Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder

Diameter: 15,69 m; højde: 2,82 m (opmålt i 1888)

Diameter: 20 m; højde: 2,25 m (opmålt i 1910)

Diameter: 19 m; højde: 2,5 m (opmålt i 1961)

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

.

1869: H.C. Strandgaard udarbejdede på eget initiativ en antikvarisk beskrivelse af fortidsminder og fund i Vile sogn

"Hvashøi er jevnet ud i Toppen, og der er indrettet en Kaalgaard oven i den med Dige om. Manden, som eier den, siger, at han overalt i Kaalgaarden støder mod Steen, naar han graver dybt og tror, at der er et stort Gravkammer i Høien."

1888: Fund gjort ved gravning

Ca. 1 alen nede i højen stødte ejeren, Mikkel Pedersen, på en stenkiste , der indeholdt en flintdolk og to små lerkar samt nogle ubrændte knogler. Graven var tydeligvis forstyrret i nyere tid. Tæt op til det nordøstlige hjørne fandtes to spiralfingerringe af guld og to bronzearmringe sammen med nogle brændte ben. Brandgraven (ældre bronzealder, per. III) var dækket af to flade sten. Længere inde i højen stod en større urne, kun indeholdende brændte ben, men den gik i stykker. Genstandene indsendtes til Museet af gårdejer Kristen Strandgaard, ledsaget af udførlige fundoplysninger.

1910: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte Aa. Brusendorff i 1910 Vile sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.87) således: "Ødelagt Høj, 20.00 i Tværm., 2.25 h (maalt fra S.; ligger paa en fra Ø mod V faldende Bakkeskraaning). Top ødelagt ved en rund, indtil 1.50 d. Nedgravning, 6.00 i Tværm., ført ind fra SØ; heri en Del Stene, deriblandt en overordentlig stor, godt 1.50 l. Siden mod V afgravet. I Foden mod NV et mindre Brud. Alle disse Beskadigelser forlængst tilgroede. Fornylig er derimod næsten hele Ø-Siden bortgravet. Foden rundtom afpløjet. I Foden mod S 2, mod V 1 jordfast Sten (rimeligvis Randstene). Græs- og lynggroet i Ager. Efter Sigende skal her engang ved en Udgravning været fundet noget. S [= H.C. Strandgaard] 1869: "Hvashøj" ... "er jevnet ud i Toppen, og der er indrettet Kaalgaard oven i den med Dige om. Ejeren siger, at han overalt i Kaalgaarden støder mod Sten, naar han graver dybt og tror, at der er et stort Gravkammer i Højen." A 8370-72: et Flintblad og to smaa Lerkar, fundne midt i en Høj i et Gravkammer med Længderetning NØ-SV, sat af 1 Sten for hver Ende, tre for Hver Side, hvoraf den midterste paa hver Side tidligere var fjernet. Kamret var dækket af en 8' l., 5' bred, 1½' tyk Sten, hvoraf et Stykke i ny Tid var bleven bortsprængt, ligesom hele Stenen var flyttet fra sin oprindelige Plads. Sidestenene vare indtil 6' h., nedgraved indtil 2' dybt. Kamrets Bund var brolagt med Smaasten; herunder Undergrundssand. Kamrets indvendige Maal vare: Længde 8' forneden, 7' foroven – Bredde mod NØ 3' & 2½', mod SV 2½' & 2' – Højde mod NØ 4', mod SV 3½'. Det indre var muldfyldt; heri laa A 8370-72 ved NØ-enden sammen med ubrændte Knogler. – Umiddelbart udenfor Foden af den nø. Endesten laa løst i Jorden et Lag brændte Ben, dækket af to flade Stene; mellem Benene fandtes B 4014-15, to (itubrudte) Haandledsringe af Bronze samt to Spiralfingerringe af Guldtraad. – Længere oppe i Højen stod en større Lerurne med brændte Ben; den gik itu. A 8370-72 & B 4014-15 indsendtes 1888 af Finderen, Gaardejer Kristen Strandgaard, Vile (jvnf. under Høj 72-73), hvis Beskrivelse af Højen, hvor Sagerne fandtes, tillader at bestemme den med Sikkerhed som Høj 87 (uagtet den angives at ligge paa nyt Matr. Nr. 14c, Kybe)."

1935: Udgravning foretaget af en privatperson

I en svær stenkiste med dæksten, ca. midt i højen, fandtes nogle velbevarede bronzegenstande fra yngre bronzealder. Fundet, der består af en kniv , en pincet , dekoreret med tre bukler på bladet, en dragtnål og en lille tutulus , indlemmedes i gårdejer Reffsgaards privatsamling.

1943: M.M. Reffsgaard udarbejdede på eget initiativ en antikvarisk beskrivelse af fortidsminder og fund i Vile sogn

"Overpløjet og ødelagt Høj. kaldes (Kvonshøj)? for ca 10 Aar siden fandtes i en svær Stenkiste midt i Højen S-Nord en Bronzepilespids og en Dolkknap en Naal og en Pincet. 65-65a65b65c i min nye Samling."

1949: Fund købt af Nationalmuseet

Nationalmuseet køber M. Reffsgaards privatsamling.

1961: Lokaliteten blev besigtiget af Nationalmuseet

"Høj, ca. 2,5 m høj, 19 m i nord-syd og 19 m i øst-vest i firkant. Lidt øst for midten ses forneden i sydlige del af højen en stensat gang ca 4 m lang og ca. 0,7 m bred, orienteret nordøst-sydvest. I vestsiden af denne gang er 3 sten synlige på oprindelig plads; en stor, aflang sten ligger skråt over gangens vestside. I østsiden er der 3 sten. Mod nord er gangen lukket af en stor sten. Sydvest for gangens afslutning udefter ligger 3 store stenblokke, muligvis randsten på plads. Syd for gangen og i fortsættelse af gangens østre side ligger en svær sten, og 4 m øst for denne anes overfladen af en stor stenblok. Ca. 1 m syd for midten af de 3 randsten ligger en ret svær sten, og 2 m syd-vest for vestre randsten ligger en stor stenblok; ca. 13 m nord for denne ligger en ret svær sten, som ligner en randsten. På højens område er i gammel tid foretaget større afgravninger, således at højens område mod syd er ret lavt. Mod nord er højsiden skråt afgravet. Det kan antages, at der under højens toppede del ligger et gravkammer, og at det, der nu ses mod syd, er gangen hertil. Dog kan gangen også være resten af en stenkiste. Højen er græsgroet med lidt buske. J. 1170/61 om fredningen."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Yngre stenalder, dolktid (ca. 2400-1700 f.Kr.)

Længde: 2,51 m; bredde: 0,94 m; højde: 1,26 m (opmålt i 1888)

Min. 1 stenbygget grav. Yngre stenalder eller bronzealder

Brandgrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Stenkiste. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Brandgrav. Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links