Klar, parat, løb! På en regnfuld dag d. 15. oktober 1982 havde elever fra Korup Skole netop taget det første skridt af deres løbetur til De Fynske Skolers Motionsløb.
.
Antal skoler og elever i Odense Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Odense Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Odense Kommune og hele landet i 2019. Tallene er opgjort for september i det pågældende år.
.
I Odense Kommune er det muligt at vælge imellem over 40 forskellige tandklinikker, der har indgået aftale med Region Syddanmark.
.
Kantinen på Tornbjerg Gymnasium er samlingssted for eleverne i pauserne mellem undervisningen. Gymnasiet åbnede i 1978 i midlertidige bygninger og flyttede i 1980 ind på Skærmhatten i Tornbjerg i de nuværende teglstensbygninger tegnet af Friis & Moltke Architects.
.

Odense er på alle områder Fyns store uddannelsesby og hjemsted for hovedparten af Region Syddanmarks største uddannelsesinstitution, Syddansk Universitet. Det er også her regionens største hospital, Odense Universitetshospital, ligger. De sociale problemer er lidt større end på landsplan.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i kommunen ligger en anelse over gennemsnittet i landet. Andelen med en mellemlang videregående uddannelse er noget højere, mens andelen med en lang videregående uddannelse er på niveau med landet som helhed. Der er sket en markant udvikling siden 1991, hvor kvinderne har fået et højere uddannelsesniveau end mændene. Kun 4 % af kvinderne havde i 1991 en lang videregående uddannelse mod 7 % af mændene. De tal er steget meget til hhv. 25 % og 21 % i 2019.

Mere om skole og uddannelse i kommunen

Grundskoleuddannelse

På baggrund af et faldende elevtal vedtog byrådet i Odense Kommune i 2010 en ny skolestruktur. Ejbyskolen, Tornbjerg Skole, Humlehaveskolen og Højstrupskolen blev alle lukket med virkning fra skoleåret 2011/12. Desuden blev der etableret fælles ledelse mellem Åløkkeskolen og Vestre Skole samt mellem Stige Skole, Lumby Skole og Søhusskolen. I februar 2020 vedtog byrådet desuden at lægge Vollsmoses to skoler, H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen, sammen på Abildgårdskolen med fuld virkning fra skoleåret 2021/22. Skolerne har ifølge kommunen brug for en ny start med en ny skole, der kan være samlingspunkt i et område, som skal være byggeplads i mange år.

Beslutningen mødte protester og demonstrationer fra både forældre og lærere. I december 2020 stemte eleverne på de to skoler om skolens nye navn og indstillede fire navne. Den endte med at få navnet Odinskolen fra skoleåret 2021/22 og kommer til at rumme omkring 650 elever. I skoleåret 2019/20 havde kommunen fem andre folkeskoler med over 700 elever. Det var Paarup Skole, Risingskolen, Sanderumskolen, Tarup Skole og Tingløkkeskolen.

UngOdense står for kommunens 10. klasse, som findes på flere lokaliteter i byen med hver deres profil. Der kan vælges mellem 10. klasse med Studieretning, tilbuddet De små 10. klasser, der er for elever med særlige behov, og endelig Kombineret 10. klasse, som foregår i samarbejde med erhvervsskolerne. Odense Kommune har en lang tradition for frie grundskoler. Alene i anden halvdel af 1800-tallet blev der grundlagt snesevis af friskoler på Fyn. Blandt friskolerne i Odense var de fire grundtvig-koldske: Ådalskolen (grundlagt som Fangel Friskole), Stige Friskole, Højby Friskole og Odense Friskole.

Henriette Hørlücks Skole oprettet i 1870 er i dag den eneste skole i Danmark ejet af en enkelt person. Skoleejer Henrik Nannestad Jørgensen overtog skolen i 1998 efter sine forældre, der købte den i 1960. Skolen fik i 2011 en aftale med Udviklingsforum Odense om at oprette en international skole for bl.a. bedre at kunne tiltrække udenlandske virksomheder og medarbejdere. I 2019/20 er der ca. 470 elever i den danske afdeling og ca. 190 i den internationale afdeling. Giersings Realskole fra 1866 var med ca. 750 elever i 2019/20 den største blandt de frie grundskoler. Flere frie grundskoler har et kristent udgangspunkt, som den katolske Sct. Albani Skole oprettet i 1868 og Kratholmskolen fra 1973. Al- Salahiyah Skolen oprettet i 1996 er baseret på en moderat opfattelse af islam. Odense Privatskole fra 2015 er en dansk-muslimsk skole.

Rudolf Steiner Skolen Odense er fra 1971. Friskolen Glasværket fra 2016 ligger i sammenhæng med Odense Designakademi og har særlig fokus på kunst, håndværk og design. I 1970/71 var andelen af elever i de frie grundskoler på 7,5 %, og de følgende knap fem årtier blev andelen tredoblet til 22,2 % i 2019/20. I 2020 havde en enkelt efterskole, Rågelund Efterskole i Åsum, hjemsted i Odense Kommune. Her er der plads til knap 100 unge ordblinde fra 8. til 11. klassetrin. I 2021 åbner Sports Academy Denmark en efterskole midt i Odense Idrætspark for de unge, der vil fokusere på deres sport.

Skolernes motionsdag

Den årlige motionsdag for danske skoleelever, Skolernes Motionsdag, blev første gang afholdt på Fyn som De Fynske Skolers Motionsløb i 1982. Idéen blev fostret af et udvalg under Dansk Skoleidræt i Fyns Amt bestående af fire folkeskolelærere fra Fyn. Udvalget havde fået til opgave at udarbejde et stort fælles idrætsarrangement for alle fynske skoleelever, som også inkluderede dem, som ikke gik til konkurrenceidræt. Dagen før efterårsferien blev valgt for at undgå farlige situationer på skolerne i landdistrikterne i forbindelse med starten af jagtsæsonen d. 1. oktober. Ved det første løb deltog 55.214 børn fra 189 skoler på Fyn, der løb hhv. 3, 5 eller 10 km. I 1983 kom navnet Skolernes Motionsløb til, og i 1984 blev løbet landsdækkende. I 1993 ændredes navnet til Skolernes Motionsdag. Dagen arrangeres på landsplan af Dansk Skoleidræt (stiftet 1946).

Ungdomsuddannelserne

Der er fire almene gymnasier i kommunen. Odense Katedralskole er det ældste og har foruden STX også HF og gymnasiale suppleringskurser (GSK). Oprettet i 1283 som en skole i tilknytning til Sankt Knuds Kloster er Odense Katedralskole med over 800 elever (2020) en af Danmarks ældste skoler. Mulernes Legatskole er den næstældste i Odense, oprettet i 1720 af den adelige slægt Mule. I 2020 havde skolen lidt over 700 elever på STX og HF.

Sct. Knuds Gymnasium blev oprettet i 1853. Første leder var Louise Winteler, der som 19-årig kom til Danmark for at lære dansk, og efter at hun en kort periode havde været tysksproget lærer, overtog hun ledelsen af en lille pigeskole. I 1920 blev skolen overdraget til staten, og fra 1940 optog den også drenge. I 2020 er Sct. Knuds Gymnasium det største almene gymnasium med over 900 elever.

Yngst er Tornbjerg Gymnasium oprettet i 1978 og beliggende i den sydøstlige udkant af Odense. Skolen er det mindste almene gymnasium i Odense Kommune med ca. 530 elever. Foruden de almene gymnasier er der et handelsgymnasium og et teknisk gymnasium i kommunen.

Handelsgymnasiet er en del af Tietgen, der er opkaldt efter forretningsmanden C.F. Tietgen og rummer en række ungdomsuddannelser og et kursuscenter. Heraf var Tietgen Handelsgymnasium i 2020 landets tredjestørste handelsgymnasium med ca. 1.400 elever fordelt på mange retninger inden for HHX. Tietgen Business er en erhvervsskole, der bl.a. udbyder EUD og EUX og samtidig rummer en afdeling for studie- og praktikvejledning. Den sidste del er Tietgen Kompetence Center med et stort udbud af kurser. Tietgen blev oprettet i sin nuværende form, da Odense Købmandsskole, Odense Handelsskole og Den Fynske Handelsdagskole i 1954 blev lagt sammen til én institution. Tietgen havde i 2020 samlet ca. 2.500 elever og kursister.

I 2007 fusionerede Odense Tekniske Skole (grundlagt 1844) og Vejle Tekniske Skole og blev til Syddansk Erhvervsskole, der er en af Danmarks største tekniske skoler. Samlet havde skolen i 2020 omkring 35 forskellige erhvervsuddannelser og stod desuden for et 10.-klassetilbud i bl.a. Odense Kommune. I Odense udbyder skolen erhvervsuddannelse (EUD) inden for en lang række fagområder. Desuden er det muligt at supplere med gymnasiale fag til en EUX, fx inden for VVS Energiuddannelse, Frisør, Møbelsnedker og Elektriker. På afdelingerne i Odense var der i 2020 samlet over 2.800 elever.

Odense Tekniske Gymnasium er ligeledes en del af Syddansk Erhvervsskole. Det tekniske gymnasium havde i 2020 ca. 650 elever inden for anvendt naturvidenskab, teknologi og kommunikationsteknik.

Kold Tekniske Gymnasium, eller Kold College, som det hed indtil 2017, i Hjallese, er både et teknisk gymnasium med HTX og en erhvervsskole, der rummer det eneste sted i Norden, hvor man kan blive uddannet som mejerist. Navnet stammer fra Christen Kold, som grundlagde sin første højskole i Dalum Sogn i 1862. Efter hans død blev skolen til Dalum Landbrugsskole, der senere blev udvidet med Dalum Mejeriskole. I 1980’erne kom først en laborantskole og senere flere levnedsmiddeluddannelser til, og skolen blev i 1992 godkendt til også at udbyde HTX. I 2004 blev den fusioneret med Gartnerskolen Søhus og dækker dermed hele fødevareområdet.

HF & VUC Fyn har otte undervisningssteder på Fyn, hvoraf de to ligger i Odense. VUC Odense havde i 2020 ca. 1.800 kursister på de forskellige retninger inden for HF og gymnasiale suppleringskurser og AVU-kurser samt forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Hertil kom et særligt etårigt gymnasialt forløb for folk med andet modersmål end dansk (GIF). Fyns HF havde ca. 340 kursister udelukkende på toårige HF-forløb med forskellige fagpakker.

Odense Designakademi er Danmarks ældste håndarbejdsskole, grundlagt i 1910. Den holder til i Odense gamle Glasværk sammen med bl.a. Friskolen Glasværket. Det er en fagskole, hvor man også kan bo på skolen, imens man tager en 10. klasse med fokus på de kreative fag eller går på designlinjen.

FGU Fyn har en større afdeling i Odense med ni forskellige linjer.

Videregående uddannelser

Fire uddannelsesinstitutioner tegner de videregående uddannelser i Odense; Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Syddansk Musikkonservatorium samt Den Danske Scenekunstskole Odense. 1960’erne var præget af en eksplosion i antallet af studerende med næsten en fordobling på bare fem år. Den 4. juni 1964 blev lov om oprettelse af et universitet i Odense vedtaget i Folketinget, og dermed blev Odense landets tredje universitetsby. I 1998 fusionerede Odense Universitet med Handelshøjskole Syd i Kolding, Ingeniørhøjskole Syd i Sønderborg og Sydjysk Universitetscenter i Esbjerg til Syddansk Universitet, eller SDU.

University College Lillebælt (UCL) er som professionshøjskole dannet i 2008 ved en stor fusion. Heri indgik to CVU (center for videregående uddannelse): CVU Fyn og CVU Jelling.

Syddansk Musikkonservatorium er i 2021 forankret i både Odense og Esbjerg. I Odense har det siden 2017 ligget i musik- og teaterhuset ODEON sammen med Odense Teater. Den Danske Scenekunstskole har fire campusser, hvoraf den ene ligger i Odense. Siden 2017 har den ligeledes ligget i ODEON.

Sundhed

Et nyfødt barn i Odense Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 81,0 år. Det er tæt på landsgennemsnittet og på gennemsnittet for Region Syddanmark. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Odense Kommune, der oplyser, at de har et godt fysisk helbred, også tæt på andelen i Region Syddanmark og i landet som helhed. Andelen med lav fysisk aktivitet er lidt mindre end gennemsnittet for Region Syddanmark.

Det gennemsnitlige antal lægebesøg i Odense Kommune er tæt på gennemsnittet for hhv. hele landet og for Region Syddanmark som helhed. I 2019 var der 7,3 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i kommunen. I sundhedspolitikken »Sund Sammen« fra 2012 (udbygget i 2019) beskriver byrådet en bred indsats for at styrke borgernes sundhed. Blandt målene er et sundere arbejdsmarked, styrket mental sundhed og større lighed i sundhed. Der beskrives også en række indsatser for at understøtte borgerne i en sundere hverdag. Odense Kommune har organiseret en række af de konkrete kommunale sundhedstilbud i specialiserede centre.

Center for Sundhed og Forebyggelse leverer såkaldte patientuddannelser og står for træning af personer med KOL, hjertesygdomme og type 2-diabetes. Samtidig har kommunen særlige tilbud om hjælp til rygestop samt om alkohol- og rusmiddelbehandling. Kommunens seks genoptræningscentre har tilbud til ældre kronisksyge og patienter, der er blevet ud- skrevet fra sygehus med en genoptræningsplan.

Center for Kræftrehabilitering og Palliation tilbyder rådgivning og individuelle forløb for patienter og pårørende, oftest efter henvisning fra sygehus eller egen læge. Center for Mental Sundhed er kommunens rådgivnings- og informationscenter for mental sundhed, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom. Sundhedsplejen er opdelt i tre områder, hhv. Vest, Syd og Nord. Hvert område har samlet sine tilbud til kommende og nuværende forældre i et sundhedshus. Her kan gravide også gå til jordemoder, og der er mulighed for efter fødslen at besøge sundhedsplejersker.

Krisecenter Odense er et akuttilbud til voldsramte kvinder. Centeret har døgnåbent året rundt og har plads til 15 kvinder og omkring 20 børn. I Odense Kommune sygehusbetjenes borgerne primært af Odense Universitetshospital (OUH) i Odense. Antallet af indlagte på et somatisk sygehus pr. 1.000 borgere i kommunen er en del mindre end på landsplan. I 2018 var der 89 indlagte patienter pr. 1.000 borgere. I Region Syddanmark som helhed var det 107 og i landet som helhed 118 indlagte personer pr. 1.000 borgere.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede udgiftsbehov i Odense Kommune er noget højere end på landsplan. I 2020 var udgiftsbehovet således 9 % højere end landsgennemsnittet. Derimod betyder den forholdsvis unge befolkning, at det aldersbetingede udgiftsbehov i 2020 var 4 % lavere end på landsplan.

Odense Kommune har siden 2015 arbejdet systematisk med helhedsorienterede indsatser for særligt udsatte borgere. Borgeren skal kunne opleve sammenhæng på trods af den kommunale opsplitning i forskellige forvaltninger. Projektets syv målgrupper har bl.a. været udsatte børnefamilier samt borgere, der har behov for flere samtidige indsatser, fx i forbindelse med sygdom og jobsituation. I 2018 var der 21,6 dagplejepladser og 30,0 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For denne aldersgruppe er antallet af pladser tæt på landsgennemsnittets 19,4 dagplejepladser og 37,4 daginstitutionspladser.

For aldersgruppen 3‑5 år var der i Odense Kommune 84,5 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn mod tilsvarende 89,7 pladser på landsplan. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2018 11,8 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er lidt over andelen på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 12,2 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt flere end på landsplan (11,1 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet betydeligt siden 2008, hvor den udgjorde 19,4 %. Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er ligeledes faldende og var i 2020 kommet ned på 3,0 %, hvilket er tæt på landet som helhed (3,4 %).

Mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Odense Kommune er stort set som på landsplan. I årene 2016‑19 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 15,5 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen. I Region Syddanmark som helhed var tallet 13,3 personer og på landsplan 15,5 personer pr. 1.000 indbyggere. Når det gælder sigtelser for indbrud og tyveri, er niveauet lidt højere end i både regionen og landet som helhed. I Odense Kommune blev der i årene 2016‑19 i gennemsnit rejst sigtelse mod 6,5 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri i alt mod tilsvarende 4,7 på regionsplan og 4,9 på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Odense Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg