Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Tværsnit igennem højen. (Sognebeskrivelsen). Tegning: J.A. Jørgensen, Nationalmuseet, 1879

.

Plan over de tre stenkister. Grav a, som indeholdt den rige bronzealderbegravelse, ligger i det højeste niveau, mens stenalderkisten (Grav c) og den fundtomme Grav b ligger på højens bund.

.
Foto: J. Bech, Skov- og Naturstyrelsen, 1985
.

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder, dolktid (ca. 2400-1700 f.Kr.)

Diameter: 25,11 m; højde: 4,5 m (opmålt i 1877)

Undersøgelseshistorie

1873: Fund foræret til Nationalmuseet

Røgteren på Limensgaard opdagede i 1873 tilfældigt en stenkiste i Store Bøsthøj, der var blevet blotlagt som følge af jordafgravning. I kisten fandtes et rigt våbenudstyr bestående af sværd, dolk, spydspids og pålstav, desuden to tutuli, en dobbeltknap, fragmenter af en pincet og en bøjlenål, det hele af bronze, samt en ildslagningssten af flint. Sammen med disse oldsager lå nogle ubrændte menneskeknogler og en del formuldet træ, sikkert rester af en kiste, der oprindelig havde stået inden i stenkisten. Graven undersøgtes af gårdejeren, løjtnant Jensen, og genstandene indsendtes til Museet for de nordiske Oldsager (senere Nationalmuseet). Der skulle tidligere være fundet små uregelmæssige stenkister med brændte knogler i udkanten af højen.

1877: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved J.A. Jørgensen

Ved et jordskred i højen blev ejeren opmærksom på endnu en stenkiste, som indeholdt oldsager fra stenalderens slutning samt en bronzedolk fra tidlig bronzealder. Formentlig er kisten blevet udnyttet til en sekundær begravelse i denne periode. Da lærer J.A. Jørgensen senere undersøgte højen, fandt han en stenkiste mere med ubrændte knogler, men uden oldsager.

1879: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J.A. Jørgensen i 1879 Åker sogn og beskrev lokaliteten således: "Denne Gravhøj har været af anselig Størrelse, men Halvdelen er sløifet. Under Arbeidet med Høiens Sløifning traf man for en Del Aar siden i Høiens Østkant tæt ude mod Randen, og altsaa ikke langt fra Overfladen, paa en af de smukke Sandstensplader dannet Gravkiste (1 [på tegning]) af flere Alens Længde og i denne en Del Ben (ubrændte) samt smukke Oldsager af Bronce, som skulle være indsendte til Museet. Jeg har imidlertid ikke kunnet faa paalidelige Oplysninger om hvilke Sager det var, men antager, at man i Museets Protokoller med Lethed vil kunne finde Oplysninger herom. Flere Aar derefter traf man paa en ny Stenkiste (2 [på tegning]) i samme Høi omtrent midt inde i Høien, dog lidt nærmere Vestkanten. Kort efter at den var fundet besøgte jeg Stedet og indsendte de fundne Oldsager ledsaget af en udførlig Beretning om Forholdene, til hvilken Beretning herved henvises. Senere fandtes midt imellem disse to store Stenkister en tredie do, som imidlertid var sammenstyrtet og hidtil ikke har kunnet blive nøiagtig undersøgt. Her skal kun bemærkes: a, At der i Stenkiste 2 fandtes 2 Dolke af Flint sammen med forskjellige Sager af Bronce b, At alle Kister have indeholdt ubrændte Ben c, At alle tre Kister omtrent staa i samme Dybde nemlig kun ganske lidt over den oprindelige Jordflade, og at der circa en Alen under Høiens Overflade ses en mørk Rand følgende Høiens Runding. Denne mørke Rand synes intet Sted at være gjennembrudt. Det maa derfor antages at alle 3 Kister ere samtidige. Om de specielle Fund henvises til de forskjellige Beretninger, som dels fra mig, dels fra Kammerherre Vedel ere indsendte til Museet.-"

1914: Fortidsmindet restaureres af G. Rosenberg, Nationalmuseet

Opmåling og genopretning af de tre stenkister.

1943: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1943 var E. Albrectsen i Åker sogn, hvor bl.a. den fredede rundhøj blev besøgt: ""Bøsthøj", beskadiget Storhøj. F.M. 1884 og 1915. Som Dekl. [med 3 gravkister]"

1946: Sag vedr. fredet fortidsminde

Anmodning fra privatperson om tilladelse til egen gravlæggelse i højen; afslået.

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Yngre stenalder, dolktid (ca. 2400-1700 f.Kr.)

Længde: 2,66 m; bredde: 0,8 m; højde: 1,12 m (opmålt i 1877)

Min. 1 fund fra grav. Ældre bronzealder, periode I (ca. 1700-1500 f.Kr.)

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Længde: 2,51 m; bredde: 0,88 m; højde: 0,62 m (opmålt i 1873)

Stenkiste. Yngre stenalder eller bronzealder

Min. 1 stenkiste. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Min. 1 brandgrav. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links