Antal skoler og elever på Nørrebro 1970/71 til 2018/19.

.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet på Nørrebro er lidt højere end i kommunen som helhed. Af de 30‑34-årige har 74 % en mellemlang eller lang videregående uddannelse mod tilsvarende 67 % for hele kommunen. Kvinderne er klart bedre uddannede end mændene, især når det gælder de videregående uddannelser.

Bydelen rummer fire folkeskoler og fem frie grundskoler.

Skolestrukturen gav i årene 2005‑07 anledning til en længere debat i bydelen og i Borgerrepræsentationen. Processen endte med, at Havremarkens Skole og Jagtvejens Skole i 2008 blev lagt sammen til Nørrebro Park Skole. Det skete på Jagtvejens Skole, der blev renoveret og udbygget. Den er i 2018/19 bydelens næststørste skole med ca. 750 elever. Den største folkeskole er Guldberg Skole med ca. 930 elever (2018/19).

I 2008 lukkede også Heimdalsgades Overbygningsskole (der siden 2001 havde været ramme om en række skoleforsøg). Den blev i stedet en del af Rådmandsgades Skole.

Kommunen ønskede en mere balanceret fordeling af eleverne ved både at ændre i skoledistrikterne og indføre den såkaldte Københavnermodel, der tilsigter en frivillig spredning af de tosprogede elever for at sikre en bedre blanding af tosprogede og etsprogede elever på de enkelte skoler. Det betød bl.a., at elever fra Nørrebro fik tilbud om at gå i skole i andre skoledistrikter uden for bydelen.

Det har medvirket til store ændringer i elevsammensætningen på Nørrebros folkeskoler. Blågårds Skole på Nørrebro havde 70 % tosprogede elever i 2010, hvilket var faldet til 31 % i 2019. På Rådmandsgades Skole gik den tilsvarende udvikling fra 75 % i 2010 til 42 % i 2019. På Nørre Fælled Skole var der tale om et fald fra 90 % i 2010 til 53 % i 2019.

I årene 2012‑13 blev Hillerødgades Skole nedlagt, og alle elever flyttet over til Rådmandsgades Skole. I stedet bliver bygningerne brugt som specialskole for eleverne på Frederiksgård Skole.

Indtil 2018 var der fem frie grundskoler i bydelen, men i december 2018 blev Iqra Privatskole erklæret konkurs. Iqra Privatskole var oprettet i 1988 og var en af Danmarks største muslimske frie grundskoler med omkring 360 elever i sit sidste skoleår. Den mistede i november 2018 det statslige tilskud primært pga. sin dårlige økonomi.

Sankt Ansgars Skole fra 1906 er den ældste frie grundskole i bydelen. Dens historie går tilbage til 1816 som den første katolske menighedsskole ved den katolske kirke i Bredgade.

Det frie Gymnasiums Grundskole er fra 1984 og går fra 8. til 10. klasse. Det frie Gymnasium har eksisteret siden 1970 og fra begyndelsen kørt med skoledemokrati.

Sundhed og omsorg

Middellevetid 2014‑18, socialgruppe og voksenbefolkningens sundhed i 2017 på Nørrebro og i Københavns Kommune.

.

En januardag i 2019 ved Dronning Louises Bro nød flere københavnere solen. I deres kommune er middellevetiden 79,0 mod 80,8 på landsplan, dog har 87 % af københavnerne et fremragende, vældig godt eller godt samlet helbred mod 83 % på landsplan.

.

Et nyfødt barn i bydelen Nørrebro havde i perioden 2014‑18 en forventet middellevetid på 76,4 år. Det er næsten fire og et halvt år mindre end landsgennemsnittet på 80,8 år og næsten tre år mindre end gennemsnittet for Københavns Kommune.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning på Nørrebro, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, på niveau med Københavns Kommune som helhed og dermed mindre end i landet som helhed.

Nørrebro ligger i Region Hovedstadens planområde Byen, hvor Bispebjerg Hospital er akuthospital. Området dækkes samtidig af Psykiatrisk Center København.

Sundhedshus Nørrebro i Mimersgade har en række tilbud inden for genoptræning og forebyggelse for borgere, der er henvist fra bl.a. hospital eller egen læge.

Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri er flyttet sammen i Huset for Psykisk Sundhed på Nørrebro, hvor borgere med psykisk sygdom kan få hjælp og rådgivning. Huset rummer således både kommunale funktioner og regionens psykiatriske behandlingstilbud.

I 2018 modtog 19,0 % af Nørrebros indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en noget større andel end i Københavns Kommune som helhed.

Det socioøkonomiske indeks udtrykker, hvor meget borgerne forholdsvis koster i kommunale udgifter (hele landet er 1,0). For Nørrebro var det i 2018 på 1,28 og dermed noget over hele Københavns Kommune, der lå på 1,15. Indekset for Nørrebro er imidlertid faldet væsentligt siden 2007 (hvor det var 1,69), afspejlende færre sociale problemer.

Kriminalitet

Ifølge Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse fra 2019 er der flere forskelle mellem borgernes oplevelse af trygheden på hhv. Indre og Ydre Nørrebro. I 2019 var det hhv. 26 % og 24 %, der oplyste, at de følte sig utrygge ved at færdes i udendørsarealerne i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Disse andele er noget større end gennemsnittet for hele København, der ligger på 17 %.

På Indre og Ydre Nørrebro blev der i 2018 anmeldt, hvad der svarer til hhv. 43,8 og 28,0 tilfælde af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. Det er væsentlig lavere end gennemsnittet for hele København (60,1). Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitet. Gennem de seneste ti år er anmeldelser af vold steget på både Indre og Ydre Nørrebro. Samtidig har der været flere tilfælde af banderelaterede skudepisoder.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg