning foretaget af en privatperson

Under udgravning af højen stødte Hans Kruse, søn af den ligeledes oldtidsinteresserede R.H. Kruse, på en grav, der var dækket af en sten med talrige indhuggede tegn og figurer. Han dækkede graven til med det samme og anmeldte fundet til Nationalmuseet. Da museet imidlertid ikke kunne sende folk til Fur før næste sommer, genoptog Kruse sin undersøgelse. Stenkisten viste sig at være forstyrret ved en tidligere udgravning, idet kun den ene af dækstenene (med helleristningerne) lå på sin plads. Graven indeholdt et skelet, og ved siden af fandt han yderligere tre små grave, som han antog for at være barnegrave. Helleristningsstenen blev opstillet i haven hos Hans Kruses søster.

I forgrunden ses højens centralgrav, stenkisten fra ældre bronzealder, som var dækket af en helleristningssten; uden om de øvrige grave.

.

1931: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved J. Brøndsted

Den mandslange stenkiste (Grav A), som havde været dækket af helleristningsstenen, viste sig at være højens centralgrav. I bunden var den brolagt med flade molersfliser, og imellem disse og skeletresterne iagttoges et fedtet, brunligt lag, der sikkert stammede fra et skind, den døde havde været indsvøbt i. Der fandtes ingen oldsager i graven – de var muligvis fjernet ved det tidligere indbrud – men formentlig skal den dateres til ældre bronzealder. Syd og øst for stenkisten undersøgtes fire små grave, der sandsynligvis alle var barnebegravelser. Grav B og C var små rektangulære kister opbygget af molersfliser og støttet på ydersiden af marksten. I den ene af kisterne fandtes en lille ravperle, ellers indeholdt de blot nogle skeletrester. De to andre grave (D og E) var runde stensætninger med en ydre diameter på ca. 50 cm. Der fandtes hverken oldsager eller menneskeknogler i nogen af dem. Helleristningsstenen, der havde ligget over grav A, er ca. 95 cm høj, 65 cm bred og 15 cm tyk. Den er på begge sider dekoreret med skåltegn, og på den ene side desuden med korsfigurer og lodrette og vandrette furer, der måske skal tolkes som stiliserede menneskefigurer.

Kommentar i forb. m. EDB-registrering:

Det er lidt uklart, om det er gravhøjen sb.nr. 24 eller 25, der er undersøgt. Ud fra højens beliggenhed i forhold til de fredede høje sb.nr. 23 og 26 på de samtidige fotografier, er der dog efter al sandsynlighed tale om sb.nr. 24. Også målopgivelserne fra hhv. 1910 og 1930 synes at stemme nogenlunde overens.

1943: M.M. Reffsgaard udarbejdede på eget initiativ en antikvarisk beskrivelse af fortidsminder og fund i Fur sogn

"Overpløjet Høj 15 x ½ m. For ca 10 Aar siden fandt Hans Kruse Fuur, i Højen en Bronzespænde."

Bevaret knoglemateriale:

Fra dette fundsted forefindes der ubrændt materiale på Antropologisk Laboratorium, Panum. På Panum registreret som: Debel; grav A (B12533), B (B12534), C (B 12535).

Gravhøjen indeholder

Fund fra grav. Dolktid eller ældre bronzealder

Stenkiste. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.) (Grav A)

Længde: 2,1 m; bredde: 0,6 m; højde: 0,5 m (opmålt i 1931)

Stenkiste (barnegrav). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.) (Grav B)

Længde: 0,7 m; bredde: 0,2 m; højde: 0,2 m (opmålt i 1931)

Stenkiste (barnegrav). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.) (Grav C)

Længde: 0,9 m; bredde: 0,3 m; højde: 0,2 m (opmålt i 1931)

2 stenlægninger (barnegrav). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.) (Grav D-E)

Helleristningssten. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Helleristningssten. Sten. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.).

.

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links