Aarhus er en stor uddannelseskommune, der ud over universitetet rummer et stort og bredt udvalg af uddannelsestilbud. Det afspejler sig også i befolkningens uddannelsesniveau, der er klart højere end for hele landet. Aarhus Universitetshospital i Skejby er landets største hospitalsområde og rummer såvel somatisk som psykiatrisk hospital. Befolkningens sundhedstilstand er lidt bedre end på landsplan.

Uddannelse

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Aarhus Kommune og hele landet i 2019.

.

Uddannelsesniveauet i Aarhus Kommune er højere end på landsplan. Det viser sig bl.a. ved, at det i 2019 kun var 10,6 % af de 30‑34-årige, der alene havde en grundskoleuddannelse. På landsplan var andelen 15,2 % (se figur).

Størst er forskellen, når det gælder de lange videregående uddannelser. Af de 30‑34-årige i kommunen havde 32,6 % i 2019 en lang videregående uddannelse, mens det var 22,0 % på landsplan.

Siden 1991 har stigningen i uddannelsesniveauet især været markant for kvinderne, hvor andelen, der kun har grundskoleuddannelse, er faldet fra 23 % i 1991 til 8 % i 2018. I samme tidsrum faldt det fra 19 % til 13 % hos mændene.

Udviklingen er også betydelig for de lange videregående uddannelser. Hvor 9 % af de 30‑34-årige kvinder i 1991 havde en lang videregående uddannelse, er det i 2019 oppe på 36 %.

Grundskoleuddannelse

I begyndelsen af august 2016 blev indvielsen af Frederiksbjerg Skole på Ingerslevs Boulevard i Aarhus fejret ved at sende kulørte balloner til vejrs. Skolen er delvis bygget af genbrugte mursten fra Skt. Annagades Skole, der tidligere lå på samme matrikel. Henning Larsen Architects og GPP arkitekter har tegnet både skole og udendørsarealer.

.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Aarhus Kommune 1970/71 til 2017/18.

* Heri indgår Lykkeskolen i Gellerup, der lukkede i 2018, og friskolen Børnenes Akademi, der lukkede i 2019.

.

Aarhus Kommune havde i 2017/18 næsten 34.000 elever i grundskolen, hvoraf knap 84 % gik i folkeskolen (se Tabel 1).

Den stærke befolkningsudvikling har givet kommunen en række udfordringer med løbende at udbygge og tilpasse skolestrukturen.

I enkelte områder har der været faldende elevtal. Det var udgangspunktet for Vestbyanalysen fra 2006‑07, der fokuserede på, hvordan skolerne skulle tilpasses den faldende søgning i den vestlige del af byen. På baggrund af analysen besluttede byrådet, at Nordgårdskolen og Frydenlundskolen skulle lukkes. Nordgårdskolen med 452 elever havde meget lav søgning fra eget distrikt. Skolen var nedslidt, og samtidig var den Danmarks første folkeskole med næsten 100 % tosprogede elever. Frydenlundskolen havde 294 elever og også en stor andel af tosprogede elever.

Eleverne fra de to skoler blev søgt fordelt mellem naboskoler i den vestlige del af Aarhus ud fra et mål om, at elever med »et ikke uvæsentligt sprogbehov« på den enkelte skole højst måtte udgøre en andel på 20 % i hver årgang. Før fordelingen blev alle tosprogede fra de to skoler screenet for at kunne blive fordelt bedst muligt. For de elever, der fik en skoleplads længere væk, blev familierne tilbudt særlig hjælp.

Aarhus Lærerforening, forældregrupper og andet personale fra de to skoler var kritiske over for beslutningen om at lukke de to skoler, blandt andet med henvisning til, at det flyttede udfordringerne et andet sted hen.

Aarhus Kommune har lavet flere tiltag for at forbedre integrationen af tosprogede elever, fx de såkaldte magnetskoler Ellekærskolen, Sødalskolen, Hasle Skole og Skjoldhøjskolen. De blev i 2003 udpeget til at få tilført flere ressourcer til et fagligt løft af eleverne, så de efter 9. klasse kommer videre i ungdomsuddannelse, hvilket skulle få flere familier til at vælge skolen. Midlerne har bl.a. været flere undervisningstimer, udvidet lektiehjælp, fleksibel holddannelse, videreuddannelse af lærere og pædagoger og et styrket skole-hjem-samarbejde.

En større analyse i 2012 havde fokus på, at der i flere skoledistrikter ville komme til at mangle skolekapacitet, samtidig med at der i andre ville være et fald i antallet af elever og dermed ledig kapacitet.

Byrådet besluttede på den baggrund bl.a. en sammenlægning af Vejlby Skole og Jellebakkeskolen. På den sidste dag inden sommerferien 2013 gik flere hundrede elever med flag fra Vejlby Skole for at møde deres nye kammerater på Jellebakkeskolen, som herefter skiftede navn til Ellevangskolen.

Kolt Skole, der kun havde elever fra 0. til 5. klasse, blev i 2013 lagt sammen med Hasselager Skole, som skiftede navn til Bavnehøj Skole.

Grønløkkeskolen og Tranbjerg Skole blev lagt sammen til én skole med undervisning på to matrikler. Den hedder nu Tranbjergskolen og har samlet ca. 1.000 elever. Da området sydvest for Aarhus er attraktivt for børnefamilier, forventer skolen stigende elevtal.

Ud over folkeskolerne er der forskellige tilbud om specialundervisning, hvoraf to har fælles ledelse med en folkeskole. Det gælder Kaløvigskolen for normaltbegavede børn med socioemotionelle vanskeligheder og Stensagerskolen for elever med generelle indlærings- og funktionsvanskeligheder. Derudover er der Langagerskolen for elever med autismespektrumforstyrrelser og ADHD samt Netværksskolen, som primært er et tilbud for unge fra 8. og 9. klassetrin, som har svært ved at blive vurderet uddannelsesparate og dermed komme videre i ungdomsuddannelse.

Andelen af elever på de frie grundskoler var i skoleåret 2017/18 nået op på 16 % fordelt på 18 skoler. Laursens Realskole, N. Kochs Skole og den katolske Skt. Knuds Skole blev alle oprettet i sidste del af 1800-tallet. Århus Privatskole, Højbjerg Privatskole og Aarhus International School er de eneste frie grundskoler i kommunen, der er oprettet efter år 2000. Den kristne privatskole Egebakkeskolen blev oprettet i 1995 og havde i 2018 ca. 300 børn fra 0. til 9. klassetrin

De mange ændringer i skolestrukturen har ikke ført til oprettelse af nye muslimske friskoler. Tværtimod måtte den muslimske friskole Lykkeskolen i Gellerup, der var oprettet i 1992, lukke i sommeren 2018. Friskolen Børnenes Akademi, som blev oprettet i 2015/16, måtte lukke i 2019.

Der er tre efterskoler i kommunen. Risskov Efterskole udbyder syv forskellige linjer samt Cambridge Assessment International Education. Aarhus Efterskole bliver drevet med inspiration fra den danske folkekirke. På Efterskolen for Scenekunst i Malling er der fokus på dans, musik, film og teater.

Ungdomsuddannelserne

Aarhus Gymnasium ligger på Dollerupvej i Aarhus. Gymnasiet er en del af AARHUS TECH og har til huse i en tidligere tekstilfabrik. Cubo Arkitekter har tegnet den moderne tilbygning, der rummer undervisningslokaler og fællesarealer.

.

Ved en udvidelse af Marselisborg Gymnasium udsmykkede flere kunstnere den nye fløj. Jesper Christiansen valgte med Marselis-frisen (Verba et Folia) fra 2017 at male en fiktiv udsigt.

.

Aarhus Kommune har mange muligheder for ungdomsuddannelser.

AARHUS TECH har rødder tilbage til Prinds Frederik Ferdinands Tegne- og Søndagsskole fra 1828. Den nutidige uddannelsesinstitution er resultatet af en lang stribe fusioner. Den fik sit nuværende navn i 2010.

Teknisk Gymnasium Christiansbjerg blev fusioneret med Teknisk Gymnasium Viby og Teknisk Gymnasium Aarhus til den gymnasiale del af AARHUS TECH. I 2002 fusionerede den med AMU Østjylland og blev på det tidspunkt Danmarks største tekniske skole. Desuden blev Teknisk Gymnasium Skanderborg i 2012 også en del af AARHUS TECH.

Gymnasiedelen af AARHUS TECH er med virkning fra 2019 fusioneret med Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School i Tilst under navnet Aarhus Gymnasium og fortsat som en del af AARHUS TECH. Et af formålene var at udvide uddannelsestilbuddene i den vestlige del af byen og løse problemer på Langkaer Gymnasium, der havde haft forsøg med etnisk opdelte klasser og oplevet et stort fald i tilgangen af nye elever. Aarhus Gymnasium har foruden gymnasieretningerne HTX og STX også HF og den engelsksprogede IB, som i forvejen var på Langkaer Gymnasium. I forbindelse med fusionen kritiserede andre aarhusianske gymnasier, at AARHUS TECH nu gennem Aarhus Gymnasium kunne udbyde STX-retningen i midtbyen.

Erhvervsuddannelser (EUD) kan også tages på AARHUS TECH, der har omkring 30 forskellige uddannelser inden for Trends & Gastronomi, Byggeri & Metal, Transport & Logistik, IT & Teknologi og Medie & Service. Inden for 17 uddannelser kan man kombinere med gymnasiale fag til EUX.

Aarhus Business College udbyder bl.a. EUD Business. Den ældste del af Aarhus Business College er Aarhus Handelsforenings Aftenskole, der blev stiftet i 1865 og dermed er landets ældste handelsskole. I 1970 fusionerede skolen med Århus Købmandsskole med navnet Århus Købmandsskole som det fortsættende. I 150-års jubilæumsåret (2015) skiftede skolen navn til Aarhus Business College. Skolen har afdelinger i Viby og i Risskov.

På SOSU Østjylland kan man tage en uddannelse til SOSU-hjælper, SOSU-assistent, pædagogisk assistent og portør. Her kan man også kombinere med gymnasiale fag til en EUX Velfærd. Jordbrugets UddannelsesCenter Århus ligger i Beder, og her kan man bl.a. tage gartneruddannelser, mens man på Bredballegård ved Mårslet har uddannelser til bl.a. landmand, jordbrugsmaskinfører og dyrepasser.

AARHUS TECH, Aarhus Business College, Jordbrugets UddannelsesCenter og SOSU Østjylland udbyder alle fire også 10. klasse (EUD10).

De syv almene gymnasier i kommunen er Egaa Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium, Viby Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Århus Statsgymnasium og Aarhus Gymnasium. Aarhus Katedralskole er byens ældste.

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus er en friskole, der fra skoleåret 2018/19 tilbyder en Steiner HF, som har en udvidet fagpakke, der gør det muligt at søge ind på videregående uddannelser via kvote 2.

Handelsfagskolen uddanner praktikelever inden for handel, detail og kontor. Skolen har siden 1966 uddannet salgsassistenter inden for et specifikt brancheområde. Skolen har afdelinger i Skåde og Odder og har i 2019 ansøgt om at fusionere med Aarhus Business College.

På Århus Akademi, grundlagt i 1933, kan man tage studenterkursus (en toårig STX), HF og gymnasiale suppleringskurser. Der går ca. 7.000 elever på Akademiet.

Aarhus HF & VUC har både HF, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU), ordblindeundervisning og suppleringskurser for gymnasiet og for HF.

Den nye udgave af de forberedende ungdomsuddannelser, FGU, kørte med de første hold i 2019. Under FGU Aarhus vil der være det nye toårige tilbud med almene og praktisk fag i tre spor. FGU Aarhus har fire lokationer. Gøgler Produktionsskolen er fra 2019 blevet til FGU Midtby, og Egå Produktionshøjskole er blevet til FGU Egå.

Videregående uddannelser

Studiemiljøet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus N. DMJX udbyder en bred vifte af uddannelser og kurser inden for medier og journalistik.

.

Sygeplejerskestudiet på VIA University College, Aarhus. Uddannelsen til sygeplejerske tager 3,5 år og inkluderer i alt 60 ugers praktik, som er fordelt i perioder hen over uddannelsen.

.

Der er mange videregående uddannelser i Aarhus Kommune. Aarhus Universitet (AU), grundlagt i 1928, har i 2018 omkring 33.000 studerende. Selv om AU er et campusuniversitet placeret omkring Universitetsparken, er AU også at finde andre steder i Aarhus og andre steder i Danmark.

VIA University College er en af de professionshøjskoler, som blev etableret i 2008. VIA opstod som en fusion af de mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland, som tidligere hørte under regionens centre for videregående uddannelser (CVU). CVU’erne var selv en sammenlægning af uddannelsesinstitutioner under de mellemlange videregående uddannelser som lærerseminarier, pædagogseminarier, sygeplejeskoler og fysioterapiskoler.

VIA har hovedsæde i Skejby og er forankret på otte campusser i Region Midtjylland. I alt har VIA omkring 18.500 studerende, hvoraf ca. halvdelen er i afdelingen i Aarhus N og på Campus Aarhus C i Ceresbyen.

VIA har omkring 60 forskellige uddannelser inden for bl.a. det pædagogiske og det socialfaglige område, det sundhedsfaglige og de teknisk-merkantile områder.

En del af VIA er Diakonhøjskolen, der bl.a. udbyder uddannelser i Diakoni og socialpædagogik.

Arkitektskolen Aarhus blev grundlagt i 1965. Skolen ligger ved Nørreport, men med lokaliteter rundtom i byen. I 2021 skal den samlede uddannelse flytte ind i et nybygget hus ved Godsbanen.

Det Jyske Musikkonservatorium blev grundlagt i 1927. I 1963 blev det overtaget af staten.

Aarhus Maskinmesterskole er landets største med uddannelse til maskinmester.

Erhvervsakademi Aarhus er et af landets største erhvervsakademier.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX, har hovedsæde i Aarhus. Først i 1998 blev der etableret konkurrerende journalistuddannelser på Syddansk Universitet i Odense og RUC i Roskilde. Da var det dog allerede blevet mere almindeligt, at medierne også rekrutterede nye journalistiske medarbejdere direkte fra bl.a. universiteterne.

Siden 1970 har byen haft sit eget pastoralseminarium under folkekirken. Dette er i dag en del af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som er en sammenslutning af pastoralseminarierne i Aarhus og København samt Præstehøjskolen i Løgumkloster.

Ud over de formelle uddannelser er der også en række højskoler i kommunen. Testrup Højskole er en grundtvigsk folkehøjskole i Mårslet grundlagt i 1866, som nu har fokus på teater, kunst, musik og filosofi. Idrætshøjskolen Aarhus i Risskov er en folkehøjskole med fokus på idræt, musik og kultur. Science Højskolen er en folkehøjskole med fokus på matematik, naturvidenskab, teknologi og ingeniør- og sundhedsvidenskaber. I april 2018 åbnede Aarhus Børnehøjskole som er en del af KFUM og KFUK i Aarhus. Egå Ungdoms-Højskole er for unge mellem 16 og 19 og et alternativ til gymnasiet, efterskole eller 10. klasse, der skal hjælpe med at gøre eleverne mere uddannelsesparate.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Aarhus Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Aarhus Kommune havde 2014‑18 en beregnet middellevetid på 81,5 år. Det er lidt højere end i Region Midtjylland og mere end et halvt år over landsgennemsnittet (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en lidt mindre andel af den voksne befolkning i Aarhus Kommune end i hele regionen, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Der er også færre med svær overvægt.

Andelene med risikosundhedsvaner i form af daglig rygning, lav fysisk aktivitet og usundt kostmønster ligger ligeledes under gennemsnittet for såvel regionen som hele landet. Undersøgelsen af befolkningens sundhedstilstand foreligger også for hver af de fem sociogeografiske grupper, som Region Midtjylland har inddelt sognene efter inden for hver kommune.

Der er markante sundhedsforskelle mellem områderne i Aarhus Kommune. I det af de fem områder, hvor indkomst-, uddannelses- og beskæftigelsesniveau er lavest, angiver 21 % af de voksne at have et dårligt helbred. I det af de fem områder, hvor niveauet for indkomster mv. ligger højest, er det tilsvarende kun 10 %, der oplyser, at deres helbred er dårligt.

Mere lighed i sundhed er en central del af kommunens Sundhedspolitik 2020‑24, der bl.a. beskriver en tidligere forebyggende indsats samt en udbygning af en række partnerskaber med foreninger, uddannelser og arbejdspladser. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg er inddelt i syv geografiske områder.

Med 7,2 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger var kommunen samlet på niveau med regionen og resten af landet.

Kommunen havde i 2017 1.591 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge og lå dermed tæt på landsgennemsnittet (1.614).

Med 95 indlagte patienter pr. 1.000 borgere i 2018 var antallet af indlagte på somatiske sygehuse noget mindre end i regionen som helhed (110) og på landsplan (118).

Naturens helbredende kræfter

At naturen og den friske luft skulle have en helbredende virkning på både krop og sjæl, er ikke en ny opfattelse. Siden begyndelsen af 1900-tallet har den bl.a. ført til bygningen af flere sanatorier og kursteder langs den aarhusianske kyst, ligesom den i dag danner grundlag for både wellness og mindfulness.

Hvor naturen og vandet tidligere skulle kurere egentlig sygdomme, benyttes det i dag i højere grad i koncepter som wellness og mindfulness. Eksempelvis kan man i kurafdelingen Grossererbadet på Badeanstalten Spanien, som blev anlagt nær Aarhus Banegård i 1933, få løsnet musklerne i dampbade og boblebade. Samme år blev også badeanstalten Den Permanente grundlagt ved Ris Skov. Her dyrkes havvandet til både motion og velbehag, fx gennem de vinterbadeklubber, som benytter badeanstalten på den kolde årstid.

I 2007 påbegyndte Aarhus Kommune naturterapeutiske forløb i rehabiliteringen af stressramte arbejdsløse. Forløbene foregår i Mariendals Haver syd for Aarhus og består af en kombination af mindfulnessøvelser og lette, naturplejende opgaver i haven.

Socialområdet og forsørgelse

Børn leger i Gellerupparken. Børn, der er fyldt et år og har bopæl i udsatte boligområder, har siden d. 1. juli 2019 skullet være i daginstitution eller i et obligatorisk læringstilbud mindst 25 timer om ugen. Loven er vedtaget med henblik på at understøtte børnenes dansksproglige udvikling og læringsparathed.

.

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Aarhus Kommune er noget mindre end i Region Midtjylland og på landsplan. Aarhus tilhørte i 2018 den femtedel af landets kommuner, der havde det laveste samlede udgiftsbehov.

I 2018 var der 55,4 pladser i daginstitutioner og 6,5 pladser i dagpleje for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Det er den højeste andel for daginstitutioner i nogen jysk kommune.

For aldersgruppen 3‑5 år var der 107,9 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn.

Det høje antal pladser hænger sammen med, at Aarhus Kommune – mod betaling fra hjemkommunen – i sine institutioner også har børn fra forældre, der bor i andre kommuner, men fx arbejder i Aarhus.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 8,1 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2017, hvilket er færre end på landsplan (10,1).

I 2018 modtog 11,3 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt større andel end i regionen (10,2 %). Andelen af ældre med fast hjemmehjælp i kommunen er faldet siden 2008, hvor den var 18,4 %.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre lå i 2010 på 5,3 % af alle i alderen 65 år. I 2018 var andelen faldet til 4,3 %.

Hjemløshed

Der var i februar 2019 750 hjemløse i Aarhus Kommune, viser rapporten »Hjemløshed i Danmark 2019« fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Kortlægningen viser, at der blandt de 750 var 69 såkaldte gadesovere, mens 213 boede på herberg, og 291 var såkaldte sofasovere, der overnattede hos familie eller venner.

Der er flest hjemløse i de større byer. I 2019 udgjorde de 2,2 for hver 1.000 indbyggere i Aarhus Kommune mod tilsvarende 2,3 i Københavns Kommune. Antallet i Aarhus Kommune var stigende fra 2009 til 2017, men faldt en smule ifølge den seneste opgørelse. Aarhus Kommune adskiller sig desuden fra Københavns Kommune ved at have en større andel af hjemløse i aldersgruppen 18‑24 år.

I Region Midtjylland var der – som på landsplan – i gennemsnit 1,1 hjemløs pr. 1.000 indbyggere.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Aarhus Kommune er lidt højere end i regionen og landet som helhed. I 2018 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 16,4 personer pr. 1.000 indbyggere mod 12,9 i regionen og 15,1 på landsplan.

Når det gælder voldsforbrydelser, blev der i kommunen rejst sigtelse mod 3,2 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 2,9 i både regionen og hele landet.

6,0 personer pr. 1.000 indbyggere blev i 2018 sigtet for indbrud og tyveri. Dermed var niveauet højere end i regionen (4,4) og på landsplan (4,9).

Aarhusmodellen

I Illustrationen af Aarhusmodellen på kommunens hjemmeside om indsatsen for antiradikalisering indgår Aarhus Rådhus, Aarhus Domkirke og ARoS Aarhus Kunstmuseum.

.

Formålet med den strategi for antiradikalisering, der omtales som Aarhusmodellen, er at forebygge politisk såvel som religiøs radikalisering.

Initiativet til strategien opstod i 2007 på baggrund af Rigspolitiets initiativ »Politi mod terror«, som havde til formål at forebygge indenlandsk terrorisme. Politikredsene fik til opgave at udvikle lokale antiterrorindsatser. I Aarhus valgte man, at indsatsen skulle dække både religiøs og politisk ekstremisme, bl.a. fordi der på daværende tidspunkt var stigende problemer med den stærkt højreorienterede hooligangruppe White Pride.

Aarhusmodellen bygger på, at myndighederne aktivt søger dialog med unge, der er på vej ud i voldelig radikalisering. Den har fx været brugt for at forebygge, at aarhusianske unge deltog i krigshandlinger i Syrien. Den udføres i et nært samarbejde mellem fagforvaltningerne i Aarhus Kommune og Østjyllands Politi.

Fra 2008‑2018 blev der bl.a. afholdt 270 opmærksomhedsoplæg for fagpersonale og foreningsfrivillige. Andre centrale tiltag var mentorordninger og exitforløb.

Aarhusmodellen har inspireret til lignende indsatser i ind- og udland.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg