Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder

Diameter: 20,09 m; højde: 4,71 m (opmålt i 1873)

Diameter: 8 m; højde: 2 m (opmålt i 1920)

Diameter: 7 m; højde: 1,5 m (opmålt i 1949)

Undersøgelseshistorie

Foto fra udgravningen af stenalderkisten.

.

1868: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Ved gravning efter sten i højen fandt Niels Pedersen Holbæk, Niels Christian Poulsen og Peder Nielsen en stenkiste, som målte 3 alen i længden og 1 alen i bredden. Stenkisten var dækket med flade sten og lå i retning SV-NØ. I graven fandtes et bronzesværd, fragmenter af nogle bronzetutuli, en dobbeltknap, en større guldring og en lille guldspiralring.

1873: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Engelhardt i 1873 Lødderup sogn og beskrev lokaliteten således: ""Østerhöi", 64 Fod i Tværmaal, 15 Fod høi, paa en lille naturlig Banke. Udgravet for en 3-4 Aar siden (Konsul A. H. Schade i Nÿkøbing p/m har Oldsagerne)."

1920: Fund gjort i forbindelse med landbrug, skovbrug e.l.

Da gårdejer Peter Therkildsen var ved at sløjfe højen for at anlægge have, stødte han på en stenkiste med overligger og sidesten. Foran denne stenkiste fandt han en spydspids af flint, 3 pilespidser af flint og 3 ravperler.

1920: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved H. Kjær

Højen fremtrådte ved undersøgelsens begyndelse som en rundagtig afgravet højrest, knap 2 m høj og 6-8 m i tværmål. Midt oppe i højens nordre side lå stenkisten, som har været anlagt sekundært i højen. Stenkisten lå i retning VNV-ØSØ og målte ca. 2 m i længden og 0,5-0,6 m i bredden. Graven var forstyrret ved, at dens vestlige ende var bortgravet. Genstandene, som ejeren fandt stammede fra gravens vestlige del. I graven kunne resterne af et skelet konstateres. Gravbunden bestod af en brolægning af sten, og heri fandtes en lang rørformet ravperle og ravfragmenter. Ved ejerens senere fortsatte udgravning fremkom en stridsøkse af sten og ravfragmenter. Tidligere er der i højens søndre side fundet en anden stridøkse af sen enkeltgravstype.

1921: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte G. Hatt i 1921 Lødderup sogn og beskrev lokaliteten således: "Højrest, Dalgaards Østerhøj eller "Trinddorris", undersøgt 1920 ved Inspektør Kjær, som heri fandt en Gravkiste fra Stenalderen samt Spor af en Jættestue. I Toppen af den bevarede Højrest ses endnu Hellekisten. Ved Foden af Højresten staar en stor Sten af Jættestuen. Højresten indgaar i et Haveanlæg. A 31166-74. Endvidere er i Dalgaards Østerhøj fundet B 181-186, nemlig et Bronzesværd, en Guldfingerring, en Guldspiralfingerring og nogle Bronzeknapper, indsendte af Konsul Schade 1868; disse Sager blev fundne af nogle Dræningsarbejdere ved at grave efter Sten i Højens østre Side, hvor der blev paatruffet et stensat Gravkammer."

1949: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1949 var C.J. Becker i Lødderup sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev fredet med følgende beskrivelse: "Hellekiste i rest af høj, 1,5 x 7 m. Kisten består af 8 sidesten og 3 overliggere. I have."

Gravhøjen indeholder

Formentlig Stenbygget grav. Yngre stenalder, dysse- eller jættestuetid

Stenkiste. Yngre stenalder

Længde: 2 m; bredde: 0,6 m (opmålt i 1920)

Min. 1 fund fra grav. Yngre stenalder, enkeltgravstid (ca. 2800-2400 f.Kr.)

Min. 1 fund fra grav. Yngre stenalder, enkeltgravstid (ca. 2800-2400 f.Kr.)

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 1,88 m; bredde: 0,63 m (opmålt i 1868)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links