Elritsen er en 6‑9 cm lang karpefisk, som i Danmark næsten udelukkende lever i vandløb. På Fyn er den forholdsvis sjælden, men findes stadig i bl.a. Odense Å. Den lille fisk er byttedyr for store ørreder, men konkurrerer med ørredynglen om føde. Derudover spiller elritsen en vigtig rolle som vært for larverne af tykskallet malermusling. Da elritsen uddøde i Stavidså i 1950’erne pga. en udledning af ensilagesaft, mistede åens bestand af tykskallede malermuslinger således muligheden for at forplante sig.
.
Solen nydes i fulde drag på trappen fra Munke Mose ned mod Odense Å, hvor benkræfterne er kommet på arbejde i de røde vandcykler, som udlejes af Odense Aafart. Det åbne vådområde langs åen var ejet af Munke Mølle indtil 1881, da Odense Kommune opkøbte arealet og i 1914 anlagde parken Munke Mose. To tredjedele af anlægsudgifterne blev dækket af frøhandler Christian Dæhnfeldt.
.
Præsteengen, som strækker sig ned mod Odense Å ved Sankt Klemens, var tidligere en del af Stenløse Præstegårds jordbesiddelser. I dag ejes de åbne enge og overdrev af kommunen og er udlagt til græsning, hvilket siden 1998 er varetaget af et frivilligt kogræsserlav. Den lange græsningskontinuitet har bevaret et rigt planteliv, som bl.a. tæller orkidéerne majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt, der fra maj til juli farver engene blegrosa til purpurrøde.
.
På H.A. Brendekildes maleri Skovtur ved Odense Aa fra 1897‑98 skildres en gruppe velklædte odenseanere på søndagsudflugt ved Odense Å. Stedet er ikke specificeret, men formentlig er båden søsat og tæppet foldet ud i kanten af Fruens Bøge, der på den tid var det foretrukne udflugtsmål for Odenses bedre borgerskab.
.
Gamle skaller af tykskallet malermusling er skyllet op på bredden af Stavidså. Sammen med flodperlemuslingen, dammuslingen og de andre malermuslinger hører den til stormuslingerne, som alle ligner hinanden meget. Tykskallet malermusling kan dog kendes på sin 2‑3 mm tykke, tunge og bagtil afrundede skal samt på venstre skals kraftige, knudeformede og helt adskilte hængselstænder.
.

Med en længde på ca. 60 km er Odense Å Fyns længste vandløb. Den udspringer i Arreskov Sø i Faaborg-Midtfyn Kommune og løber herfra nordpå, indtil den rammer grænsen til Odense Kommune ved Fangel Vestermark. Åen fortsætter nordpå op gennem Odense og drejer østpå ved Munke Mose for at slå et sving rundt om Vollsmose, inden den løber det sidste stykke op mod udløbet i Odense Fjord ved Seden Strand. På sin vej nordpå fra udspringet får åen tilløb fra en række mindre vandløb. Tilsammen giver de Odense Å et opland på hele 622 km2, svarende til ca. 21 % af Fyns areal.

På en del af strækningen op gennem kommunen løber åen gennem den markante Odense Ådal. Ved Bellingebro har ådalen en bredde på ca. 230 m, og her fremstår åen med god strøm over en gruset bund. Efterhånden som man nærmer sig Odenses centrum, medfører opstemninger dog, at strækninger af åen er mere stillestående, og ved den tidligere Dalum Papirfabrik mindede åen i mange år om en aflang mølledam. I 2020 blev stemmeværket ved papirfabrikken dog fjernet, og der blev etableret et 350 m langt stryg, hvilket har genskabt en ca. 3 km lang strækning af åen.

På sit løb forbi Fruens Bøge er åen påvirket af opstemningen ved Munke Mose, hvilket har givet åen en større dybde, samtidig med at den har sænket strømhastigheden betydeligt. For at forbedre passagen for vandrefisk op i åen blev der etableret et nyt stryg ved Munke Mose i 2008. Stryget fik navnet Saabyes Stryg efter kunstneren, lystfiskeren og miljøforkæmperen Svend Saabye. Midt i åen, ikke langt fra Saabyes Stryg, står skulpturen Havhesten, der siden 1939 har prustet åvand ud af næseborene.

Fra omkring Søndergårds Haver H/F ved Vollsmose bliver præget af bebyggelse mindre, og indtil Seden domineres ådalen atter af enge og moser. Herefter betyder saltpåvirkningen fra fjorden, at de ferske enge erstattes af strandeng, som præger landskabet langs åen indtil udløbet. Størstedelen af mose- og engarealerne ejes af Odense Kommune, der plejer dem med græsning af heste og kreaturer.

Ådalens enge og moser har et stedvis rigt planteliv, der bl.a. omfatter butblomstret siv, blågrå siv, krognæbstar, toradet star, kærstar, topstar, nikkende star, smalbladet kæruld, tvebo baldrian, bukkeblad og sideskærm. Dertil kommer orkidéerne majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt samt den kødædende vibefedt. I selve åen består plantelivet af arter som hjertebladet vandaks, børstebladet vandaks, svømmende vandaks, kruset vandaks, gul åkande, enkelt pindsvineknop, grenet pindsvineknop, fladfrugtet vandstjerne, pilblad, alm. vandranunkel og frøbid.

Fiskebestanden tæller arter som gedde, aborre, skalle, brasen, elritse, pigsmerling og ål, ligesom åen er af stor betydning som gydevandløb for havørred. Bæk- og havlampret er også fundet fåtalligt i åen. Af særlig betydning er elritsen, da den tjener som vært for larverne af tykskallet malermusling.

Om vinteren kan vandstær opleves flere steder langs åen, mens isfuglen ofte ses ved det lille tilløb til åen ved Erik Bøghs Sti tæt på Skovsøen. Odderen har holdt til langs åen siden 2012.

Dele af Odense Å er blevet fredet ad flere omgange siden 1926. I 1999 rejste Odense Kommune og det daværende Fyns Amt fredningssag for hele åens løb gennem kommunen. På grund af fredningens omfang blev den gennemført i tre etaper 2006‑11. Derudover indgår næsten hele åen, fra udspringet til omkring Seden, i habitatområdet Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Fra Seden til udløbet er åen en del af habitat- og fuglebeskyttelsesområdet Odense Fjord.

Tykskallet Malermusling

Tykskallet malermusling er en op til 5‑6 cm lang og 2,5‑3,5 cm bred ferskvandsmusling, som er tæt knyttet til strømmende vand; overvejende mellemstore til store, rene vandløb. Her lever den delvis nedgravet i sand og fint grus, så forenden kun lige når op over bunden.

Sammen med flodperlemuslingen og en håndfuld forskellige arter af dam- og malermuslinger hører tykskallet malermusling til stormuslingerne. Ud over størrelsen har de en noget ejendommelig ynglebiologi til fælles. Deres larver (glochidier) snylter nemlig på finnerne eller gællerne af fisk. Tykskallet malermusling kan lægge ca. 200.000 æg, som befrugtes og udvikler sig inde i muslingen. De nyklækkede larver bliver længe inde i muslingen, indtil de udstødes og synker ned på vandløbsbunden. Larverne har skaller med små kroge, og når de hvirvles op og rammer en fisk, klapper de sammen, og larven hæfter sig fast. Modsat dammuslingerne, men i lighed med andre malermuslinger, sætter larverne af tykskallet malermusling sig normalt fast på fiskens gæller. Efter 3‑4 uger frigøres de nu modne larver, som synker til bunds for at fortsætte deres udvikling til voksne muslinger. Larverne af tykskallet malermusling kan benytte en række forskellige fisk som værter, men i Danmark findes de næsten udelukkende på elritser.

Tidligere var tykskallet malermusling kendt fra adskillige vandløb på Sjælland og Fyn samt i Østjylland, men ved en eftersøgning i år 2000 lykkedes det ikke at finde den, og arten blev erklæret uddød i Danmark. I 2003 blev den sjældne musling dog genopdaget i Odense Å, og efterfølgende kunne den også påvises i Stavidså, Rydså og Hågerup Å samt i Suså på Sjælland. Bestanden i Odense Å blev 2012‑13 anslået til ca. 39.000 individer, hvilket gør åen til landets vigtigste lokalitet for tykskallet malermusling. I en årrække har forplantningen været yderst ringe, og åens muslinger domineres derfor af 50‑60 år gamle individer. At der er en vis ynglesucces, bekræftes dog af nylige fund af små, unge muslinger, hvilket giver håb om, at bestanden på sigt vil vokse og sprede sig i åsystemet.

I Danmark er tykskallet malermusling fredet og må derfor hverken indsamles eller slås ihjel. Derudover er den opført på både bilag II og IV i EU’s habitatdirektiv.

Fortællinger og traditioner fra Odense Å

En række fortællinger og traditioner knytter sig til Odense Å. Her har fx den mytiske åmand sit hjem, hvorfra han, efter sagnet, hvert år kræver et liv. Lige så ildevarslende er klokkeslagene fra Sankt Albani Kirkes nedstyrtede gamle klokke, som efter overleveringen undertiden kan høres nede fra Klokkedybet, der muligvis ligger, hvor Albanibroen i dag krydser åen. Sagnet har inspireret H.C. Andersens eventyr af samme navn.

For odenseanerne har en sejltur på Odense Å været en særlig tradition siden 1883, da Odense Aafart begyndte at tilbyde ture med dampskib ned til Fruens Bøge. Sejlturen blev hurtigt populær, selv om en togstation i Fruens Bøge allerede var anlagt i 1876. Turen blev foreviget og åen hyldet i 1895 med revyvisen Sejle op ad Aaen, der blev sunget på Odense Sommertheater (det senere Odense Folketheater). I perioden 1986‑2006 arrangerede FDF Odense desuden en regatta på Odense Å i selvbyggede både af pap.

I 1896 vedtog byrådet at anlægge en af Danmarks første cykelstier langs Heden (nu Sdr. Boulevard) til Fruens Bøge. Efter 2. Verdenskrig har cykelstien fået selskab af en gå- og cykelsti, som gradvis er blevet anlagt langs Odense Å hele vejen fra Bellinge til Kertemindevejen ved Seden.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande