Hillerød Kommune har en rig og varieret natur, som både omfatter særlige, bevaringsværdige naturtyper og flere truede og sårbare dyr og planter. I kommuneplanen for 2017 er der udpeget en række biologiske kerneområder, som har en særlig stor artsrigdom. Kerneområderne omfatter en bred beskyttelseszone rundt om eksisterende skove og § 3-områder, ligesom de er forbundet af korridorer, så planter og dyr kan sprede sig gennem dyrkede områder i det åbne land.

Skovarealet er i forvejen stort, men for bl.a. at sikre grundvandet og øge de bynære friluftsoplevelser er der udpeget områder til skovrejsning ved Skævinge og Gørløse. Ellers har Hillerød Kommune valgt at fokusere på de tørre naturtyper, især overdrevene, som er i tilbagegang. Derfor har kommunen udpeget områder, hvor der er mulighed for at genskabe nogle af disse tidligere tørre naturtyper. I udpegningen indgår landbrugsarealer, der gradvis skal udgå af omdriften, så de kan genopstå som naturområder.

I udpegningen af såvel kerneområderne som de naturområder, der ønskes genskabt, har kommunen valgt at sætte fokus på løgfrøen, som har nogle af sine største nordsjællandske bestande i netop Hillerød Kommune. Ud over at tilgodese løgfrøen, vil disse tiltag også være gavnlige for det øvrige dyre- og planteliv, der knytter sig til rene, solbeskinnede vandhuller i det åbne land.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Hillerød Kommune er 2.234 enge, heder, moser, overdrev og søer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 3.316 ha, hvilket svarer til næsten 16 % af kommunens areal.

Derudover rummer kommunen 31 fredninger, som i alt dækker ca. 700 ha. De største fredninger er Hejreholm op mod Gribskov, Lille Lyngby Mose sydøst for Arresø, Strødamreservatet nord for Hillerød, Frederiksborg Slot og Slotshaven samt Møllekrog og Stenholt Mølle i sydenden af Esrum Sø. Dertil kommer flere mindre udsigtsfredninger samt naturområder, som er fredet pga. deres landskabelige værdier. To store områder i hhv. den nordvestlige og nordøstlige del af kommunen er også beskyttet af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. Disse to Natura 2000-områder består af tre habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder. Områderne deler Hillerød med Halsnæs, Helsingør, Fredensborg og Gribskov Kommuner.

En del af Hillerød Kommune indgår desuden i nationalparken Kongernes Nordsjælland, som åbnede d. 29. maj 2018. Blandt de naturområder, som udgør kommunens andel af nationalparken, er Arresø og dens nærmeste omgivelser, Nejede Vesterskov, Alsønderup Enge, Gribskov, Store Dyrehave og Esrum Sø.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning