Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder, dysse- eller jættestuetid

Undersøgelseshistorie

1844: Fund gjort ved gravning

I en stor gravhøj ved Ubby fandtes i 1844 en lille stenkiste, ca. 5 kvarter (knap 80 cm) under toppen. Kisten indeholdt en urnegrav fra yngre bronzealder (periode V), tæt ompakket med tang. Foruden brændte ben indeholdt urnen et miniaturesværd med antenneformet greb – i den ene ombøjning ("antenne") sidder en lille tynd ring af guldtråd, og der skulle på fundtidspunktet have været en tilsvarende i den anden ombøjning; en pincet med ornamentik på bladet og med spiraloprullet bronzetråd anbragt som pynt på begge sider; en ragekniv; en enægget kniv samt en lancetformet spids. Genstandene indsendtes af provst Bech, Ubby. Det forventedes, at den øvrige del af gravhøjen ville blive udgravet samme efterår.

1845: Fund foræret til Nationalmuseet

I 1845 indsendte provst Bech et større antal genstande (flint, ben, keramik og dyretænder) fra jættestuen.

1848: Fund foræret til Nationalmuseet

I 1848 indsendte provst Bech et forarbejdet benstykke, som stammede fra samme høj.

1851: Bytning af museumsgenstande

Benmejsel fra samme høj, tilbyttet fra C.F. Herbsts privatsamling.

1881: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1881 Ubby sogn og beskrev lokaliteten således: ""Korshøj" mod Syd, indeslutter en større Gangbygning med Indgang i SØ., hvortil Adgangen i den senere Tid igen er lukket saa at der pløjes over Højen. Oveni Højen blev i sin Tid fundet en stenomsat Urne, hvori forskjellige Bronzesager og 2 Guldringe, alt indsendt til Museet. Ved fremdeles at grave i Højen stødte man paa en stor Sten, der faldt indad og derved røbede Indgangen til Kammeret. Denne var fri for Jord; Dækstenene afløftedes og udgravede derpaa Kammeret, hvori Jordfylden laa saa højt at man kunde krybe ind under Dækstenene. I Kammeret fandtes en mængde Knokler, Kiler og andre "almindelige Stensager"."

1904: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved G. Rosenberg

Ved en restaurering af højen i 1904 fremkom en mandslang stenkiste med to dæksten. Graven, der formentlig var fra ældre bronzealder, var anlagt i toppen af højen over den sydlige del af dobbeltjættestuens nordlige kammer.

1939: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved P.V. Glob

Undersøgelse af dobbeltjættestuens nordlige kammer.

1941: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1941 var P.V. Glob i Ubby sogn, hvor bl.a. den fredede rundhøj blev besøgt: ""Korshøj". Dobbeltjættestue i græsklædt Høj i Have. Paa Top en Gravhule (Mandslang). Den ene Dæksten over nordlige Kammer har Skaaltegn paa Oversiden, der ligger blottet. Begge Kamre tilgængelige. (Seværdig)"

1986: fortidsmindet restaureredes af J. Bekmose og S. Hansen, Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

Foranlediget af anmeldelse fra amtets fredningsafdelig om fare for sammenstyrtning, blev der foretaget en gennemgribende istandsættelse af kamrene. Under arbejdet fandtes knogler og enkelte flintredskaber.

Gravhøjen indeholder

Storstensgrav (dysse eller jættestue). Yngre stenalder, dysse- eller jættestuetid

Storstensgrav (dysse eller jættestue). Yngre stenalder, dysse- eller jættestuetid

Stenkiste. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Længde: 2,1 m; bredde: 0,4 m (opmålt i 1904)

Stenkiste. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)

Sten med indhuggede skåltegn. Yngre stenalder eller bronzealder

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links