Det åbne landskab i Viborg Kommune er meget varieret og præget af både de store ådale og Hovedstilstandslinjen, som slår et knæk ned gennem kommunen ved Hald Sø og Dollerup Bakker sydvest for Viborg. En stor del af kommunen dækkes af landbrug, men naturen får også plads. Således dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge tilsammen 14.184 ha, hvilket svarer til ca. 10 % af kommunens areal.

Moser og enge dækker hhv. 4.073 og 4.039 ha og findes overvejende i kommunens store ådale omkring Gudenå, Nørreå, Skals Å, Simested Å, Fiskbæk Å, Jordbro Å og Mønsted Å. Ådalene er præget af, at landbrugsdriften og især græsning og høslæt mange steder er opgivet, og at engene derfor gror til i pile- og birkekrat. Spredt i kommunen er der dog stadig mange veludviklede rigkær med karakteristiske plantearter som gul stenbræk, leverurt, engblomme, majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt, purpurgøgeurt, djævelsbid, mosetroldurt, engtroldurt og vibefedt. I mere sandede og næringsfattige områder findes der desuden fattigkær og højmoser, hvor plantelivet ud over tørvemosser tæller bl.a. benbræk, rosmarinlyng, tranebær, klokkelyng, hvid næbfrø og rundbladet soldug. Kommunens i alt 104 ha strandenge ligger langs kysten, især fra Virksund og op langs Lovns Bredning.

Tørre naturtyper som heder og overdrev dækker hhv. 4.635 og 1.333 ha. Hederne ligger fortrinsvis i de sandede hedeegne mod sydvest, mens overdrevene især findes på ådalenes skrænter og langs kysterne. Begge naturtyper er næsten alle steder truede af tilgroning og kræver naturpleje for at holdes lysåbne. Flere steder kan man dog stadig opleve veludviklede heder og overdrev med bl.a. hedelyng, revling, tyttebær, hedemelbærris, tormentil, plettet gøgeurt, guldblomme, alm. mælkeurt, kattefod og lav skorsonér.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land