Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Diameter: 25 m (opmålt i 1930)

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

1865: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Af birkedommer Malling indberettedes et fund, gjort af tjenestekarl Rasmus Jensen. Han var ved at grave jordfyld fra højens østlige side, da han i 3 alens dybde stødte på en guldarmring, et bronzesværd og en bronzekniv. Disse genstande lå i en stenkiste med bundbrolægning og dækket med overliggere. Omtrent 3 alen fra denne stenkiste lå en anden stensat grav uden overliggere. I denne grav lå der en bronzekniv, en nål og en pilespids af bronze. Højen var omgivet af en række randsten.

1885: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H.C. Strandgaard i 1885 Houlbjerg sogn og beskrev lokaliteten således: "Paa Lodden Matr. No. 7a, tæt syd for, er sløjfet 5 Høje [sb.13-17]. I den østligste af disse er funden en Guldring, der af Jordens Eier, Søren Jensen Gammel, blev indleveret til Herredskontoret i Hammel og hvorfor blev han betalt 27 Rdlr."

1891: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J.V. Nissen i 1891 Houlbjerg sogn og beskrev lokaliteten således: "Af denne store og anseelige Høj, staar nu kuns den underste Deel tilbage. Højen har været opført af Muld med meget smaa og yderst faa iblandede Steen. For en Deel Aar siden blev her gjort et Guldfund. Efter de sparsomme Efterretninger, der nu kan faaes, at dømme, synes Fundet at være optaget af en kisteformet Grav. Der omtales blandt andet et Armbaand, men om Fundet blev indsendt vides ikke."

1930: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J. Brøndsted i 1930 Houlbjerg sogn og beskrev lokaliteten således: "I Resterne af denne Høj er indbygget en stor rund Vandbeholder af Cement; forneden staar endnu den gamle Højfod. Tværmaal ca. 25 m. I denne Høj fandtes 1865 2 Bronzealders Grave, en fra ældre Bronzealder med Guldarmring, Bronzesværd og Bronzekniv, og en fra yngre Bronzealder med Ragekniv, Pilespids og Naal. Højen hører under Gaarden "Gravgaard", men har selv intet Navn."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Stenkiste. Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links