Antal skoler og elever på Østerbro 1970/71 til 2018/19.

.

Landets største internationale skole, Copenhagen International School, CIS, der er grundlagt i 1963, kunne i 2017 flytte til nyopførte bygninger på Levantkaj. Undervisningssproget for skolens 950 elever er engelsk, og den 25.000 m2 store campus ligger nær Orientkaj Metrostation. Arkitekten bag er C.F. Møller Architects.

.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet på Østerbro er højere end i kommunen som helhed og meget højere end på landsplan. Blandt de 30‑34-årige (2019) havde over halvdelen en lang videregående uddannelse. Kun 5 % af de 30‑34-årige på Østerbro har en grundskoleuddannelse som den højeste uddannelse.

Også på Østerbro har de 30‑34-årige kvinder et højere uddannelsesniveau end mændene. Kun 3 % af kvinderne har alene en grundskoleuddannelse, mens det for mændene er 7 %. Tilsvarende havde 53 % af kvinderne en lang videregående uddannelse mod 48 % af mændene.

I forbindelse med Københavnermodellen har nogle Østerbroskoler i perioder modtaget elever fra Nørrebro som led i bestræbelsen på at sikre en bedre spredning af kommunens tosprogede elever.

Der er ti folkeskoler i bydelen, hvoraf den ene alene er en 10. klasseskole, der ligger ved siden af Kildevældsskolen i Bellmansgade.

Den største folkeskole er Langelinieskolen i Holsteinsgade, der i 2011 blev lagt sammen med Skolen på Kastelsvej. Sammenlægningen skabte en femsporet skole med en særlig enhed for børn, der er døve eller har andre udfordringer med indlæring. Skolen på Kastelsvej var en specialskole for døve og tunghøre børn, der historisk havde rod i Det Kongelige Døvstummeinstitut.

Andelen af elever i de frie grundskoler har igennem årene ligget på omkring 30 %, ligesom også antallet af frie grundskoler har været meget stabilt. Af de fem friskoler, der ligger i bydelen, har de tre også gymnasieafdelinger: Ingrid Jespersens Gymnasieskole i Nordre Frihavnsgade, det katolske Niels Steensens Gymnasium i Sankt Kjeldsgade og Copenhagen International School på Levantkaj i Nordhavn.

De to sidste er Østerbro Lilleskole fra 1970 og landets eneste jødiske skole, Carolineskolen, der har ligget på Østerbro siden 1964. Den har rødder tilbage til Mosaisk Drengeskole, som blev oprettet i 1805 og i 1810 også åbnede en afdeling for piger. Skolen har siden 1953 også omfattet børnehave og vuggestue.

Sundhed og omsorg

Middellevetid 2014‑18, socialgruppe og voksenbefolkningens sundhed i 2017 på Østerbro og i Københavns Kommune.

.

Et nyfødt barn i bydelen Østerbro havde 2014‑18 en forventet middellevetid på 81,0 år. Det er lidt over landsgennemsnittet på 80,8 år og næsten to år mere end gennemsnittet for Københavns Kommune.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i bydelen, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, næsten på niveau med Københavns Kommune som helhed. Andelen med et højt stressniveau og dårligt mentalt helbred er samtidig mindre.

Østerbro ligger i det af Region Hovedstadens planområder, der kaldes Byen, hvor Bispebjerg Hospital er akuthospitalet. Området dækkes samtidig af Psykiatrisk Center København.

Sundhedshus Østerbro i Randersgade er for borgere, der har behov for genoptræning eller hjælp ved kronisk sygdom, stress, slidgigt mv. Det er bl.a. bemandet af fysioterapeuter, og henvisning sker bl.a. via praktiserende læge eller hospitalet.

I 2018 modtog 12,0 % af Østerbros indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er tæt på andelen i Københavns Kommune som helhed (13,0 %).

Det socioøkonomiske indeks udtrykker, hvor meget borgerne forholdsvis koster i kommunale udgifter (hele landet er 1,0). For Østerbro var det i 2018 på 0,88 og dermed også klart lavere end Københavns Kommune som helhed, der lå på 1,15.

Kriminalitet

Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse fra 2019 oplyser, at 9 % af bydelens indbyggere føler sig utrygge, når de færdes i udendørsarealerne i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Det er langt mindre end gennemsnittet for hele kommunen, der ligger på 17 %.

Østerbro var der i 2018 28,5 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. Det er væsentlig lavere end gennemsnittet for hele kommunen (60,1). Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitet. Gennem de seneste ti år er anmeldelser af lommetyveri og vold steget på Østerbro, mens især indbrud er faldet.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg