På dette kobberstik af Ole Weyse fra 1760 angives de vigtige bygninger i Tønder, her benævnt med den ældre form Töndern. Yderst tv. ses møllen, i midten Sønderport, derefter Tønder Kristkirke med det gamle tårn og endelig helt th. Vajsenhuset med det lille tårn med spir.
.
Tønderhus’ tomt set fra sydvest. Renæssanceslottets grundplan er markeret med hække, og den hvide bygning nordøst for tomten rummer den bevarede del af slottets portbygning. Siden 1923 har denne fungeret som museum og huser i dag Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder. Den sorte tilbygning vest for det oprindelige museum er af nyere dato og rummer Kunstmuseet i Tønder.
.
Et blik ned ad Vestergade set mod vest i ca. 1905. Vestergade var dengang og er stadig et hovedstrøg i byen. I nr. 7 ses bogbinder B.L. Hartmanns forretning.
.

På små holme ved Vidås nordbred og syd for Sankt Laurentiusstrømmen blev Tønder anlagt engang i tidlig middelalder. Der hersker usikkerhed om den ældste bebyggelses præcise alder og udbredelse, men den menes at være opstået for enden af Vestergade i første halvdel af 1100‑tallet for derefter at udvikle sig mod øst ad Storegade og Østergade i løbet af middelalderen. De ældste konkrete spor efter det tidlige Tønder er imidlertid stolpehuller fra 1200‑1300‑ tallet fundet ved Gråbrødretorv og Store gade 20. Tønder fik lybsk stadsret senest i 1243. I middelalderen rejstes to kirker, Sankt Laurentius Kirke, en kvaderstenskirke fra 1100‑tallet, der blev nedrevet allerede i ca. 1530, og Sankt Nikolaj Kirke fra ca. år 1500, som er den direkte forgænger for den nuværende Tønder Kristkirke. Hertil kommer byens franciskanerkloster fra 1238, der lå omkring Uldgades vestligste del ud mod Lillegade, og som blev nedrevet i tiden efter klosterets nedlæggelse i 1530. I årene 1265‑70 opførtes også den kongelige borg Tønderhus sydvest for bykernen. Byens placering lavt i terrænet mel‑ lem de to vandløb gav store problemer med oversvømmelser. Om dette vidner tilkøringen af adskillige meter komøg og andet affald siden højmiddelalderen.

Ved udgravninger bag Vestergade 25 og på Torvet omkring det gamle rådhus er der fundet klægdiger og tykke gødningslag fra 1200‑1500‑tallet, som foruden komøg også indeholdt mange velbevarede genstande. Disse lag viser, at byen i løbet af middelalderen gennemgik adskillige terrænhævninger, og at vådområderne mellem de oprindelige holme, byen var anlagt på, gradvis blev opfyldt. I løbet af middelalderen blev byen opdelt i fire områder, som inddeltes i såkaldte stavne, dvs. lange, smalle matrikler. Stavnene var nogle steder afgrænset af klægdiger, hvilket bl.a. er arkæologisk påvist bag Vestergade 25.

Da store dele af byen i dag er placeret på metertykke fyldlag, der har hævet byens terræn efter de mange store brande i byen, er kendskabet til det ældste gadenet begrænset. Det vides dog, at byen i middelalderen var gennemskåret af et øst‑vest‑gående hovedstrøg, Vestergade, Storegade og Østergade, og at Torvet blev anlagt ca. år 1500. Fra hovedstrøget førte et vejforløb mod sydøst ned til en bro og en dæmning, der ledte trafikken over Vidå og ud i Kær Herred. Her lå også en mølle, og den tilhørende mølledam har bredt sig øst for Søndergade, hvor der er konstateret tykke gytjelag på begge sider af Vidågade. Alt dette ændrede sig, da Vidå blev flyttet mod syd mellem 1587 og 1598, og en ny slotsmølle, Bachmanns Vandmølle, blev opført og Søndergade blev anlagt.

Tønder havde i middelalderen let adgang til havet via Vidå, som stod i forbindelse med Vadehavet, og herfra var der gode muligheder for sejlads til Nordtyskland, Nederlandene og England. Skibbroen, byens havn, blev anlagt i slutningen af middelalderen, men med anlæggelsen af havdiget mellem Højer og Rudbøl 1554‑56, der skulle sikre området mod oversvømmelse, sandede Vidå til. Tønder Havn mistede sin betydning, og i stedet foregik udskibningen fra Rudbøl og senere Højer.

Tønder nød derimod fra 1600‑tallet godt af studehandel og markeder. Forårsmarkederne kunne efterhånden samle over 6.000 kreaturer. Tønder udviklede sig i 1600‑ og 1700‑tallet til at blive et centrum for produktion og salg af kniplinger. De fleste af kniplingerne blev fremstillet af kniplepiger i private hjem rundtomkring i byens opland. I 1800‑tallet mistede kniplingerne imidlertid betydning. I 1788 blev Tønder Seminarium indviet som det første af sin slags i Norden. I 1801 lå indbyggertallet på 2.579.

Efter krigen i 1864 blev Tønder preussisk, og byen fik et større opland til handel end tidligere. Byen oplevede vækst fra anden halvdel af 1800‑tallet; hvor der i 1855 var 2.909 indbyggere, var tallet i 1901 steget til 3.969. Den første jernbane kom til Tønder i 1867 med station ved den senere Tønder Øst som endestation for banen fra Tinglev. I 1892 åbnede en jernbaneforbindelse til Højer Sluse, hvorfra turister kunne komme videre til den populære ø Sild.

Markederne blev i 1893 flyttet fra den centrale del af byen til markedspladsen ved Sønderport, og i 1921 tæt på banegården, nuværende Tønder H. De mange kunder fra markederne resulterede i, at der i 1905 var én beværtning for hver 49 indbyggere i byen. Undervisnings‑ og uddannelsesmulighederne forbedredes fra slutningen af 1800‑tallet. En teknisk skole åbnede i 1880, og i 1907 fulgte en handelsskole; Tønder Gymnasium blev oprettet i 1920 som Tønder Statsskole. Tønder Sygehus åbnede i 1898.

Ved afstemningen i forbindelse med Genforeningen i 1920 blev der afgivet 2.504 stemmer for tilhørs‑ forhold til Tyskland og 761 for Danmark; byen kom dog alligevel med til Danmark på trods af det høje tyske stemmetal. Indtil 1937 havde byen en hjemmetysk borgmester. Tysk skolevæsen blev repræsenteret i byen: I 1946 åbnede en tysk privatskole, og i 1953 fulgte Ludwig‑Andresen‑Schule med tysk bibliotek samt tysk vuggestue og børnehave i tilknytning hertil.

Efter Genforeningen oplevede byen en betydelig vækst, således var der i 1921 5.289 indbyggere, og dette tal var i 1950 vokset til 7.031. Tønder blev i 1920 garnisonsby, og nye kasernebygninger stod klar i 1936. I 1934 blev havnen i Tønder fyldt op og hermed opgivet.

I 1960’erne opstod der industrikvarterer sydvest for jernbanen og nord for Nordre Landevej. Allerede i 1958 åbnede Tønder Maskinfabrik A/S (TØMA) og voksede til en større virksomhed i 1960’erne og 1970’erne. I 1962 etablerede emballagevirksomheden Brødrene Hartmann A/S sig i Tønder, og i 1966 blev de første æggebakker produceret her. Virksomheden voksede, og i 1970 beskæftigede den ca. 170 personer.

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev Tønder administrativt centrum i den nyetablerede kommune af samme navn. 1980‑81 blev der bygget nyt rådhus syd for byen. Persontrafikken på jernbanen til Tinglev blev nedlagt i 1971, frem til 2002 blev der dog fortsat kørt med gods. Tønder Kaserne blev afviklet i 2002. I 1970 var der 7.469 indbyggere i Tønder, dette tal voksede til 8.262 i 1999, hvorefter det faldt til 7.896 i 2006.

Franciskanerklosteret i middelalderen

Franciskanerklosteret i Tønder blev stiftet d. 18. juli 1238 af ridderen Johannes Navnesen og hans hustru, Elsif, som sidenhen blev begravet på stedet. Klosterkirken blev indviet til Vor Frue i 1247 af den tidligere Ribebisp Gunner, der havde frasagt sig embedet for selv at blive franciskanermunk eller gråbroder.

Som tiggermunke skulle gråbrødrene ernære sig gennem tiggeri i Tønder og de tilstødende landområder. Dertil ejede de en begrænset mængde jordegods, indtil konventet blev reformeret efter den strengere observantiske linje i 1503. I stedet for de tabte godsindtægter modtog det reformerte gråbrødrekonvent i 1504 tilladelse til at indsamle nedfaldent træ i de kongelige skove samt et par meget store pengegaver i arv efter hertug Frederiks (den senere Frederik 1.) første hustru, Anna, og marskal Otto Rantzau 1511-14.

Reformeringen betød angivelig også, at der indsattes flere dansktalende brødre i klosteret, hvilket kan have været med til at distancere konventet fra Tønders overvejende nedertysktalende bybefolkning. I hvert fald synes folkestemningen hurtigt at have vendt sig imod gråbrødrene, da de første lutherske prædikanter dukkede op i 1526, og især amtmanden besværede brødrene ved at lade klosteret bruge som magasin for slottet. Da gråbrødrene beklagede sig til Frederik 1. under dennes besøg i klosterkirken i 1530, fik de blot den besked, at de jo bare kunne flytte et andet sted hen. Få dage efter lod amtmanden dem helt fordrive fra klosteret og byen, hvorfra flere af dem drog til stiftsbyen Ribe.

Klosteret blev umiddelbart herefter nedbrudt. Klosteret lå i byens vestlige del imellem Skibbrogade og Tønderhus, hvor gadenavnet Gråbrødrevej i dag er det sidste synlige minde om tiggermunkenes tidligere tilstedeværelse. Ved gravearbejder igennem tiden er man i dette område stødt på både begravelser og murværk af munkesten, som uden tvivl stammer fra klosteret. Men undersøgelserne har ikke et omfang, som muliggør en nærmere rekonstruktion af udseendet. Det antages dog, at klosteret har mindet om de tilsvarende klostre i andre danske byer, dvs. et firfløjet anlæg opført helt af munkesten. Ved opløsningen af klosteret blev byggematerialer derfra anvendt på Tønderhus.

Læs videre om

Videre læsning

Læs mere om Tønder

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie