Takket være tilflytning har Horsens Kommune i 2010’erne haft et stigende antal elever i grundskolen. Kommunens satsning på uddannelsesområdet kommer til udtryk i udviklingen af et campusområde tæt på banegården i Horsens. Sundhedsmæssigt og socialt ligger kommunen tæt på landsgennemsnittene. Ud over det store Regionshospitalet Horsens rummer kommunen Livsstilscenter Brædstrup.

Uddannelse

De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Horsens Kommune og hele landet i 2019.
.
I Sundparken i Horsens iværksatte boligkontoret Bo Trivsel i 2019 et projekt, der skulle få beboere med udenlandsk baggrund til at registrere deres uddannelsesniveau. Det viste sig, at niveauet var højere end tidligere registreret.
.

Uddannelsesniveauet i Horsens Kommune er en anelse lavere end landsgennemsnittet. Der var i 2019 blandt de 30‑34-årige lidt flere med korte og mellemlange videregående uddannelser. Andelen med en lang videregående var med 12,2 % klart lavere end på landsplan (22,0 %).

Uddannelsesniveauet er siden 1991 steget betydeligt. Det er især sket for kvinderne, hvor andelen, der alene får en grundskoleuddannelse, er reduceret fra 38,3 % i 1991 til 13,8 % i 2019.

I 1991 havde 1,9 % af de 30‑34-årige kvinder en lang videregående uddannelse. Andelen var i 2019 steget til 14,8 %.

Grundskoleuddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Horsens Kommune 1970/71 til 2017/18.
.
Horsens Ungdomsskole har 15 klubber rundtomkring i kommunen. Her ses klubben i Østbirk, som er et fritidstilbud, der har åbent på hverdagsaftener.
.

I Horsens Kommune er elevtallet i grundskolen stigende. Det skyldes ikke mindst de mange tilflyttende børnefamilier, der er kommet siden begyndelsen af årtusindet. Ifølge kommunens beregninger fra maj 2019 vil der frem til 2024/25 komme flere elever på syv af kommunens 17 folkeskoler. Lundskolen forventes at gå fra 21 til 26 klasser, mens Dagnæsskolen forventes at stige fra 25 til 29 klasser. På Østerhåbskolen i Torsted er der udsigt til, at der kommer til at mangle klasseværelser i indskolingen. Derfor kan Dagnæsskolen og Østerhåbskolen i Torsted se frem til udvidelser og ombygninger.

Der er tidligere i flere omgange foretaget justeringer af skolestrukturen, som har betydet lukninger af folkeskoler: I 1990 lukkede Hårup Skole og året efter Tønning-Træden Skole, der dog efterfølgende fortsatte som friskole. I 2003 lukkede Grædstrup Skole, men fortsatte som Bakkelandets Friskole. I 2011 lukkede Sdr. Vissing Skole.

Hertil kom flere ændringer, hvor skoler blev lagt sammen under en fælles ledelse, men med undervisning på flere lokaliteter.

I foråret 2019 overvejede byrådet at lukke afdelingen af Horsens Byskole på Lindvigsvej, der havde mange tosprogede elever og et faldende samlet elevtal. Efter protester fra forældre, skolebestyrelse og lokale kræfter blev planen opgivet. I stedet har kommunen lavet en udviklingsplan for skolen, der bl.a. skal øge det faglige niveau og den sociale indsats.

Endelave har haft sin egen skole siden 1905. I 2005 fik den fælles ledelse med Dagnæsskolen, men fortsatte med egne lærere og egen bestyrelse. I 2018 var der kun fire børn på skolen, og kommunen valgte at lukke den.

Step 10, 10. klasse, findes på erhvervsskolen Learnmark Horsens.

Foruden de allerede nævnte friskoler har kommunen tre andre frie grundskoler, hvis historie går tilbage til 1800-tallet: Hulvej Privatskole, Sct. Ibs Skole og Vestbirk Friskole. Der har siden 1970 samlet været en stigende tilslutning til de frie grundskoler, som i 2017/18 havde en elevandel på 15,5 %. Kommunen rummer to efterskoler, Vestbirk Musik- & Sportsefterskole samt Elbæk Efterskole. De kan begge føre deres historie som efterskoler tilbage til begyndelsen af 1900-tallet.

Ungdomsuddannelserne

Bygholm Landbrugsskole, der blev oprettet i 1956, har plads til ca. 220 elever, hvoraf de ca. 180 har mulighed for at bo på skolen.
.

Der er to almene gymnasier i byen, det gamle Horsens Statsskole oprettet i 1532 og Horsens Gymnasium oprettet i 1980. De to institutioner fusionerede i januar 2020 under navnet Horsens Gymnasium & HF og flytter fra sommeren 2021 sammen på statsskolens adresse nær det nye campusområde, hvor skolen får omkring 1.350 elever. I den anledning udvides og renoveres bygningerne for at kunne rumme alle de nye elever. Sammenlægningen sker for at imødegå fremtidige udfordringer og besparelser og betyder samtidig, at gymnasiet får flere studieretninger og valgfag. Beliggenheden tæt på campusområdet vurderes af bestyrelserne til at være attraktiv både for elever fra Horsens Kommune og for elever fra dele af Hedensted Kommune.

Learnmark Horsens rummer både Learnmark Gymnasium HHX, Learnmark Gymnasium HTX, Learnmark Business (EUD) og EUX-uddannelser.

Social- og Sundhedsskolen udbyder erhvervsuddannelser inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Skolen har afdelinger i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding og har ca. 800 elever. På den nye campus nær Horsens Banegård opføres der nye bygninger, som skal stå færdige til august 2020.

Horsens by er desuden hjemsted for den sydøstjyske forberedende grunduddannelse (FGU) og kommer dermed også til at dække Hedensted, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner. Horsens Produktionshøjskole og Learnmarks kombineret ungdomsuddannelse (KUU) bliver en del af FGU Sydøstjylland.

Videregående uddannelser

VIA University College har en Campus i Horsens. Nye bygninger skal stå færdige på Campus Horsens i 2021.

Foruden dagstudier udbydes også efter- og videreuddannelser på Learnmark Tech og Learnmark Efteruddannelse AMU-kurser.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Horsens Kommune, Region Midtjylland og hele landet.
.

Et nyfødt barn i Horsens Kommune havde 2014‑18 en beregnet middellevetid på 81,0 år. Det ligger mellem gennemsnittene for hhv. Region Midtjylland og hele landet (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen med et godt helbred på niveau med de tilsvarende andele i regionen og landet som helhed.

Andelen, der ryger dagligt, ligger lidt over gennemsnittet for både regionen og landet som helhed.

I 2018 var der 7,2 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Horsens Kommune, hvilket svarer til niveauet på regionsplan.

I 2018 var der pr. 1.000 borgere i kommunen 112, der i årets løb havde været indlagt på et somatisk sygehus. Det var på niveau med Region Midtjylland (110) og dermed lidt mindre end i landet som helhed (119). Gudenå Hospice i Brædstrup er en selvejende institution med 11 pladser og driftsoverenskomst med Region Midtjylland.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Horsens Kommune er på niveau med landsgennemsnittet.

I 2019 var der 18,9 dagplejepladser og 33,9 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Det er lidt færre daginstitutionspladser pr. 100 børn end i hele landet.

For aldersgruppen 3‑5 år var der 82,3 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn, hvilket også var lavere end på landsplan (89,7).

I 2018 modtog 12,3 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt større andel end på landsplan (11,0 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet støt siden 2008, hvor andelen i kommunen var 21,1 %.

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre. I 2010 var det 4,2 % af alle i alderen 65 år og derover. I 2018 var denne andel faldet til 2,9 %, hvilket samtidig er lidt færre end i landet som helhed.

Horsens Kommune har et initiativ med titlen Alder Bedst. Masterplanen for Alder Bedst 2019‑21 er blevet til i dialog med ældrerådet og frivillige, der sammen arbejder med aktiviteter, som kan fremme et godt og aktivt ældreliv.

Kriminalitet

Hverdag i køkken-alrummet på et fængselsafsnit i det lukkede Enner Mark Fængsel. Afsnittet deles af op til seks indsatte, som selv står for den daglige madlavning. Enner Mark Fængsel ligger nordvest for Horsens og er tegnet af Friis & Moltke Architects. Fængslet blev indviet i 2006 og har plads til 235 indsatte.
.

Der er skabt en tradition for krimimesser i det gamle statsfængsel, men det faktiske kriminalitetsniveau i Horsens Kommune var i årene 2015‑18 ganske almindeligt og lavere end på landsplan. I kommunen blev der i gennemsnit årligt rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 13,2 personer pr. 1.000 indbyggere. I regionen drejede det sig tilsvarende om 12,6, mens tallet på landsplan var 15,4 personer.

Når det gælder voldsforbrydelser, lå Horsens Kommune på niveau med både regionen og landet som helhed. Med hensyn til sigtelser for indbrud og tyveri blev der 2015‑18 rejst sigtelse mod 5,9 personer årligt pr. 1.000 indbyggere. Det var lidt mere end for regionen (4,6) og hele landet (5,1).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg