Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder, dolktid (ca. 2400-1700 f.Kr.)

Højde: 3,77 m (opmålt i 1868)

Noteret som overpløjet i 1882.

Undersøgelseshistorie

1868: Fund gjort ved gravning

Husmand Søren Hansen og hans kone, Ane Henrichsen, var ved gravning i en høj på deres mark stødt på et stenkammer, ca. 6 x 1 1/2 alen (3,7 x 0,94 m) i retning nord-syd. Stenkisten var fyldt med jord, og heri fandt de foruden en del ubrændte knogler også fem flintdolke og en flækkeskraber. I højens nordlige eller nordvestlige side stod to lerkar med "Smaaben" (= brændte knogler), men de var slået i stykker. Højen målte 6 alen i højden. Ane Henrichsen ville gerne sende de fundne flintoldsager til Museet i København, men havde ikke råd til portoen, og hun henvendte sig derfor til pastor Jacobsen i Lovns, der fik udvirket, at Museet dækkede omkostningerne ved forsendelsen.

1868: Fund gjort ved gravning

Ved fortsatte udgravninger i højen fandt Ane Henrichsen samme efterår et senneolitisk skiferhængesmykke samt et bronzesværd, en kniv, nogle brudstykker af en pincet, en nål og et stykke bronzetråd, som alt sammen indsendtes af pastor Jacobsen. Bronzesagerne blev fundet i højens nordvestlige hjørne, ca. 1/2 alen nede, og lå angiveligt imellem en del (7-9) urner, som alle gik itu. Dog havde bronzetråden ligget i en af urnerne, mens skiferhængesmykket lå for sig selv.

1871: Fund gjort ved gravning

I udkanten af højen fandt Ane Henrichsen en mængde urner, som med én undtagelse alle var gået i stykker. Efter pastor Jacobsens anvisning blev den ubeskadigede urne taget op uden at lide overlast. Den indeholdt ca. 40 korsformede benknapper fra yngre bronzealder (periode IV) samt flere brudstykker af sådanne. I første omgang blev de hele benknapper indsendt til Museet, og da man her også var interesseret i selve urnen og de fragmenterede knapper, blev disse eftersendt.

1875: Fund gjort ved gravning

Ved yderligere gravning i højen, der nu næsten var helt udjævnet, fandt bolsmand Søren Hansen en ragekniv og en spiralring af bronze. Genstandene lå i en (eller to) urner omgivet af sten. Desuden fandt han i forbindelse med en stenlægning en økse, en spydspids og en skjoldbule af jern fra vikingetid. Oldsagerne indsendtes af pastor Petri i Lovns.

1882: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte W. Dreyer i 1882 Alstrup sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.37) således:

"Ligesaa [som sb. 36: "Sløjfet og overpløjet Rundhøj"]. I denne er for 4-5 Aar siden fundet et til Museet indsendt Broncesværd. [Sb.] 34-37 kaldes Torup Høje. Til [sb.] 37: Denne har været en middelstor, rund Høj med en Stenkrands om Foden; Den er til forskellige Tider udgravet. 1. Et Stenkammer eller Kiste i Midten efter Beskrivelsen med adskillige Spyd eller Dolke. 2. Diverse Urner med brændte Ben i søndre Side, deriblandt en med "4 dusin" korsformede Benknapper. 3. Det omtalte Sværd, som laa i Mulden i Højens vestre Side.Samtlige Oldsager ere i sin Tid gjennem Pastor Jacobsen i Lovns indsendte til Museet."

1893: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte D. Bruun i 1893 Alstrup sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.37) således:

"Gravkammer med ubrændte Ben i Høj. Deri 5 Landsespidser og en Flækkeskraber af Flint (Mus A 555-8). I samme Høj flere Lerkar med brændte Ben, en Dolk og en Kniv af Bronce (Mus. B 251-2) samt 1 Lerkar, hvori 50 Benknapper (Mus. B 673-4) – alt indleveret i 1868. Senere i 1875 er fundet Urner 1 Kniv og 1 Ring af Bonce (Mus. B 1440-1) samt samme Aar 1 Økse en Spydspids og 1 Skjoldbule af Jern (Mus. C. 2162-3) – Højen omfatter saaledes alle tre Perioder."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Yngre stenalder, dolktid (ca. 2400-1700 f.Kr.)

Længde: 3,77 m; bredde: 0,94 m (opmålt i 1868)

Fund fra grav. Yngre stenalder, dolktid (ca. 2400-1700 f.Kr.)

2 fund fra grav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Min. 10 brandgrave. Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.)

Grav af uvis type. Vikingetid (ca. 750-1050 e.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links