Den lille Guldbæk udspringer i moserne sydøst for Hæsum og passerer Godthåb og Svenstrup, inden den til sidst løber ud i Østerå. Vandføringen er med ca. 255 l/sek. forholdsvis lav, men har trods alt været stor nok til at drive vandmøllerne ved Godthåb.
.

På hele sit forløb gennem den smalle Guldbæk Ådal har vandløbet et fald på 35 m, inden det løber ud i Østerå nordøst for Svenstrup. Guldbæk har været opstemmet flere steder. Siden middelalderen har der fx været en opstemning ved Ridemands Mølle.

Mellem Ridemands Mølle og Godthaab Hammerværk ligger et stort vandreguleringsanlæg, som er bevaret i sin helhed, og gennem dette område snor den lille Guldbæk sig.

Området på ca. 17 ha omkring Guldbækken og Godthaab Hammerværk blev fredet i 2006, og i 2011 gennemførte Aalborg Kommune her et vandløbsrestaureringsprojekt. Projektet betød bl.a., at der blev etableret et ca. 400 m langt omløbsstryg af Guldbæk uden om Ridemands Møllesø. Omløbsstryget betød, at vandrefisk som ørred fremover kunne nå gydepladserne længere oppe i vandløbet.

Vandløbet, møllesøerne, de lysåbne områder og den lille smule skov, som vokser langs Guldbæk og ved Godthaab Hammerværk, skaber et varieret naturområde med et forholdsvis rigt dyre- og planteliv. Langs Guldbæk og ved møllesøerne vokser engnellikerod, hvis rod, som navnet antyder, dufter af kryddernellike, sammen med bl.a. bukkeblad, sværtevæld, engkabbeleje og lysesiv. Derudover kan man enkelte steder også støde på orkideer som majgøgeurt og skovhullæbe. Sidstnævnte vokser i de små skove sammen med bl.a. ramsløg, liljekonval og stor konval. Området har også et mangfoldigt insektliv, hvor især dagsommerfugle gør sig bemærkede. Ud over de mest almindelige arter omfatter de også dværgblåfugl, isblåfugl, violetrandet ildfugl og storplettet perlemorsommerfugl. Ved Guldbæk yngler bjergvipstjert og isfugl, som i vinterhalvåret får selskab af vandstæren. Til møllesøernes ynglefugle hører toppet lappedykker, blishøne, grønbenet rørhøne, knopsvane og gråand, mens bl.a. rørsanger og rørspurv yngler i de tilhørende rørskove. Asketræerne ved Godthaab Hammerværk huser desuden en rågekoloni.

Området er populært blandt lystfiskere, som kan fange bækørreder i Guldbæk og bl.a. gedder og aborrer i møllesøerne. Fiskene må de dog dele med odderen, som også findes her.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links