Der er travlhed på perronen på Birkerød Station. Den åbnede i 1864 som station på Nordbanen, der gik fra København via Hillerød til Helsingør. Stationsbygningen er tegnet af V.C.H. Wolf. Foto fra 1890‑1910.
.
Travlhed på den dobbeltsporede landgangsbro foran Skodsborg Badehotel omkring år 1900. Passagerer fra et dampskib er på vej op til hotellet, der var opført i 1874 og tiltrak mange besøgende til Skodsborg. Landgangsbroen med 20 landinger i døgnet var en af de mest trafikerede langs Øresunds otte sundfartsstationer.
.
Hovedbygningen på Ebberødgård fra 1892. Foto fra 1920’erne.
.
Hviletid for patienterne på Skodsborg Badesanatorium i 1912. I 1920’erne var det Nordens største private hospital og kursted.
.

Dampskibstrafik og jernbaner lettede transporten til kommunen. Moderne forsyningsværker blev anlagt i flere af kommunens byer, og industrien fik større betydning som erhverv. Skov og kyst gjorde desuden kommunen attraktiv som kursted, og turismen voksede.

Administrativ inddeling

Med oprettelsen af sogneforstanderskaberne i 1841 var det nuværende kommuneareal blevet fordelt overvejende mellem Birkerød og Søllerød Sognekommuner. Førstnævnte lå i Frederiksborg Amt, sidstnævnte i Københavns Amt. I 1902 blev Birkerød Sognekommune udvidet med det område af det nuværende kommuneareal omkring Birkerød, der indtil da havde ligget i Blovstrød Sognekommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

I 1850 var de 5.278 indbyggere jævnt fordelt med 2.705 i Søllerød Sogn og 2.573 i Birkerød Sogn. Udvandring til Amerika og tilflytning til København blev opvejet af en tilflytning af arbejdere, håndværkere, kunstnere og velhavere. I 1921 var indbyggertallet næsten tredoblet til 14.322 med 8.489 i Søllerød Sogn og 5.833 i Birkerød Sogn.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Nordbanen via Hillerød til Helsingør åbnede med stationer i Holte og Birkerød i 1864, og Kystbanen fra København til Helsingør med stationer i Skodsborg og Vedbæk i 1897. Lyngby-Vedbæk Jernbane (den senere Nærumbane) blev indviet i år 1900. Fra 1842 var der regelmæssig dampskibstrafik langs kysten, og da den genudgravede kanal mellem Vejlesø og Furesø åbnede i 1896, fik indlandet også dampbådsturister. Vedbæk Havn blev indviet i 1919 med plads til lystbåde og fiskefartøjer.

Birkerød fik vandværk i 1906. I Holte åbnede et kombineret vand-, gas- og elværk i 1907, Tuborg- Klampenborg elektriske Sporvejsselskab A/S, det senere Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab (NESA), leverede strøm til Skodsborg fra 1907, Vedbæk fra 1909 og Birkerød fra 1910. Desuden blev et gasværk indviet i Birkerød i 1913.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Efter at Nordbanen åbnede i 1864, opstod Ny Holte som handelsby, og den oprindelige landsby blev til Gammel Holte. Byudviklingen i Ny Holte tog især fart fra 1890’erne. Skodsborg og Vedbæk fik gavn af Kystbanen fra 1897 samt dampskibsturismen. Birkerød voksede til kommunens største by pga. jernbanen, foruden teglværker og kostskolen, der blev grundlagt i 1868. I Vedbæk og Skodsborg blev strandgrundene i årene 1855‑75 udstykket til villaer og hoteller, og i 1890’erne begyndte en egentlig byudvikling med udstykninger af de store gårde.

Fra Vedbæk var der fiskeri i mindre grad. I kommunen var landbruget det vigtigste erhverv indtil omkring 1890, hvorefter mølle- og teglværksindustrien overtog. De største mejerier lå på Havarthigård, som fra 1847 også fungerede som teglværk, samt fra 1898 på Dronninggård. Strandmøllen var indtil lukningen i 1897 en af landets største papirfabrikker. Skodsborg Klædefabrik eksisterede fra 1849 til 1913, hvorefter A/S Dansk Hattefabrik, stiftet i 1905, overtog stedet. Turismen blev fra ca. 1850 et vigtigt erhverv, og der blev opført mange badehoteller langs kysten.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

Ved folketingsvalg hørte det nuværende kommuneareal under Birkerød- og Søllerødkredsen. Indtil 1870’erne stemte begge kredse på konservativt prægede kandidater. Derefter stemte Birkerødkredsen enten på kandidater fra Højre eller Venstre og fra 1901 desuden fra Socialdemokratiet, mens Søllerødkredsen hovedsagelig stemte på Socialdemokratiet og Højre og enkelte gange på kandidater fra Venstre og Det Radikale Venstre. I sognerådet i Birkerød var der konservativt flertal indtil 1904, hvorefter Venstre havde magten til 1909 og derefter Socialdemokratiet. En fælles liberal-konservativ liste havde flertal i sognerådet i Søllerød, bortset fra 1917‑21, hvor der var socialdemokratisk styre.

Johan Mantzius’ kostskole blev indviet i Birkerød i 1868 (fra 1920 Birkerød Statsskole) og Nærum Kostskole i 1907. Fra 1890’erne opstod der flere privatskoler, bl.a. åbnede Adventistsamfundet privatskole i 1909. Der kom tekniske skoler i Birkerød i 1915 og Ny Holte i 1916.

I 1865 oprettede Birkerød, Blovstrød, Hørsholm og Karlebo Sognekommuner en fattig- og arbejdsanstalt på Brønsholmsdal, der fra 1891 blev omdannet til alderdomshjem. I 1892 åbnede Ebberødgård og blev landets største institution inden for den daværende åndssvageforsorg. Skovene og kysten indbød til rekonvalescens, og der blev opført flere private og offentlige kursteder i kommunen. Det største blev Skodsborg Badesanatorium, som Adventistsamfundet åbnede i 1898.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Rudersdal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1850-1920