Figur. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Favrskov Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2017.

.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Favrskov Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Dagli’ Brugsen ligger på Hovedgaden i Ulstrup og giver borgerne i Ulstrup mulighed for at købe dagligvarer lokalt.
.

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Favrskov Kommune og hele landet i 2017.

.
Hos Leca Danmark A/S i Favrskov Kommune fremstilles bl.a. flere typer Leca letklinker, der pga. klinkernes varmeisolerende evne anvendes i byggeriet. Fremstillingen af letklinker går tilbage til midten af 1930’erne, hvor det danske firma Lemvigh-Müller & Munck A/S fik patent herpå. Leca Danmark har siden 2008 været ejet af det franske selskab Saint-Gobain.
.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Favrskov Kommune i november 2017.

.
Det blå-hvide regionaltog har forladt Hadsten Station og er nu på vej sydover mod Hinnerup. Jernbanen er en del af Den Østjyske Længdebane.
.
Hadstens handels- og serviceaktiviteter er koncentreret i den nordligste del af Søndergade i området sydvest for stationen. På fotoet ses handlende og forbipasserende en kølig martsdag i 2019. Herudover ligger der et mindre handelsområde umiddelbart nord for stationen.
.
Ved Kragelundvej i det kuperede landskab på kanten af Pøtmølle Skov og Granslev Ådal venter nyfældede, stablede stammer på at blive afhentet. Pøtmølle Skov er en del af Frijsenborgskovene, der overvejende drives som produktionsskove.
.

Favrskov er storleverandør af arbejdskraft til nabokommuner, især til Aarhus. Samtidig har kommunen selv et varieret erhvervsliv, der også tiltrækker arbejdskraft fra andre kommuner. En god infrastruktur med Nordjyske Motorvej (E45) i den østlige del af kommunen og to stationer på Den Østjyske Længdebane understøtter både erhvervslivets behov for transport og pendlingen til og fra kommunen.

Den gode infrastruktur og store erhvervsarealer er årsag til, at flere e-handelsvirksomheder i de senere år har etableret sig i kommunen, som i sin erhvervsplan satser på at opbygge en klynge af e-handelsvirksomheder. Erhvervslivet er præget af mindre og mellemstore virksomheder.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Favrskov en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. I alt mistede man ca. 6 % af arbejdspladserne, og nedgangen stoppede først i 2015. I november 2017 var beskæftigelsen tilbage på niveauet fra før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2017 var der 17.821 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 2.500 arbejdssteder i Favrskov Kommune. I forhold til regionen var der en større andel ansat i de primære erhverv, industrien og inden for transport og bygge og anlæg. Derimod var det en klart mindre andel, der arbejdede inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Med 4,8 % af beskæftigelsen inden for landbrug, skovbrug og råstofudvinding har de primære erhverv fortsat en væsentlig betydning (se Figur). Den animalske produktion omfatter især produktionssvin og slagtekyllinger, men der er også en mindre produktion af malke- og kødkvæg samt mink.

Det største gartneri er A/S Knud Jepsen, som har specialiseret sig i at dyrke og udvikle potteplanten kalankoe.

Frijsenborg er et moderne land- og skovbrug, hvor hovedvægten er planteavl og til dels slagtekyllinger. Skovbruget ved Frijsenborg Slot og Wedellsborg Gods, begge ejet af lensgreve Bendt Wedell, er blandt de største producenter i Danmark af pyntegrønt.

Industrien

Favrskov Kommune har en varieret industri, der tegner sig for 15,9 % af beskæftigelsen. De to største brancher er maskinindustrien og møbelindustrien med hhv. 4,8 % og 3,6 % af beskæftigelsen.

Inden for maskinindustrien har vindmølleproducenten Vestas en stor produktion. Vestas Control & Generators i Hammel har over 500 ansatte.

Inden for træ- og møbelindustrien er Expedit A/S blandt de største med ca. 250 ansatte i Hadsten, der producerer og designer butiksudstyr. Expedit-gruppen består også af selskaber i resten af Norden og ejes af den tyske koncern Wanzl, der er en af verdens største leverandører af butiksudstyr.

Den næststørste industrivirksomhed i Favrskov Kommune er Nordisk Wavin A/S, der producerer plastrør til vand, kloak og kabler.

Ved Fajstrup sydøst for Hammel ligger et større savværk, som er ejet af Rold Skov Savværk A/S. Her opskæres nåletræ, primært til brug i byggeriet og til emballering.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Denne sektor ligger med 15,0 % af beskæftigelsen en hel del over gennemsnittet for regionen. Bygge og anlæg tegner sig for 8,6 %, transport 5,9 % og forsyning 0,5 %. Transportbranchen er domineret af Frode Laursen A/S, der står for den største del af beskæftigelsen. Det er en af landets største transport- og logistikvirksomheder.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv udgør 26,6 % af beskæftigelsen i kommunen og ligger dermed lidt under andelen for hele regionen. Handel udgør 16,6 %, service 7,4 % og oplevelseserhvervene 2,6 %. Kommunen har en stor klynge af små og mellemstore engrosvirksomheder, der spænder over engroshandel med maskiner, emballage, fødevarer, møbler, byggevarer, tøj og computere. Blandt de største er Dansk Computer Center A/S, der med ca. 80 medarbejdere (2018) har specialiseret sig i at levere it-udstyr. Der er også kommet flere e-handelsvirksomheder til. Det gælder bl.a. SkatePro ApS, der er Skandinaviens største onlineshop for udstyr til actionsport, POMPdeLUX ApS, der sælger børnetøj, samt Webapoteket.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 7,5 % af beskæftigelsen, hvilket er en del under både regions- og landsgennemsnittet. Den største virksomhed er LMO I/S, der er en rådgivningsvirksomhed for landbruget med afdelinger rundt i Jylland.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 30,2 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor lidt mindre end gennemsnittet for regionen. Største offentlige arbejdsgiver er også her kommunen selv fulgt af Regionshospitalet Hammel Neurocenter med ca. 500 ansatte. Flest ansatte er der i socialsektoren med 13,2 % fulgt af undervisnings- og sundhedssektoren med hhv. 7,7 % og 6,9 %.

Pendling

Favrskov Kommune har en omfattende pendling. 60,6 % (2017-tal) af de erhvervsaktive borgere med bopæl i kommunen pendler dagligt til arbejde i andre kommuner, svarende til 15.140 personer. Flest pendler til Aarhus Kommune (8.484) og Randers Kommune (1.479).

På arbejdspladserne i Favrskov Kommune er 49,0 % af de beskæftigede pendlere fra andre kommuner, svarende til 9.443 personer. Flest kommer fra Aarhus (3.205) og Randers (2.041).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

52,9 % af befolkningen i Favrskov Kommune er i arbejdsstyrken. Det er lidt mere end både regions- og landsgennemsnittet. De øvrige 47,1 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 82,2 %. Erhvervsfrekvensen er højere end for regionen (76,6 %) og hele landet (76,4 %).

Socialgrupper, indkomst og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 327.000 kr. i 2017 ligger borgerne i Favrskov Kommune tæt på landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2017 2.182.000 kr. og dermed noget over landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. I Favrskov Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 23,5 (2017), hvilket er klart lavere end landsgennemsnittet (29,3).

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Favrskov Kommune er i denne opgørelse opdelt i 36 sogne, hvoraf tre sogne med 17 % af indbyggerne tilhører gruppen med de højeste niveauer for uddannelse, beskæftigelse og indkomster. De to grupper med de næst- og tredjehøjeste niveauer omfatter 31 sogne og 79 % af befolkningen. Dermed ligger sognene i Favrskov Kommune højere placeret end for regionen som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked