Landsbyen Foldingbro ligger umiddelbart nord for Kongeå og var dermed i perioden 1864-1920 toldsted og en velbenyttet grænseovergang. Den skulle derfor huse både to toldvæsener, to politikops og tilmed to kroer. Funktionen som grænseby betød, at Foldingbro voksede med flere forretninger, og håndværkere slog sig ned i byen. På dette postkort, dateret 1919, ses grænsen fra den tyske side; th. står en grænsepæl med den tyske ørn.
.
Kongeå slynger sig gennem engene langs sydkanten af Kongeå Skov, lige inden den passerer Kongeåens Dambrug ApS. Her kan dambrugets kultiverede regnbueørreder spejle sig i deres vildtlevende slægtning, kongeålaksen, som i fiskesæsonen fra d. 16. april til d. 31. oktober trækker lystfiskere til området i stort tal.
.

Kongeå har sit udspring i Kolding Kommune, skærer igennem Vejen Kommune for at løbe ud i Vadehavet ved Kongeåslusen i Esbjerg Kommune. Åen danner en naturlig grænse i landskabet og var allerede i middelalderen kendt som en naturgiven forhindring. Senere fik den betydning som statsretslig grænse, bl.a. kendt som Kongeågrænsen mellem Danmark og Tyskland i perioden 1864-1920.

Fra lille vandløb til stor å

Den ca. 65 km lange Kongeå udspringer i området mellem Ødis-Bramdrup og Vamdrup. Herfra løber den vestpå og rammer snart Vejen Kommune ved Benbæk øst for Skodborg. På sin første spæde strækning er Kongeå et lille vandløb, og først med tilløbet af Andst Å sydøst for Vejen bliver den en stor, bred og betydelig å. Ved Skelhøj vest for Villebøl forlader Kongeå atter Vejen Kommune for at fortsætte gennem Esbjerg Kommune til udløbet i Vadehavet ved Kongeåslusen. På sit 39 km lange løb gennem Vejen Kommune afvander Kongeå 370 km². Fra sammenløbet med Andst Å og helt til Gredstedbro i Esbjerg Kommune er åen stort set ureguleret.

På det meste af strækningen gennem kommunen løber Kongeå i bunden af den store Kongeå Dal og kantes af ferske enge og moser med tørrere overdrev længere oppe ad dalskråningerne. Mange af engene, moserne og overdrevene er tilgroede, men enkelte holdes lysåbne med afgræsning. Det mest bemærkelsesværdige planteliv findes på de græssede enge, hvor trævlekrone og engkabbeleje blomstrer talrigt, mens tæppegræs, hjertegræs, majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt og tvebo baldrian optræder mere lokalt.

Dyrelivet i og omkring åen

Der er registreret et stort antal fiskearter fra Kongeå. I dag tæller fiskebestanden bl.a. bæklampret, laks, havørred, stalling, snæbel, elritse og gedde. Fiskene deler åen med både den hjemmehørende flodkrebs og den invasive signalkrebs. Blandt insekterne er majflue, rød vandnymfe og blåbåndet pragtvandnymfe et almindeligt syn om foråret og sommeren, mens den sjældne, farvestrålende cikadegræshoppe synger fra dalens skråninger fra juni til oktober.

Fuglelivet er også rigt, og på strækningen gennem Vejen Kommune er der registreret knap 130 forskellige arter. Således kan man året rundt opleve isfuglen langs åen, hvor den får selskab af bl.a. knopsvane, sangsvane, vibe, rørhøg, blå kærhøg, rød glente, sanglærke, nattergal, græshoppesanger, kærsanger og rørsanger. Desuden holder odderen til ved åen.

I 1980 blev Kongeå Dal fredet på strækningen, der begynder sydøst for Vejen, og den slutter ved Gredstedbro i vest. Fredningen dækker et areal på 820 ha og udgør Danmarks længste og smalleste fredning.

Kongeå som grænse

Kongeå har i århundreder været grænseå. Fra 1200-tallet dannede den grænse mellem Kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig, og fra anden halvdel af 1500-tallet til 1850 var åen også toldgrænse. Der skulle således her betales eksporttold til kongen, hvilket bl.a. ramte eksporten af stude, der via Hærvejen førtes sydpå. Dette skulle have givet åen sit nuværende navn; tidligere hed den Skodborg Å.

Efter nederlaget i 1864 fulgte den statsretslige grænse på lange strækninger Kongeå, men bl.a. ved Villebøl drejede grænsen mod syd, væk fra åen, så Ribe forblev dansk. Efter Genforeningen i 1920 rykkede grænsen mod syd til sit nuværende forløb. Kongeå udgjorde herefter grænsen mellem Sønderjylland og det øvrige jyske område. Derudover var den frem til 2007 grænse mellem Ribe, Vejle og Sønderjyllands Amter.

Videre læsning

Læs mere om De ferske vande i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande