Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Lemvig Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2016.

.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Lemvig Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Fiskeforretningen og cafeteriet Bjarnes Fisk, der ligger på havnen i Lemvig, havde i højsæsonen i 2016 mellem 20 og 49 ansatte. I Lemvig Kommune var der i marts 2018 24,2 % flygtninge i arbejde, hvilket er den højeste andel blandt de vestjyske kommuner. Bjarnes Fisk er en af arbejdsgiverne.
.

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Lemvig Kommune og hele landet i 2017.

.
Lemvig Biogas har produceret siden 1992. Biogassen sælges videre til lokale kraft-varme-værker, der omsætter den til el og varme. Anlægget omdanner gylle fra lokale landmænd til biogas, men har også eksperimenteret med at omdanne olivenrester fra sydeuropæiske olivenproducenter.
.
Medarbejdere fra virksomheden Nordsøtrawl A/S lægger et nyrepareret trawl fra fiskefartøjet AS 464 Stella Nova ud på kajen i Thyborøn Havn. Trawlet er et semipelagisk trawl, der kan bruges til både fiskeri af tobis, brisling og sild. De tre typer fisk bevæger sig hhv. ved bunden af havet og tættere på havoverfladen. Det semipelagiske trawl egner sig til begge typer fiskeri, og udgifterne til udstyr kan dermed holdes nede.
.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Lemvig Kommune i november 2016.

.

Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune er præget af fiskeri og industri. Thyborøn Havn hører til blandt de tre største fiskerihavne i Danmark. Havnen skaber beskæftigelse til mange fiskere og til en række virksomheder, som lever af at håndtere og bearbejde fangsterne og servicere bådene. Thyborøn Havn er også en vigtig godshavn, der betjener store dele af det midt- og vestjyske erhvervsliv. Lemvig Havn er primært en lystbådehavn.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Lemvig Kommune en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen i 2008. Det gik ud over samtlige brancher, og i 2016 har man endnu ikke genvundet de tabte arbejdspladser.

Lemvig ligger i den øverste del af Dansk Industris 2018-barometer for erhvervsklimaet i kommunerne. Især er virksomhederne tilfredse med dialogen med kommunen, hvor Lemvig indtager en førsteplads.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 8.388 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 1.300 arbejdssteder i Lemvig Kommune. Set i forhold til gennemsnittet for regionen har Lemvig Kommune en større andel ansat i primære erhverv og industri, mens der er lavere andele inden for bl.a. handel, service, forskning, it- og informationstjenester samt i den offentlige sektor.

Primære erhverv

Med 10,4 % af de beskæftigede inden for de primære erhverv hører Lemvig Kommune til blandt de tre kommuner i hele landet, der har den største andel af beskæftigelsen i denne sektor. Det skyldes ikke mindst fiskeriet i Thyborøn Havn. Derudover rummer kommunen en landbrugssektor med store animalske landbrug, der især producerer svin, kyllinger og mink.

Industrien

Beskæftigelsen inden for industrien er på 20,7 %, og dermed udgør denne sektor i Lemvig Kommune næsten dobbelt så stor en andel som for hele landet. Det skyldes ikke mindst en enkelt virksomhed, FMC Rønland, der står for ca. en fjerdedel af industribeskæftigelsen i kommunen. Virksomheden, der oprindelig var kendt under navnet Cheminova, udvikler og producerer insekt-, ukrudts- og svampebekæmpelsesmidler til landbruget. I dag ejes den af FMC Agricultural Solutions (og dermed FMC Corporation).

Blandt de øvrige større industrivirksomheder er Jeka Fish A/S, der forarbejder fisk og skaldyr, og fiskemelsfabrikken TripleNine Fish Protein. De fleste industrivirksomheder er mindre og mellemstore virksomheder, hvoraf en stor del hører til inden for jern- og metalindustrien.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 10,8 % af beskæftigelsen ligger transport, forsyning og bygge og anlæg på nogenlunde samme andel som i hele regionen.

Bygge og anlæg, der består af små og mellemstore virksomheder, tegner sig for den største del med 7,3 %. Transport udgør 2,4 %, og forsyning 1,1 %.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv tegner sig med 22,9 % af beskæftigelsen for den laveste andel blandt kommunerne i Region Midtjylland. De fleste beskæftigede findes inden for handel og især inden for detailhandel, men også flere virksomheder, der beskæftiger sig med engroshandel med fisk, som bl.a. den store fiskeriauktion på Thyborøn Havn.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor dækker kun 6,0 % af beskæftigelsen, hvilket svarer til halvdelen af gennemsnittet for regionen. Virksomhederne i disse brancher er mindre, dog med undtagelse af Vestjysk Bank A/S, der har hovedsæde i Lemvig og 15 afdelinger i Jylland. Efter en række fusioner bl.a. med Ringkøbing Bank og Bonusbanken var den i 2018 landets niendestørste bank, og den beskæftigede i 2017 i alt ca. 420 medarbejdere.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 29,1 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor i Lemvig Kommune lidt mindre end gennemsnittet for regionen på 31,7 %. Størst beskæftigelse har socialsektoren med 13,8 % fulgt af undervisningsområdet med 8,9 %. Med regeringens udflytningsplaner fra 2015 har Lemvig Kommune fået tilført 15 flere statslige arbejdspladser, da Kystdirektoratet i Lemvig overtog områderne strandbeskyttelseslinje og klitfredningslinje fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i København. Kystdirektoratet ligger nu under Naturstyrelsen og beskæftiger ca. 90 medarbejdere.

Pendling

Lemvig har en moderat pendling af arbejdskraft med nabokommunerne. 26,8 % af de beskæftigede med bopæl i Lemvig Kommune, svarende til 2.621 personer, pendlede i 2016 til arbejde i andre kommuner. Omvendt kommer 21,6 % af de beskæftigede på arbejdspladser i Lemvig Kommune, svarende til 1.983 daglige indpendlere, fra andre kommuner. Trafikken går primært til og fra Holstebro og Struer Kommuner.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Af Lemvig Kommunes befolkning er 50,0 % i arbejdsstyrken, hvilket er lidt under gennemsnittet for regionen og landsgennemsnittet. Der er en særlig stor andel (21,1 %) på alderspension. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 77,2 % svarende til 9.002 personer. Det er højere end for regionen og hele landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 303.000 kr. i 2017 ligger Lemvigborgerne lidt under landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.918.000 kr. i 2017 og også lidt under landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. I Lemvig Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 27,4, hvilket er lidt under landsgennemsnittet (29,3).

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra borgernes uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Lemvig Kommune er opdelt i 24 sogne, hvoraf de allerfleste er placeret i de midterste områder. Sammenlignet med hele regionen er kommunen tæt på regionsgennemsnittet, men er underrepræsenteret, når det gælder sogne med hhv. meget høje eller meget lave niveauer inden for uddannelse, beskæftigelse, indkomster mv.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked