Professionshøjskolen Absalon, Campus Kalundborg, samarbejder bl.a. med Kalundborg Symbiose. Her er studerende, der læser til diplomingeniør i bioteknologi, i laboratoriet.
.
Antal skoler og elever i Kalundborg Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Kommunen har bevaret en lang række af de små folkeskoler. Uddannelsesniveauet er fortsat lavere end på landsplan, men Kalundborg er med nye videregående uddannelser under udvikling som uddannelsesby. Det sociale udgiftsbehov var i 2020 større end landsgennemsnittet og den forventede levealder lidt lavere.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet ligger under landsgennemsnittet. I 2019 havde 26 % af de 30-34-årige alene en grundskoleuddannelse mod 15 % for hele landet. Kun 8 % havde en lang videregående uddannelse mod 23 % på landsplan. Kalundborg Kommunes indbyggere står derimod stærkt, når det gælder erhvervsuddannelser. I 2019 havde 41 % af de 30-34-årige taget en erhvervsuddannelse mod 26 % for hele landet.

Over de sidste tre årtier har kvindernes uddannelsesniveau overhalet mændenes. Andelen med en lang videregående uddannelse er hos kvinderne steget fra 1 % i 1991 til 9 % i 2019, mens andelen for mændenes vedkommende er steget fra 2 % til 7 %.

Grundskoleuddannelse

I Kalundborg Kommune har kommunalbestyrelsen valgt at bevare de små skoler. Det er en geografisk set stor kommune, hvor den lokale skole er særlig vigtig. Fire ud af de 16 folkeskoler havde i 2020 under 100 elever, og har haft det igennem flere år. Dog lukkede Røsnæs Skole og Børnehus i 2018.

Mindst er Sejerø Skole og Børnehus med 16 elever. Skolen blev indviet i 1973, efter at øens tre skoler var blevet lagt sammen til én skole, som på det tidspunkt havde 60 elever. Skoleeleverne er opdelt i to grupper: børnehaveklasse til 3. klasse og 4.-7. klasse.

Specialundervisningen blev i 2014 organiseret på inklusionscentre på tre af kommunens skoler: Hvidebækskolen, Rynkevangskolen og Gørlev Skole.

K10 er kommunens 10.-klassetilbud, som findes på Allikelund Gymnasium. Fire friskoler baseret på et grundtvig-koldsk værdigrundlag, Vinde Helsinge Friskole, Ubby Fri- og Efterskole, Høng Privatskole og Tømmerup Fri- og Efterskole, er alle oprettet mellem 1867 og 1911. Andelen af elever har været stigende og steg yderligere, da Friskolen på Røsnæs åbnede efter lukningen af den lokale folkeskole i 2018.

I 2019/20 havde i alt ni frie grundskoler 29 % af grundskoleeleverne.

Foruden de tre kombinerede fri- og efterskoler, som alle har et grundtvig-koldsk grundlag, er der to andre efterskoler, som er baseret på samme grundlag, nemlig Gørlev Idrætsefterskole og Høng Efterskole.

Ungdomsuddannelserne

Kalundborg Gymnasium & HF, oprettet i 1957, er et alment gymnasium med STX og HF. I skoleåret 2020/21 var der over 600 elever på skolen.

Høng Gymnasium & HF er et alment gymnasium, der kan føres tilbage til 1866 og opførelsen af Høng Højskole. I skoleåret 2020/21 er gymnasiet et af landets mindste med omkring 200 elever i alt, og mange af eleverne bor på skolens kostafdeling.

Allikelund Gymnasium fik i 2015 sit navn efter betydningen af en del af stednavnet Kalundborg. Før den tid hed institutionen Kalundborg Handelsgymnasium, Teknisk Gymnasium og Handelsskole. Den er en del af EUC Nordvestsjælland og udbyder HHX, HTX, EUX Business og EUD Business. I samarbejde med ZBC, Zealand Business College, i Slagelse kan man desuden tage en del af sosu-uddannelsen på Allikelund Gymnasium.

Processkolen er også en del af EUC Nordvestsjælland med forskellige uddannelsesmuligheder, som har med proces, lager og transport at gøre, hvoraf nogle kan kombineres med en gymnasial uddannelse til en EUX. Fra skoleåret 2021/22 udbyder skolen også en tømreruddannelse. Processkolen er Danmarks største institution for uddannelse af medarbejdere inden for procesindustrien.

På Landbrugsskolen Sjælland i Høng kan man uddanne sig til landmand, dyrepasser eller hestemanager, alle med mulighed for EUX. Skolen har en kostafdeling, hvor 80 % af eleverne bor. Landbrugsskolen er i 2021 en del af Roskilde Tekniske Skole.

Nordvestsjællands HF og VUC har også en afdeling i Kalundborg. FGU Nordvestsjællands afdeling i kommunen ligger i Svebølle.

Uden for det almindelige uddannelses system er Ubberup Højskole fra 1899, en almen folkehøjskole, der samtidig har markeret sig som livsstils højskole. Høng Højskole fra 1866 har siden 1963 kun været efterskole, men højskolen har også dannet afsæt for Høng Privatskole, Høng Gymnasium & HF samt landbrugsskolen i Høng.

Videregående uddannelser

Professionshøjskolen Absalon har siden 2017 haft en campus i Kalundborg, og her tilbydes uddannelser til bioanalytiker, diplomingeniør i hhv. bioteknologi og maskinteknologi. Uddannelserne er en vigtig del af Kalundborgs position som biotekby, og de har et tæt samarbejde med bl.a. Novo Nordisk, Novozymes, Equinor Refining og Ørsted. I 2021 åbner den nye campus på Stejlhøj, som ligger meget tæt på biotek industrien. På campus ligger også Biomanufacturing Project House. Under det endelige navn, Helix Lab, kommer det fra 2022 til at danne ramme for naturvidenskabelige kandidatprojekter på universiteter i ind- og udland.

Landbrugsskolen Sjælland har foruden erhvervsskoleafdelingen også en uddannelse til produktionsleder eller agrarøkonom.

Regeringens udspil i maj 2021 om udflytning af uddannelser fra de største byer omfattede også flere uddannelsespladser til Kalundborg. Det politiske forlig om planen fra juni 2021 betyder, at der skal oprettes en arkitektuddannelse i Kalundborg.

Sundhed

Et nyfødt barn i Kalundborg Kommune havde 2015-19 en beregnet middellevetid på 80,3 år. Det er på niveau med gennemsnittet for Region Sjælland, men godt et halvt år mindre end landsgennemsnittet

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Kalundborg Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, noget større end andelen i regionen og landet som helhed. Andelene med daglig rygning, lav fysisk aktivitet og usundt kostmønster er større end landsgennemsnittet.

I 2019 var der 7,4 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i kommunen. Det er tæt på gennemsnittet for regionen og lidt højere end landsgennemsnittet. Antallet af indlagte patienter pr. 1.000 borgere på et somatisk sygehus er stort set det samme som i regionen og dermed lidt højere end i landet som helhed. I 2018 var der i kommunen således 137 indlagte patienter pr. 1.000 borgere mod tilsvarende 135 i regionen og 118 på landsplan.

Det primære akuthospital for kommunens borgere er Holbæk Sygehus.

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Kalundborg Kommune er 17 % højere end på landsplan (2020).

I 2018 var der 32,3 dagplejepladser og 26,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For aldersgruppen er antallet af dagplejepladser i kommunen større, og antallet af pladser i daginstitutioner mindre end landsgennemsnittet.

Anbringelser af 0‑17‑årige uden for eget hjem omfattede i 2018 16,9 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er flere end på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 13,1 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er flere end i Region Sjælland som helhed (10,6 %) og flere end på landsplan (11,1 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008 (15,6 %).

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er gennem de senere år blevet lidt mindre. I 2008 boede 2,8 % af alle i alderen 65 år og derover på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig. I 2020 var denne andel faldet til 2,3 %, hvilket samtidig var mindre end i landet som helhed (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Kalundborg Kommune er lavere end niveauet i regionen og landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 11,5 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Sjælland var det tilsvarende tal 13,8 personer og på landsplan 15,8 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Kalundborg Kommune

Mere om sundhed, skole og uddannelse i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg