Der er livlig trafik i Algade, Roskildes hovedgade, hvor biler og de mange cykler må deles om pladsen i 1942 under Besættelsen. Gadebilledet præges af de mange reklamer for forretninger og virksomheder. I Algade kunne det mondæne Hotel Prindsen (ses helt yderst til højre) slå dørene op i 1880. Algade ender i Stændertorvet med tårnet fra den nedlagte Sankt Laurentii Kirke.
.
Der arbejdes med at sætte etiketter på flasker og pakning af CLOC Whisky på De Danske Spritfabrikker i Roskilde, her på et foto fra 1950. CLOC var et varemærke, der ud over whisky omfattede likører, gin og vodka; CLOC blev produceret af Spritfabrikkerne i perioden 1922‑82. På fabrikken i Roskilde udvikledes bitteren Gammel Dansk, som her var i produktion fra 1964 til 1994, hvor fabrikken lukkede.
.
Roskildes middelalderlige kirker og porte. Den røde linje markerer den befæstede bykerne, hvor de forskellige porte ind til byen er markeret med tårne.
.
Signet, eller segl, med billede af Sankt Lucius skåret i hvalrostand, ca. 1150. Den middelalderlige domkirke i Roskilde ejede en del af hovedskallen af den romerske martyrpave Lucius, som var kirkens skytshelgen. Billedet på midten af signeten viser Sankt Lucius med bog og palmegren stående i døren af en kirkebygning. Denne formodes at være Svend Normands frådstenskatedral, af hvilken der er fundet rester under domkirken. Den ca. 6 cm brede signet bærer indskrifterne »Lucius Pape« og »Skt. Trinitatis (Treenighedens) Kirkes sigil«. Signeten beviser, at der har været benskæreri i Roskilde.
.
Sankt Ibs Kilde, der blev betragtet som hellig med helbredende egenskaber, lå nær Sankt Ibs Kirke. Kilden sprang indtil 1950’erne, men ved en boring i 1974 kom der igen vand, og i 1986 blev kilden og et lille anlæg omkring den istandsat. Kildevandet farver omgivelserne okkergule, hvilket ses tydeligt i stenbelægningen.
.

Roskilde blev mod slutningen af vikingetiden anlagt på et højtliggende moræneplateau i bunden af Roskilde Fjord. Den tidlige bydannelse var omgivet af to erosionsdale med vandløb fra en række meget vandførende kilder, hvor der måske har ligget et hedensk helligsted. Ved plateauets rand, hvor domkirken ligger i dag, faldt terrænet kraftigt mod middelalderens strandlinje ca. 700 m mod nord. Byen opstod formodentlig som en handelsplads, hvor landtrafikken mellem Øst- og Vestsjælland krydsede bunden af den sejlbare fjord. Her havde bønderne fra Sømme Herred også tingsted, og Danmarks første konger kan have bygget kirke og sandsynligvis kongsgård her. Dog voksede den egentlige bydannelse først frem i 1000-tallet. Roskilde formodes i lighed med byer som Viborg, Lund og måske Odense at være anlagt nær ældre hedenske kult- og samlingspladser som en strategisk beliggende magtbase for kongemagten og kirken.

I 1022 blev Gerbrand udnævnt til Roskildes første biskop, og byen blev således bispesæde. Fra denne periode optræder bynavnet Roskilde på mønter fra kong Knud den Stores regeringstid (1018‑35).

Svend Normand (biskop 1074-88) byggede en totårnet frådstenskatedral, hvortil var knyttet en katedralskole og et klostersamfund på 15 kannikker. Den tyske historiker Adam af Bremen beskrev i ca. 1070 Roskilde som Sjællands største by og danernes kongesæde. Trods udvidelsen af domkirkekomplekset tabte Roskilde kampen om positionen som ærkebispedømme til Lund 1103‑04. Roskilde inddeltes i 14 sogne, og byen voksede omkring disse kirkesamfund, der var afhængige af handel og håndværk. Kongesønnen Harald Kesja opførte Haraldsborg til forsvar af byen, men borgen blev ødelagt under borgerkrigen 1132‑34. I 1157 endte forsoningsfesten mellem de stridende kongsemner Svend Grathe, Knud Magnussen og Valdemar den Store med Blodgildet i Roskilde, hvor Knud blev dræbt, mens Valdemar undslap og endte som enekonge.

Omkring denne tid, ca. i 1150, blev Roskilde befæstet i form af en vold med træpalisade på toppen og grav, som omkransede et areal på ca. 73 ha.

Absalon var biskop af Roskilde i perioden 1158‑91. Kong Valdemar skænkede Absalon store godsbesiddelser med Havn, det senere København, som i 1186 blev videregivet til Roskilde Domkirke. Da de hærgende vendere var blevet nedkæmpet i 1168, blev Rügen i det nuværende Nordtyskland tillagt Roskilde Stift.

1200-tallet blev byens storhedstid. Med et anslået indbyggertal mellem 5.000 og 10.000 var Roskilde da en af Nordeuropas største byer. Byen fik en ny gotisk domkirke i tegl, de sidste sogne fik egen kirke, så der nu lå 14 sognekirker, og der oprettedes fem klostre. Hertil kom tre såkaldte milde stiftelser, tidens hospitaler.

I 1268 stadfæstede kong Erik Klipping Roskilde stadsret. Byens rådhus lå midt på Torvegaden (nuværende Algade). Bystyret bestod af borgmester og rådmænd udnævnt blandt købmændene. I 1350 tilfaldt København kongen, men biskop Peder Jensen Lodehat fik dog stadfæstet Roskildes gamle privilegier og ejerskabet til København af dronning Margrete 1. Ved hendes død i 1412 blev hun begravet i Sorø Klosterkirke, men i 1413 overført til Roskilde Domkirke. København gik dog tabt i 1416, men domkirken var nu kongelig begravelsesplads. Ved Reformationen i 1536 overtog kongen alt kirkens gods. Alene domkirken ejede 2.600 bøndergårde på Sjælland. De katolske kirker og klostre nedlagdes efterhånden, og med disse forsvandt byens væsentligste eksistensgrundlag.

Efter Reformationen flyttede bispen til København, og domkirken blev nu byens eneste sognekirke med kun tre præster. Kongen opretholdt domkapitlets 30 præbender (godsenheder) til aflønning af sine embedsmænd. Siden fulgte ulykker som pest i både 1592 og 1711 og brande i hhv. 1559, 1647, 1731 og 1735, hvor store dele af byen blev lagt i aske. Til erstatning byggedes langt ringere huse og gårde. Indbyggertallet faldt dramatisk; i 1787 lå det på 1.871. Skibsfarten led under de dårlige adgangsforhold til havnen. Derimod gav kilderne vandkraft til en begyndende industri i 1700-tallet: Maglekilde Papirmølle og et sukkerraffinaderi (Sukkerhuset) mv. Købmandshusene og handelen voksede langsomt fra omkring år 1800. Det Kongelige Palæ (i dag: Roskilde Palæ) husede 1835‑48 den sjællandske stænderforsamling. En teknisk skole åbnede i 1840 som en tegneskole for lærlinge. I 1830’erne blev byen opdaget af kendte kunstnere og blev et yndet feriemål, hvilket bidrog til en ny selvbevidsthed i Roskilde.

I 1845 lå Roskildes indbyggertal på 3.343, og roskildenserne levede endnu inden for den gamle byvold, da jernbanen København-Roskilde åbnede i 1847. I 1870’erne og 1880’erne blev havnen udvidet. Ved forlængelsen af jernbanen til Korsør i 1856 mærkedes for alvor konkurrencen fra København. Først fra 1870’erne etableredes flere større virksomheder i Roskilde, mange med tæt forbindelse til landbruget. Nye industrier og store offentlige institutioner sprængte de gamle grænser, samtidig med at befolkningstallet steg. I 1901 lå indbyggertallet på 8.368. Erhvervsopgørelsen fra samme år viste, at der var ansat 351 arbejdere i 15 industrielle virksomheder i byen. Størst var A/S De Danske Spritfabrikker med 27 ansatte. I 1895 åbnede Roskilde Andels Svineslagteri. Nogle håndværk forsvandt i slutningen af 1800-tallet, mens bygnings- og metalfag styrkedes. Samtidig blev handelslivet specialiseret, og der var 530 ansat ved handel, heraf 216 som selvstændige. De første villakvarterer udstykkedes på privat initiativ, men i 1907 begyndte kommunen selv at udstykke og byggemodne, hvorved nye villakvarterer opstod. Byen fik gasværk i 1863, vandværk i 1880 og elværk i 1906. Roskilde havde en borgerskole og en friskole for mindrebemidlede; disse omdannedes til kommuneskoler 1903‑04. Hertil kom nogle privatskoler og Roskilde Katedralskole. Byen fik handelsskole i 1869. Roskilde fik en katolsk menighed i 1901 med egen skole, sygehus og kirke. I 1909 oprettedes menighedssygehus. 1. Verdenskrig betød fremgang for fødevareindustri og -eksport, men en del virksomheder krakkede efter krigen.

I 1921 havde Roskilde 18.596 indbyggere. 1920’erne og 1930’erne var en økonomisk svær periode for Roskilde med lokale kriser. Hertil kom en forældet infrastruktur og mangel på jord til udstykninger. Kommunen købte derfor jord af Roskilde Kloster. I 1930’erne begyndte byen at modernisere infrastrukturen, fx etableredes et renseanlæg i 1937. Indbyggertallet var i 1950 vokset til 26.968, og nye ejendomsselskaber opførte karrébebyggelser til bl.a. arbejderbefolkningen. Roskilde Amts og Bys Sygehus’ nye fløj blev taget i brug i 1940. I 1942 indviedes en nordre og i 1953 en søndre omfartsvej. Byggeriet ændredes fra 50 % etageejendomme og 50 % parcelhuse i 1950 til 80 % etageejendomme i 1959, hvilket gav 2.900 nye lejligheder i årtiet. Antallet af virksomheder og hermed beskæftigede voksede, og denne tendens forstærkedes i 1960’erne. Byen fik sportsanlæg såsom Roskilde Ring og nyt bibliotek. I 1969 vedtoges en centerplan for at tilpasse den historiske by til den moderne udvikling.

Ved Kommunalreformen i 1970 nåede indbyggertallet op på 44.248. Roskilde var nu Sjællands største erhvervs- og uddannelsesby efter hovedstaden. Byen fortættedes, og når gamle erhvervsejendomme blev revet ned, byggedes boliger eller nye virksomheder. I 1972 indviedes RUC (nu Roskilde Universitet). Institutionsbyggeriet fortsatte, Himmelev Gymnasium åbnede i 1978, og to nye bycentre, Trekroner og Hyrdehøj, tog form. Gågaderne Algade og Skomagergade samt handelscenteret Ro’s Torv fra 2003 gav et rigt handelsliv. Bibliotek og museer udvidede, og nye museer såsom Museet for Samtidskunst åbnede. Roskilde Festival fra 1971 blev årets største event i byen. Efter at være faldet til 39.924 i 1990 var indbyggertallet igen steget og lå i 2006 på 45.807.

Roskildes bebyggelse i middelalderen

Der er siden 1950’erne udført flere hundrede mindre arkæologiske undersøgelser i middelalderbyen med fund af kulturlag, genstande, brønde, affaldsgruber m.m., mens der kun er afdækket få større flader med fund af egentlige hustomter. Fundene omfatter spor af både træhuse fra tidlig middelalder og grundmurede teglbygninger fra høj- og senmiddelalder. Blandt andet er der i gaden ud for Algade 9 fundet de formodede rester af byens rådhus fra 1200-tallet.

Kun en håndfuld løsfundne genstande inden for byområdet kan dateres til før år 1000, mens en stor mængde fund kan dateres til 1000-tallet. Spredningen af arkæologiske fund antyder, at byområdet allerede i 1000-tallet dækkede et areal på over 70 ha.

Den gejstlige bebyggelse fandtes især i kvarteret omkring domkirken og Provstemarken mod nord, hvor domkapitlets kannikker og andre embedsmænd havde deres boliger fra 1200- til 1500-tallet. Tidligere havde de bolig i kannikeklosteret på nordsiden af domkirken, der nedlagdes i forbindelse med opførelsen af teglstenskatedralen fra ca. år 1200. Rester af senmiddelalderlige teglstenshuse, brolagte gader m.m. er udgravet i Provstemarken og Provstestræde. Dele af Konventhuset nord for domkirken er fra ca. 1450 og er byens eneste bevarede middelalderhus.

Domkirken med kirkegård var fra ca. år 1100 omgivet af en frådstensmur, den såkaldte Arnoldsmur, der senere afløstes af en teglstensmur. Inden for domkirkemuren lå bl.a. katedralskolen i vest og bispegården i øst. Udgravninger af bispegården har afdækket en ca. 50 m lang nordsyd- vendt hovedfløj fra 1100-tallet opført i frådsten med et kapel i tegl tilføjet mod syd i 1200-tallet. Hovedfløjen var forbundet med domkirkens kor med den bevarede frådstensbuegang Absalonbuen.

Umiddelbart vest for domkirken lå kongsgården, der er omtalt på denne placering i kilder fra 1100- til 1400-tallet. Den er ikke fundet arkæologisk, men kulturlag på stedet antyder aktiviteter her før ca. år 1000.

Uden for den befæstede bykerne er der nær Sankt Jørgensbjerg Kirke udgravet en stenkælder fra en mulig stormandsgård dateret til 1100-tallet. Byens ældste hospital blev formentlig også anlagt her før 1214. Det omtales i 1263 som et spedalskhedshus, hvilket taler for, at området var sparsomt bebygget på denne tid. Ved den nedlagte Sankt Ibs Kirke nær stranden er der fundet bebyggelsesspor fra 1000‑1200-tallet. Området kaldtes i middelalderen Vindeboder (vendernes boder), og sammen med slaviske genstandsfund fra 1000‑1100-tallet tyder navnet på, at området havde vendiske beboere.

Det middelalderlige gadenet er endnu bevaret, og de ældste og vigtigste gader var sandsynligvis de øst-vest-gående hovedgadeforløb, som i dag udgøres af hhv. Algade-Skomagergade-Støden og Bredgade-Grønnegade.

De ældste udgravede stenbrolagte gader i Roskilde dateres til 1000-tallet, og plankebelægninger fra 1200-tallet kendes fra udgravninger i Algade. Algade mellem Skomagergade og Hersegade fungerede ifølge stadsretten fra 1268 som byens torv.

Af byens porte omtales den østlige såkaldte Røde Port, der lå ved krydset Algade-Hestetorvet, første gang i 1290. Uden for denne har der også ligget en forstadsbebyggelse i ca. 1100‑1500-tallet. Ved jernbanelinjen syd herfor er der fundet spor fra det, der formentlig var forstadens sognekirke, sandsynligvis den nedlagte Sankt Peder Kirke. Uden for den vestlige byport blev Duebrødre Hospital anlagt i 1300-tallet. Langs vandløbene vest og nordøst for den befæstede bykerne fandtes i middelalderen op til ni møller kendt fra skriftlige kilder. Ingen af møllerne er undersøgt arkæologisk.

Kilderne i Roskilde

Fra Roskilde strækker to dalsænkninger sig fra den vestlige og østlige del af byen ud til fjorden. Her løb engang omkring en halv snes kilder, der gav byen rigeligt med godt drikkevand. Fra 1729 til midten af 1800-tallet leveredes endda vand til det kongelige hof fra Hellig Kors Kilde. Ud over Hellig Kors blev Sankt Hans Kilde og Sankt Ibs Kilde dyrket som helligkilder.

I middelalderen blev møllebrug almindeligt, og Roskilde fik ni vandmøller. Imod vest trak den vandrigeste kilde, Maglekilde, fem møller; imod øst fik fire vandmøller det meste af deres vand fra Klosterkilden. De malede alle mel og var alle i kirkens eje indtil Reformationen. Fra 1700-tallet, hvor møllerne efterhånden var kommet i privat eje, blev flere anvendt til industriel fremstilling, fx producerede Maglekilde Mølle papir og bomuldstøj. Kobbermøllen trukket af Klosterkilden var byens hammermølle. Ibrugtagning af vandværket i 1880 gik ud over kildernes vandtilførsel, og i årene efter gik de sidste vandmøller ud af drift. Maglekilde løber stadig, andre kilder er markeret ved kildemonumenter.

Videre læsning

Læs mere om Roskilde

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie