Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 27,3 m; højde: 6,27 m (opmålt i 1886)

Undersøgelseshistorie

Grundplan af gravhøjen Kellerbjerg, som sløjfedes samme år. Tegning: V. Boye, Nationalmuseet, 1886

.

1886: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte V. Boye i 1886 Vejby sogn og beskrev lokaliteten således: ""Kellerbjerg", en stor, for nogle Maaneder siden udgraven Høi, som jeg har opmaalt i Forening med Gaardeier Lars Larsen, der har deltaget i Undersøgelsen af Gravstederne. Høien har været 87' i Diameter N.-S. og 18-20' høi. Omtrent i Midten og paa Bunden stod, da jeg var der; Hovedenden i N. til N.V., Fodenden i S. til S.Ø. 1 Steen for hver Ende, 5 paa hver Side, alle flade Stene eller spaltede Fliser; Kisten havde været dækket med 3 Overliggere. Indvendig var Kisten: 7 3/4' lang, 2 5/12' bred og c. 2' dyb. Paa den ikke brolagte Bund laae Levninger af et ubrændt Skelet med Hovedet i N. t. N.V. Ellers fandtes Intet. 12' fra og N. for Kisten laae en c. 8' lang, aflang Steenhob, deels af middelstore, deels af smaa Stene og derimellem Jord. Dyngens Bund laae i Høide med Kistens Dækstene; den havde Retningen Ø.-V. Paa dens Bund laae brændte Been og i 2 Brdstkr. Klingen af et Bronzesværd i Skede (Skind, Træplader, Læderovertræk) og Levninger af sortladent, grovt vævet Uldtøi. Klingen er 1 1/4" bred og har paa Midten en ophøiet Kant. (See iøvrigt medfølgende Grundplan). Sløifet 1886.

Om høien "Kellerbjerg" fortælles, at Nisser i gamle Dage i store Kobberkjedler have baaret Vand derop fra "Kellerbjergskjær"."

1921: Fund gjort ved pløjning e.l.

I februar 1921 ville den ældste søn på Kellerbjerggaard grave nogle sten op, som generede hans pløjning. Det viste sig at være en lille kvadratisk stenkiste, hvori han fandt en smuk enægget bronzekniv og en pincet (yngre bronzealder, periode IV). Genstandene indsendtes til Nationalmuseet af sognepræsten.

1932: Fund gjort ved pløjning e.l.

På samme mark fandt Kellerbjerggaards nye ejer i 1932 endnu en stenkiste fra yngre bronzealder, da han ville grave nogle store op, som han var stødt på under pløjning. Den ca. 0,5 x 0,5 m store stenkiste var sat af fire store kantstillede sten og havde på fundtidspunktet ingen dæksten. Graven indeholdt en urne, og på bunden af denne fandt gårdejeren en samling bronzegenstande: en enægget kniv, en ragekniv, et miniaturesværd med antenneformet greb, en pincet, en syl og en kraftig nål. Genstandene indsendtes til Nationalmuseet, men gårdejeren var ikke interesseret i, at Museet foretog nogen undersøgelse af marken.

1937: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1937 var H. Norling-Christensen i Vejby sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev beskrevet:

"Høj. Sløjfet. Tilbage en lille Jordknold hvorpaa ligger en større rektangulær, næsten kvadratisk Sten. 23.a: Stenkiste under flad Mark eller sekundært i Høj. Intet at se. I den lille Kiste Oldsager fra Bronzealderens 7. periode. Arbejdsmand Rasmus Hansen, der var med til at grave Kisten frem viser Fundstedet umiddelbart Syd for Høj 23 og samme Sted udpeges senere af Kellerbjerggards Ejer Anton G. Nielsen. Antagelig har Kisten ligget lige inden for Højfoden eller lige udenfor. Ved Pløjning har Anton G. Nielsen umiddelbart øst for Høj 23 stødt paa Sten der har foranlediget ham til at tro paa nye Stenkister. Til Efteraaret 1938 skal der pløjes paa Stedet og Nationalmuseet kan da faa Tilladelse til at grave paa Stedet. 23.b: Stenkiste under flad Mark. Intet at se. Kisten var rektangulær 19" lang 13" bred og 12" dyb. I Kisten brændte Ben og 7. Periodes Oldsager B 10998-99. Finderen A.M. Hansen siger at Sagerne er fundet "paa Kellerbjergbakke lidt nordøst for Vejby Kirke" og omtaler at flere Steder paa Bakkens fire Sider samt paa Toppen Stødtes ved Pløjning paa Stensamlinger. Han gravede flere Steder men fandt kun Stenkisten 23 b. A.M.Hansens nuværende Adresse er Holløselund, Vejby, og hans Stilling er Parcellist. Ved mit Besøg paa Kellerbjerggaard fortalte dennes Ejer, Anton G. Nielsen at han på Vest- og Nordsiden af Kellerbjergbakke under Pløjning støder paa Stenlægninger, Kul og brændte Ben. November 1937 skal Stykket vinterpløjes og Nationalmuseet kan faa Tilladelse til at grave der."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Yngre stenalder eller bronzealder

Længde: 2,42 m; bredde: 0,75 m (opmålt i 1886)

Brandgrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Stenkiste. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Længde: 0,5 m; bredde: 0,34 m (opmålt i 1921)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Stenkiste. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Længde: 0,5 m; bredde: 0,5 m (opmålt i 1932)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Sagn knyttet til højen. Historisk tid (ca. 1050-)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links