Bydelens politiske landskab

Vesterbro-Kongens Enghave er politisk set lidt mere rød end Københavns Kommune som helhed. Ved det seneste kommunalvalg i 2017 blev Socialdemokratiet det største parti med 25,0 % af stemmerne efterfulgt af Enhedslisten med 20,9 %. I sin første opstilling til Borgerrepræsentationen fik Alternativet 13,5 % og blev dermed det tredjestørste parti i bydelen. Radikale Venstre er stærkere i bydelen end på landsplan og fik 9,7 %, mens Venstre fik 6,7 %.

Stemmefordelingen mellem valgforbund ved kommunalvalget i 2017*
Valgforbund Vesterbro-Kongens Enghave Københavns Kommune
1. C+D+I+K+O+V 20,0 % 23,6 %
2. A+B 34,7 % 36,4 %
3. E+F+J+M+Q+R+Ø 30,6 % 28,1 %
4. G+H 0,3 % 0,2 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Stemmefordelingen mellem de politiske hovedfløje var nogenlunde den samme til folketingsvalget i 2019, men der var store forskydninger mellem partierne. De to største partier blev Enhedslisten (21,2 %) og Radikale Venstre (17,8 %), der begge klarede sig bedre end i kommunen som helhed. Socialdemokratiet fik kun 14,1 % og dermed et historisk dårligt resultat.

Stemmeprocent ved kommunalvalg på Vesterbro-Kongens Enghave i 2005, 2009, 2013 og 2017*
2005 2009 2013 2017
A. Socialdemokratiet 38,2 % 28,8 % 28,1 % 25,0 %
B. Radikale Venstre 13,1 % 9,7 % 12,3 % 9,7 %
C. Det Konservative Folkeparti 4,0 % 5,0 % 3,6 % 4,6 %
D. Nye Borgerlige - - - 0,9 %
F. Socialistisk Folkeparti 12,4 % 24,3 % 11,3 % 8,0 %
I. Liberal Alliance - 0,8 % 3,3 % 4,3 %
K. Kristendemokraterne 0,5 % - 0,2 % 0,1 %
O. Dansk Folkeparti 4,3 % 5,3 % 5,1 % 3,3 %
V. Venstre 9,9 % 7,1 % 9,1 % 6,7 %
Ø. Enhedslisten 13,5 % 14,6 % 22,8 % 20,9 %
Å. Alternativet - - - 13,5 %
Stemmeprocent 58,9 % 54,4 % 61,4 % 64,1 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Bydelen har to lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg, som arbejder uafhængigt af hinanden. For begge lokaludvalg gælder, at de består af repræsentanter fra partier og foreninger og fungerer som bindeled til Borgerrepræsentationen, som bl.a. kan rådføre sig med det enkelte lokaludvalg i forbindelse med den lokale byplanlægning.

Fremtidsplaner og strategier

Udbygningen af Vesterbro-Kongens Enghave er planlagt til at ske i områder, der tidligere har været optaget af store industri- og transportanlæg.

Området, der har huset Carlsbergs tidligere produktionsanlæg, har under navnet Carlsberg Byen siden 2008 været under udbygning. På området er der i Kommuneplan 2019 taget højde for en yderligere udbygning med en høj bebyggelsesgrad.

Det store godsbaneterræn ved Otto Busses Vej nord for Vasbygade er planlagt til udbygning i slutningen af 2020’erne. Der afholdes en idékonkurrence om udnyttelsen af arealet, hvor der er mulighed for at bevare en del af de eksisterende bygninger og for at skabe nye rekreative områder.

Samtidig med udbygningen af metroen udbygges Sydhavnsområdet yderligere med boliger og erhverv. I byudviklingsområdet i Sydhavn er der allerede flyttet omkring 15.000 beboere ind, og området er blevet hjemsted for mange virksomheder, offentlig administration og undervisningsinstitutioner.

Der er imidlertid fortsat tale om store uudnyttede arealer, hvor der i Kommuneplan 2019 skønnes at være plads til hhv. 390.000 m2 boligbyggeri og 340.000 m2 erhvervsbyggeri i årene frem til 2031. Det vil svare til omkring 4.000 flere boliger med samlet over 8.000 beboere og dermed en fortsat massiv byudvikling i de arealer i Sydhavns sydøstlige del, hvor der tidligere lå virksomheder, som var knyttet til havnens aktiviteter, eller virksomheder, som var lokaliseret dér for at benytte skibstransporten.

Der planlægges tæt og koncentreret byggeri på Sluseholmen med henblik på at muliggøre mere bebyggelse ved den kommende metrostation.

Herudover planlægges boligbyggeri på Stejlepladsen ved Bådehavnsgade i den sydlige del af Sydhavnsområdet som en delvis erstatning for det planlagte byggeri af 2.500 boliger på Ørestad Fælled Kvarter, som blev opgivet pga. folkelig modstand mod at bygge i området, der tidligere havde været fredet. Nedlæggelsen af Stejlepladsen, der opfattes som en grøn oase i storbyen, har også mødt en betydelig modstand.

Omkring de øvrige dele af Bådehavnsgade udlægges større arealer til blandede boliger og serviceerhverv.

Metroforbindelsen til Sydhavn forventes færdiggjort i 2024, og herved forbindes det store nye boligområde med hele metronettet og med det centrale København. Metroen (M4) forbinder Ny Ellebjerg Station med fire nye stationer i Sydhavn inkl. den planlagte metrostation på Mozarts Plads i den ældre del af Sydhavns boligbyggeri.

Udbygningen af Sydhavn har krævet store kommunale investeringer i skoler og børneinstitutioner, og der forventes fortsat behov for investeringer, før kapaciteten er udbygget til den forventede efterspørgsel; der forventes et udbygningsbehov på over 1.000 nye pladser i daginstitutioner og folkeskoler. Derudover er planlagt 70 plejeboliger og en svømmehal.

I et forsøg på at sammenbinde den gamle Sydhavnsbydel med de nye på den østlige side af Sydhavnsgade er der planlagt anlæg af tre stiforbindelser. Det er hensigten at forsyne Sydhavn med kommunal service, detailhandel og privat service, der vil være koncentreret omkring den nye metrostation Sluseholmen.

I Sydhavns sydlige del er området omkring Slusen, Fiskerihavnen og Bådehavnsgade ved Kalvebodløbet udpeget som kulturmiljø, hvor det eksisterende havnemiljø og dets karakteristika søges bevaret, ligesom der efterlades nogen plads til områdets mere traditionelle blandede erhverv samt plads til husbåde langs nogle af kajarealerne.

Stemmefordelingen ved folketingsvalget i 2019 i Vesterbro-Kongens Enghave og Københavns Kommune.

.

Videre læsning

Læs mere om politik og planer i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer