Landbrug var det vigtigste erhverv, og andelsbevægelsen gjorde sit indtog i kommunen. Desuden foregik en del råstofudvinding i perioden, bl.a. af ler og tørv. Karakteristisk for denne periode var desuden nyskabelser som jernbanen og forsyningsværker.

Administrativ inddeling

Med oprettelsen af sogneforstanderskaberne i 1841 var den nuværende Egedal Kommunes areal fordelt mellem fem sognekommuner, hvoraf de fire lå i Frederiksborg Amt. Ledøje-Smørum Sognekommune lå i Københavns Amt. I 1853 overgik en mindre del af Slagslunde-Ganløse Sognekommune til Værløse Sognekommune, hvorved den nuværende grænse mellem Egedal og Furesø Kommuner blev skabt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1850 boede der 6.516 indbyggere i det område, der i dag er Egedal Kommune. Befolkningstallet steg til 6.928 i 1880 for derefter skiftevis at falde og stige, indtil det ved folketællingen i 1921 var 6.659 indbyggere. Stenløse Sogn var gennem hele perioden det største sogn.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Frederikssundbanen blev indviet i 1879 med de to stationer i hhv. Veksø og Ølstykke i den nuværende Egedal Kommune. Fra 1882 kom trinbræt i Stenløse og station 1895‑97. I 1909 fik Søsum et privat elværk, mens der blev oprettet vandværk i Veksø i 1903, Ølstykke i 1905, Ganløse i 1908 og Hove i 1910.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Fattigforsørgelses- og arbejdsanstalten i Ganløse var tegnet af Vilhelm Klein og blev drevet 1868‑92. Her boede fattige fra de fem sognekommuner Stenløse-Veksø, Slagslunde-Ganløse, Ølstykke, Farum og Lynge-Uggeløse, hvor de fik forplejning mod at arbejde. De fattige producerede bl.a. landbrugsprodukter samt cigarer, halmsko og dørmåtter.

.

Landbrug var det dominerende erhverv, og særligt det nordøstlige moræneområde var domineret af landbrugsområder. I den vestlige og nordlige del af den nuværende Egedal Kommune var ejerforholdene på gårdene typisk arvefæste, mens gårdene i den østlige del i højere grad var karakteriseret af selveje. I det østlige sletteprægede område lå der desuden gartnerier.

I perioden blev der foretaget flere landindvindingsprojekter, bl.a. blev Skenkelsø Sø drænet og omlagt til landbrugsjord. I kommunen var der også udvinding af råstoffer, fx teglproduktion fra teglværker som Fluebjerggård Teglværk og Bjellekær Teglværk. Lervarefabrikken i Storesø og Lyngen producerede desuden tegl og lertøjsbeholdere. Tørvegravning foregik fra gårdene, men også fra en lang række tørvegrave, bl.a. ved Ølstykke, Ledøje og Veksø.

En række brugsforeninger blev oprettet, fx Ølstykke Brugsforening i hhv. 1868‑70 og i 1877, Ledøje Brugsforening og Ganløse Brugsforening i 1874 samt Søsum Brugsforening i 1908. Karakteristisk for perioden var også oprettelsen af andelsmejerier: Langager Andelsmejeri i Udlejre fra 1888 samt Damvad Andelsmejeri og Ganløse og Bastbro Andelsmejeri, Stenløse, begge oprettet i 1890.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Tørvegravning – mosernes guld

Anvendelsen af tørv til brændsel har været kendt i Danmark siden oldtiden, og der er blevet gravet tørv mange steder i landet. I Egedal Kommune har tørvegravning fra moser og søer både skaffet indbyggerne brændsel og været en vigtig beskæftigelse gennem århundreder. Nærheden til København betød, at overskudsproduktion af tørv kunne afsættes til hovedstaden.

Dannelsen af tørv

Tørv dannes af planterester i iltfattigt stillestående vand i fx moser og søer. De iltfattige forhold bevirker, at plantematerialet kun bliver delvis nedbrudt, og indholdet af kulstof er derfor højt, hvilket gør tørv velegnet til brændsel. Som tiden går, bliver laget af døde planterester tykkere og tykkere, og der dannes et tørvelag.

I Egedal Kommune findes især mange moser, der gennem tid har genereret tørv. Dette skyldes, at kommunens landskab er dannet i slutningen af sidste istid og er præget af dale og spredte områder med dødislandskab. Efterfølgende hævede landet sig, så der i både dale og dødishuller opstod mange små moser og søer, hvor tørvedannelse kunne finde sted.

Tørvegravningen

Pressetørv hentet fra Veksø Mose er lagt til tørre og stablet op som små tårne, såkaldte røgler. Foto fra ca. 1940.

.

Oldtidens skovrydninger skabte brændselsmangel; tørvegravningen blev indledt for at imødekomme den mangel.

I 1800-tallet skete en omfattende tørvegravning i moserne i det nuværende kommuneområde for at producere brændsel til vinteren. Gårdene havde ofte hver sin parcel af mosejord, hvor tørv blev gravet og brugt som brændsel. Der lå større tørvegrave ved Storesø og Lyngen ved Ølstykke, Tranemose ved Søsum, Guldbjerg Mose ved Buresø samt Ammetofte Mose, Porsemose og Tysmose ved Ledøje. Omkring Veksø fandtes nogle af de største tørvegrave på Sjælland. Tørvegravningen foregik som skæretørv, hvor man skar tørven fra overfladen. Senere blev produktionen mekaniseret, og udvindingen af tørv foregik ved brug af maskiner til opgravning og æltning af tørven, mens tørven blev udlagt til tørring manuelt. Tørvegravning var ofte sæsonarbejde, der foregik i forårs- og sommermånederne. Overskuddet af tørv blev afsat i København, hvortil det blev fragtet med hestevogn. Fra slutningen af 1800-tallet kunne transporten af tørv foregå med jernbane, og der blev eksempelvis anlagt et særligt læssespor langs jernbanen fra gården Egedal til Veksø Station. Med fremkomsten af koks og kul som brændsel blev tørvegravningen mindsket i slutningen af 1800-tallet og forsvandt næsten.

Tørvegravningen blomstrede op igen omkring 1. og 2. Verdenskrig, da der var mangel på kul og koks. Gårdene Egedal og Maglehøj ved Veksø var ejet af Københavns Kommune og producerede under 1. Verdenskrig tørv til Københavns varmeværker. Under 2. Verdenskrig foregik tørvegravningen især nord for Veksø i den østlige ende af Veksø Mose. Helt op i 1950’erne blev der gravet tørv på gården Egedal.

Hvad tørvemoserne gemte

Veksøhjelmene fra Brøns Mose fra ca. 1000-ca. 800 f.Kr.

.

Tørvegravning har ofte givet anledning til arkæologiske fund, da man i bronzealderen, jernalderen og vikingetiden har ofret til guderne ved at lægge værdifulde offergaver i moser og vådområder. I 1878 fandt man i en mose ved Værebro Å vest for Smørumovre to armringe af guld fra vikingetiden, som var blevet ofret i mosen. I 1942 stødte en arbejdsmand under tørvegravning i den nyåbnede tørvemose Brøns Mose ved Veksø på noget hårdt. Det viste sig at være to næsten identiske hornede bronzehjelme, de såkaldte Veksøhjelme, fra yngre bronzealder, der var blevet sat ned i mosen på et træfad. Veksøhjelmene er i dag udstillet på Nationalmuseet, og der er opsat en mindesten der, hvor hjelmene blev fundet.

Spor efter tørvegravningen

Udsigt fra Veksø over de tidligere tørvegrave i Brøns Mose, der i dag er vandfyldte.

.

I dag kan man stadig se sporene efter den omfattende tørvegravning i Egedal Kommune, hvor mange af de tidligere tørveskær fremstår som småsøer og vandhuller. Tørveskærene har ofte surt, brunt vand, som kun få dyre- og plantearter kan leve i. Her findes derfor særegne vandbiller og guldsmede, der trives i det sure miljø, mens muslinger, snegle og krebsdyr ikke findes, da det sure vand er fattigt på kalcium, der bruges til opbygning af dyrenes skaller. Kun få vandplanter såsom flydebladsplanter kan trives i det uklare, humusmættede, brune vand, da sollyset ikke kan trænge gennem vandet.

Mange af de ældre tørvegrave er nu næsten tilgroede og ofte dækket af limnisk rørsump, der er en rørskov, som vokser i vand. I Ammetofte Mose findes i dag sådan en tilgroningsmose med rørskov, hvor sjældne fugle som rørhøgen, der bygger sin rede på jorden i rørsumpe og moser, kan findes.

Også i Porsemose findes i dag rørskov og områder med pilekrat, birkeskov og elleskov.

Politik

Den nuværende Egedal Kommune var fordelt mellem folketingskredsene Frederikssund, Hillerød og Roskilde, men kun få kandidater i de tre kredse kom fra den nuværende kommune. Eksempelvis blev sognefoged, gårdejer og venstremand Niels Andersen valgt til Folketinget i 1858 og igen i 1866.

Hen imod slutningen af perioden voksede tilslutningen til Radikale Venstre og Socialdemokratiet – sidstnævnte navnlig i Ledøje-Smørum – men Venstre bevarede positionen som største parti ved folketingsvalg.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920