Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .
Foto: S. Thorsen, Skov- og Naturstyrelsen, 1974
.
Foto: J. Jensen, Nationalmuseet, 1988
.

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 30 m; højde: 5 m (opmålt i 1827)

Diameter: 18 m; højde: 4 m (opmålt i 1921)

Diameter: 21 m; højde: 4 m (opmålt i 1956)

Undersøgelseshistorie

1827: Udgravning foretaget af en privatperson

Ved at køre jord fra højen fandt man 1827 et tomt lerkar og flere urner med brændte ben, den ene også med en syl; ingen af delene blev bevaret. Samme år fandt man, ca. 3,8 m fra østsiden af højen, en NV-SØ-orienteret stendynge med en velbevaret stammekiste. Det ubrændte lig lå på en kohud og en kappe, med hovedet mod NV; her fandtes hår og rester af en hue af uld samt en hornkam og en bøjlenål. I kisten fandtes desuden et grebtungesværd, en bronzedolk, en pålstav med rester af skaft; samt et trækar, der gik i stykker ved optagelsen. Kisten, håret, dele af huen (og rester af trækarret?) kom senere til Kieler Samlingen; resten af oldsagerne til Nationalmuseet. Om højen fortaltes det, at der skulle være skatte nedgravet i den, fordi man sommetider havde set et lys brænde der. I følge et andet sagn skulle en konge ved navn Balder eller Bolder være begravet i den; det skulle desuden være forklaringen på landsbyens navn, Bolderslev.

1921: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H.C. Broholm i 1921 Bjolderup sogn og beskrev lokaliteten således: " 'Toppehøj.' Halvdelen bortgravedes i 1820erne. Den nu staaende vestlige Halvdel er 4 m x 18 m. i NS, 12 m i Ø-V. Siderne er afgravede. Højen nu lyngklædt. Heri fandtes 1827 Egekistefundet MDCCLXXX-LXXXV. Jfr. Boye: Egekister s. 109. og Annaler for Nord. Oldk. 1849, 52."

Før 1929: Fredning af lokaliteten

Fredlyst ved Deklaration af 13/4 1929 udst. til Fredningsnævnet for Aabenraa Amt. D.N.F Aarsskrift 1929/30, S. 127.

1956: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1956 var G. Kunwald i Bjolderup sogn, hvor bl.a. den fredede rundhøj blev besøgt: "Høj, "Toppehøj" 4 x 21 m (N-S)-12 m (Ø-V). Større del af højen, ca. 1/3, mod NØ er bortgravet, siderne i øvrigt stejlt afgravede især mod SV. Begyndende ved Ø stiger et brud op til 1,90 m højde mod SØ og fortsætter omtrent i denne højde fra V, hvor bruddet udviskes. Brud i indtil 1,50 m's højde fra N til NV. Overfladen noget ujævn. Alle beskadigelser er tilgroede. Græs og lyngklædt, med lidt gyvel, i ager.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Længde: 3,15 m (opmålt i 1827)

Dækket af en stendynge.

Min. 1 brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Desuden registreret

Sagn knyttet til højen. Nyere tid (1660-)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links