Værebro Å er en ca. 35 km lang å, som udspringer i Smørmose i Herlev Kommune. Herfra løber den nordvestpå som hhv. Tibberup Å og Jonstrup Å, indtil den lige efter Flyvestation Værløse skifter navn til Værebro Å. Den rammer Roskilde Kommune ved Østrup Holme, hvorefter den følger kommunegrænsen til nordsiden af Nordmark nord for Jyllinge og udløbet i Roskilde Fjord.

I årene 1950‑51 blev der foretaget en betydelig uddybning og regulering af Værebro Å, hvilket bl.a. betød, at mange af de gamle tørvegrave langs åen kunne jævnes og omdannes til græsgange. Ådalen rummer dog stadig store naturværdier, især på strækningen fra Østrup Holme over Gundsømagle Holme til området vest for Stenløse Bro, hvor åen kantes af moser og stedvis græssede enge med artsrige plantesamfund, der bl.a. tæller sjældenheder som melet kodriver og forskellige arter af star. De græssede enge er desuden værdifulde yngle-, raste- og fourageringsområder for en række forskellige fuglearter, ligesom ådalens vandhuller huser både stor vandsalamander og spidssnudet frø.

For at beskytte de lavtliggende dele af Nordmark mod oversvømmelse ved stormflod blev der i 2021 etableret et kystbeskyttelsesanlæg, som bl.a. omfatter diger mod fjorden og langs åen samt en sluse ved udløbet af Værebro Å. Syd for åens udløb er diget bl.a. anlagt oven på dele af et kalkoverdrev med sjældne planter som nikkende kobjælde, mat potentil og skovkløver. Der skal derfor iværksættes naturpleje i området, så der opstår nye overdrev og strandenge, ligesom diget skal tilføres frø fra det tilbageværende overdrev.

I 2017 blev 615 ha af Værebro Ådal mellem Veksø og Gundsømagle fredet. Fredningen strækker sig på tværs af kommunegrænsen, om end det største areal ligger i Gundsømagle Holme i Roskilde Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande