Simested Å er en ca. 50 km lang, forholdsvisureguleret å, som udspringer mellem Ravnkilde og Nysom lidt syd for det sydvestlige hjørne af Rold Skov i Rebild Kommune. Åen fortsætter ind i Vesthimmerlands Kommune, og fra Gammel Hvam danner den kommunegrænse med Viborg Kommune. Omkring Ettrup Plantage fortsætter den ind i Viborg Kommune og løber mod syd og sydvest til udløbet i Hjarbæk Fjord. Åen løber i en smal tunneldal fra sidste istid. I stenalderen strakte Littorinahavet sig langt op i ådalen, som ud mod Hjarbæk Fjord derfor ligger på gammel, hævet havbund. I stenalderen betød den højere havvandstand, at Simested Å var en lang fjordarm, men den blev tørlagt i takt med den stadige landhævning. Åen har et topografisk opland på 241 km2. Den er 3‑8 m bred med moderat til god strøm med mange slyngninger og dybe huller. For at opretholde en god vandføringsevne skærer kommunen normalt grøde tre gange årligt.

På lange strækninger kantes Simested Å af moser og enge, og på ådalens 15‑20 m høje skrænter findes partier med overdrev, hede, enekrat og aspe-ege-krat. Flere steder langs åen ligger fine kilde- og rigkærsområder med sjældne mosser som fedtet krogmos og kærgyldenmos samt bl.a. smalbladet kæruld, loppestar, purpurgøgeurt, majgøgeurt, plettet gøgeurt, engblomme og engtroldurt. Mange af engarealerne er dog under tilgroning med pilekrat, hvilket truer det sårbare planteliv.

Insektlivet omfatter bl.a. en række forskellige slørvinger, heriblandt enkelte sjældne arter som stor slørvinge og Isoperla difformis. Grøn kølleguldsmed ses også ved åen, mens den lille kildevældsvindelsnegl bl.a. er fundet i kildeområder ved Ettrup Plantage.

Simested Å er især kendt for sin selvreproducerende stamme af store havørreder, som gør den populær blandt lystfiskere. Derudover omfatter fiskebestanden bl.a. bæklampret, bækørred, helt og ål. Odderen holder til ved åen, hvor også den farvestrålende isfugl er en regelmæssig gæst.

For at sikre et ca. 17 km langt, naturligt slynget forløb mod regulering blev 455 ha af åen og dens opland mellem Aalestrup nord for kommunegrænsen til Sønder Borup i Viborg Kommune fredet i 1970. Derudover indgår hele åens løb gennem Viborg Kommune i habitatområdet Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk, mens strækningen fra Sønder Borup til udløbet også er en del af fuglebeskyttelsesområdet Hjarbæk Fjord og Simested Å.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande