Før 1950 fandtes den 10-25 cm høje bakkegøgeurt mere end 50 steder i Jylland og på Øerne. Siden er den gået voldsomt tilbage og vokser i dag kun tre steder i Himmerland. Her findes den på kalkrige overdrev. Mens nogle bestande af bakkegøgeurt blomstrer fra sidst i maj til midten af juni, blomstrer andre først fra slutningen af juni til ind i juli.
.

Det åbne land i Mariagerfjord Kommune er meget varieret pga. variationen i topografi og jordbund. I nordvest dominerer landbruget, og der er langt mellem skov og andre naturområder. Længere mod øst og mod syd ligger et bakket skov- og landbrugslandskab med mange naturområder. Mod øst ændrer landskabet sig igen og går over i et fladt forland på hævet havbund, ofte med intensiv landbrugsdrift. Over en strækning på ca. 40 km skærer Mariager Fjord med sine stejle skrænter sig ned gennem dette landskab.

I Mariagerfjord Kommune ligger den lysåbne natur især i ådalene og langs kysterne. Oppe på skrænterne findes artsrige overdrev, og for foden af dem er enge, moser, strandenge og kildevæld. I mange af ådalene ligger kalken højt, hvilket på fugtige steder skaber rigkær med sjældne planter som mygblomst, hvidgul gøgeurt, purpurgøgeurt, sumphullæbe og rustskæne. Kalken påvirker også overdrevenes planteliv, som flere steder bl.a. omfatter bakkegøgeurt og bitter mælkeurt. Hvor kalken ligger dybt, opstår sure overdrev med arter som kattefod, guldblomme, plettet kongepen og opret kobjælde. På overdrev ved Mariager Fjord findes desuden de to meget sjældne orkideer hvid sækspore og horndrager.

Rester af det hedelandskab, som engang dækkede store dele af området ved Hadsund og Mariager, kan stadig opleves i Marienhøj Plantage vest for Hadsund, ligesom fx Langmosen i Rold Skov er en af de få højmoser, der har undgået afvanding og tilplantning.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links