Uddannelsesniveauet er lidt lavere på Bornholm end i landet som helhed. De bornholmske indbyggere er relativt ofte i kontakt med sundhedsvæsenet. Derimod er der færre anmeldelser af kriminalitet end gennemsnittet for resten af landet.

Uddannelse

Figur. De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Bornholms Regionskommune og hele landet i 2018.

.

Uddannelsesniveauet på Bornholm er lavere end landsgennemsnittet. Gennemsnitligt har en større andel af de 30‑34-årige en grundskoleuddannelse som den højest gennemført uddannelse. Samtidig havde kun 6,3 % af de 30‑34-årige i 2018 en lang videregående uddannelse, mens landsgennemsnittet er 21,4 %.

Ser man på udviklingen, er andelen med en erhvervsuddannelse steget siden 1991 og mere hos kvinderne end hos mændene, så der i 2018 er 39 % af de 30‑34-årige kvinder, som har en erhvervsuddannelse, mens det tilsvarende er 49 % af mændene.

Uddannelsesniveauet er samlet højere for kvinderne, hvilket bl.a. afspejles i, at 27 % af de 30‑34-årige kvinder i 2018 havde en mellemlang videregående uddannelse mod tilsvarende 10 % for mændene.

Grundskoleuddannelse

Børnene på Svaneke Friskole leger i den sneklædte skolegård en martsdag i 2018. Skolen ligger i den sydlige del af Svaneke og har til huse i de bygninger, hvor byens folkeskole lå. Svaneke Friskole har omkring 200 elever fordelt på 0.‑9. klassetrin.

.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Bornholms Regionskommune 1970/71 til 2017/18.

.

Der var i skoleåret 2017/18 lidt over 4.000 skolebørn på Bornholm, men det er pga. befolkningstilbagegang og aldringen af befolkningen betydelig færre end tidligere. Således var der i skoleåret 1970/71 6.717 børn i den skolesøgende alder.

Det har også på Bornholm ført til en tilpasning af skolestrukturen, idet 25 skoler er blevet reduceret til 14. Hvor folkeskolerne tidligere dominerede, er der imidlertid i takt med deres reduktion sket en stigning i antallet af privatskoler, således at der i dag er lige mange af hver. Folkeskolerne er dog større målt på antal elever, så to tredjedele af de bornholmske børn går i en folkeskole.

Der har været flere bølger af skolelukninger på Bornholm. I 2004 blev Olsker Centralskole, Pedersker Skole og Nyker Skole således lukket.

Den 1. august 2008 indførte Bornholms Regionskommune en model, hvor øen blev inddelt i fire distrikter med hver sin distriktsskole, der fra begyndelsen alle bestod af tre afdelinger. De i alt 12 afdelinger afløste herefter de tidligere selvstændige folkeskoler. Med det stadigt faldende elevtal som baggrund kom en tredje bølge i 2015, hvor der blev lukket skoleafdelinger i Østerlars, Vestermarie og Svaneke.

På baggrund af kritik fra forældre og lærere har kommunen med virkning fra skoleåret 2017/18 helt opgivet distriktsskolemodellen. I skoleåret 2018/19 var der seks selvstændige folkeskoler med 0.-9. klasse: Aavangsskolen (øens største) og Søndermarksskolen i Rønne, Svartingedal Skole i Hasle, Kongeskærskolen i Allinge, Hans Rømer Skolen i Aakirkeby og Paradisbakkeskolen i Nexø.

Den syvende folkeskole er 10.-klasseskolen Bornholm, som er et tilbud til hele øen og har tre uddannelsesretninger: EUD10 for dem, der ønsker at fortsætte på en erhvervsskole, GYM10 for dem, der ønsker at fortsætte med en gymnasial uddannelse, og FLEX10, som er den klassiske 10.-klasse for dem, der ønsker at blive endeligt afklarede med et valg af ungdomsuddannelse.

Kildebakken og Heldagsskolen er specialskoler for børn med hhv. fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og med adfærdsmæssige og emotionelle udfordringer.

I 2017/18 gik 34 % af eleverne på en af de syv frie grundskoler i kommunen, hvilket er en af Danmarks allerhøjeste andele af elever i de frie grundskoler. Rønne Privatskole fra 1888 og Friskolen Østerlars fra 1964 er de ældste frie grundskoler. Hertil kommer to kristne friskoler. Blandt de friskoler, der er åbnet som følge af lukkede folkeskoler, er skolen i Svaneke, der lukkede som folkeskole i juni 2015 og genåbnede som friskole i august 2015.

Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Glasdesigner foran ovnen på Craft – Glass and Ceramics-uddannelsen i Nexø. Professionsbacheloruddannelsen er en del af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Skolen er Danmarks eneste uddannelse for keramik- og glaskunstnere.

.

Stort set alle andre uddannelsesaktiviteter på Bornholm er i dag samlet på Campus Bornholm. Den nye campusbygning huser også Professionsuddannelser, mens Cphbusiness udbyder kortere videreuddannelser.

I Nexø findes desuden Kunstakademiets Designskole, Bornholm, der er en af de førende videregående uddannelser inden for design og kunsthåndværk med speciale i glas og keramik. Den startede som Glas- og Keramikskolen Bornholm i 1997, men har siden 2010 været en del af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Bornholms Regionskommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 79,5 år. Det er over et år mindre end landsgennemsnittet og dermed også mindre end gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en noget større andel af den voksne befolkning i Bornholms Regionskommune end i hele Region Hovedstaden, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, og andelen er også noget større end landsgennemsnittet.

I 2017 var der 7,8 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger på Bornholm. I Region Hovedstaden var der 6,4 lægebesøg, mens landsgennemsnittet var på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

Kommunen havde 1.466 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er noget færre end i Region Hovedstaden som helhed og også færre end landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge.

I Bornholms Regionskommune var andelen af indlagte på et somatisk sygehus på niveau med Region Hovedstaden som helhed. I 2017 var der 132 indlagte pr. 1.000 borgere mod tilsvarende 133 for hele regionen og 121 på landsplan.

Socialområdet og forsørgelse

Borgmester Winni Grosbøll indvier i sommeren 2016 den nye skovbørnehave Natur- og Skovbørnehuset, en integreret institution for børn i 0‑6-årsalderen. Natur- og Skovbørnehuset ligger i udkanten af Rønne Plantage.

.

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Bornholms Regionskommune er lidt større end det gennemsnitlige udgiftsbehov i Region Hovedstaden og på landsplan.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 68,4 % for de 0‑2-årige og 81,9 % for de 3‑5-årige. For de ældste er det lidt mindre end i landet som helhed, hvor 89,0 % af de 3‑5-årige var tilmeldt et pasningstilbud.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 16,3 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er noget flere end på landsplan (10,1).

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Bornholms Regionskommune var i 2017 40 % over gennemsnittet for landets kommuner.

I 2017 modtog 9,0 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt mindre andel end i Region Hovedstaden (11,3 %) og på landsplan (11,1 %). Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre var i 2017 på 3,5 % og dermed næsten som på landsplan (3,7 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet på Bornholm er noget lavere end i regionen og i landet som helhed. I 2017 blev der i kommunen rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 10,7 personer pr. 1.000 indbyggere. I regionen blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 15,2 personer og i landet som helhed mod 15,4 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Bornholm næsten på niveau med Region Hovedstaden og landet som helhed, mens niveauet for indbrud og tyveri er lavere. Således blev der på Bornholm i 2017 rejst sigtelse mod 3,6 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri mod tilsvarende 5,9 personer i Region Hovedstaden og 4,9 personer i landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg